Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sök i hjälpmedel i Västra Götaland

 

Det går att söka på del av ord med "*", om du är osäker på hur det är benämnt. Det går att använda "*" före, efter eller både före och efter som en del av ett ord. Exempelvis: *strump*

Hjälpmedel

#

A B C D E F G H I

J

K L M N O P

Q

R S T U V W

X

Y

Z

Å

Ä Ö
A

Utifrån en behovsbedömning avgörs om ett hälsoproblem ska åtgärdas med hjälpmedel genom förskrivning eller på annat sätt. Behovet ska ställas i relation till andra planerade eller genomförda åtgärd...

Utifrån en behovsbedömning avgörs om en insats ska verkställas med ett hjälpmedel inom socialtjänst eller på annat sätt. Brukarens olika behov kan även tillgodoses med hjälpmedel på andra sätt.

Anpassning av hjälpmedel avser de åtgärder som krävs för att det ska passa den enskilde patienten.

Anpassning av hjälpmedel avser de åtgärder som krävs för att det ska passa den enskilde patienten.

Ledningsrådet för hjälpmedel har beslutat om avgift som Hjälpmedelscentralen tar för ej uthämtat paket från utlämningsställe.

De flesta hjälpmedel är kostnadsfria med nyttjanderätt för invånare i Västra Götaland. Vissa ortopedtekniska produkter och förbrukningsvaror, till exempel batterier, betalar dock patienten själv.

Avhjälpande underhåll är åtgärder för att avhjälpa uppkomna fel på ett hjälpmedel.

Avhjälpande underhåll är åtgärder för att avhjälpa uppkomna fel.

Avtal för försörjning av personliga digitala hjälpmedel inom Socialtjänst är tecknat mellan Västra Götalandsregionen och 47 av kommunerna i Västra Götaland. Avtalet gäller från 2023-10-01.

Vissa verksamheter, exempelvis biståndsbedömt särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet, vårdenheter, förskolor och skolor, ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön motsva...

Från denna sida når du information om avtal och överenskommelser som ingår i en gemensam försörjning av hjälpmedel. Sidan vänder sig främst till vård- och omsorgsgivare, förskrivare/beställare av h...

Vid eventuell personskada, som kan kopplas till användningen av ett hjälpmedel som är CE-märkt som medicinteknisk produkt, omfattas patienten av patientförsäkringen och kan ha rätt till ersättning ...

B

I hälso- och sjukvårdslagen framgår att patienten har rätt till en behovsbedömning. Bedömningen är en förutsättning för att kunna planera och genomföra vårdåtgärder.

Beställning av hjälpmedel inom socialtjänsten är aktuellt efter ett beslut inom myndighet om rätt till insats. Det är upp till varje kommun att avgöra om det är inom myndighet eller i verkställighe...

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse är en del av samarbetsorganisationen för hjälpmedel och arbetar på uppdrag av Ledningsrådet för hjälpmedel. Gruppen utvecklar, följer upp och förbättrar avta...

Ekonomigruppen ingår som en beredningsgrupp inom samarbetsorganisationen för samarbete och styrning inom ramen för befintliga avtal på hjälpmedelsområdet. Beredningsgruppen förstärker samarbetsorga...

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment, hälso- och sjukvård är en del av samarbetsorganisationen för hjälpmedel och arbetar på uppdrag av Ledningsrådet för hjälpmedel. Gruppens uppdrag består av två d...

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment, socialtjänst är en del av samarbetsorganisationen för hjälpmedel och arbetar på uppdrag av Ledningsrådet för hjälpmedel. Gruppens uppdrag består av två delar: 1...

Beredningsgrupp IT-stöd är en del av samarbetsorganisationen för hjälpmedel och arbetar på uppdrag av Ledningsrådet för hjälpmedel. Gruppen följer upp frågor som berör användning av IT-stöd för bes...

Beredningsgrupp LMN är en del av samarbetsorganisationen för hjälpmedel och arbetar på uppdrag av Ledningsrådet för hjälpmedel. Gruppens uppdrag består av tre delar: 1) hantera förslag på förändrin...

Beredningsgrupperna ingår i samarbetsorganisationen och beredningsstrukturen under Ledningsrådet för hjälpmedel (ledningsrådet). Beredningsgrupperna arbetar på uppdrag av och får strategisk vägledn...

Hjälpmedelscentralen ska ge förskrivande enheter möjlighet att ha hjälpmedel i lokala buffertförråd utifrån verksamhetens behov.

Hjälpmedelscentralen ska ge förskrivande enheter möjlighet att ha hjälpmedel i lokala buffertförråd där det ska finnas ett varierat sortiment av hjälpmedel utifrån verksamhetens behov.

Hjälpmedelscentralen ska ge beställande enheter möjlighet att ha hjälpmedel i lokala buffertförråd där det ska finnas ett varierat sortiment av hjälpmedel utifrån kommunernas behov. Digitala hjälpm...

C

Crystal Reports är ett utdataverktyg/analysverktyg som, när det gäller personliga hjälpmedel, hämtar data från SESAMs databas.

D

För nedanstående digitala hjälpmedel finns ett eget avsnitt där tjänster som är specifika för digitala hjälpmedel beskrivs. Det omfattar produkter som omfattas, support, produktrådgivning och lever...

Länkar till blanketter och dokument som handboken hänvisar till.

Utgångspunkten är att endast en uppsättning av hjälpmedel kan förskrivas till en och samma person. Dubbelförskrivning medges i anvisningarna inom vissa produktområden, i dessa fall krävs ingen kont...

E

Generellt följer kostnadsansvaret för hjälpmedel hälso- och sjukvårdsansvaret och de flesta hjälpmedel är kostnadsfria för patienten.

De ekonomiska aspekterna är indelade i kostnadsansvar samt kostnader och avgifter för brukare.

Syftet med denna sida är att möjliggöra erfarenhetsutbyten och underlätta implementering av nya hjälpmedel och ge goda exempel på arbetssätt som underlättar för verksamheter. Dokumenten på sidan är...

Hjälpmedelscentralen ska erbjuda Expertstöd i form av information och produktrådgivning avseende produkter inom socialtjänstavtalet till ansvariga för behovsbedömning och beställning av digitala hj...

Hjälpmedelscentralen och Läkemedelsnära produkter ska erbjuda expertstöd kring produkter. Det innebär bland annat information, konsultation, visning och information av aktuellt sortiment och utbild...

Expertstöd kring produkter omfattar information, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning.

F

Frågor och svar kopplat till Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet

Förebyggande underhåll är åtgärder för att förebygga uppkomst av fel och för att säkerställa patientsäkerheten och som kräver fackmannakompetens.

Förebyggande underhåll är åtgärder för att förebygga uppkomst av fel och för att säkerställa säkerheten och som kräver fackmannakompetens.

Förebyggande underhåll är åtgärder för att förebygga uppkomst av fel och för att säkerställa patientsäkerheten och som kräver fackmannakompetens.

Anställning och yrkeskompetens är grundkrav för all förskrivning av personliga hjälpmedel. Utöver detta krävs förskrivarkompetens, vilket innebär kunskap om de hjälpmedel som förskrivs i relation t...

Här kan du läsa mer om de regler  som gäller exempelvis vid flytt, utomlänsvård eller vård av personer från andra länder.

Om personen är bosatt i ett annat län ska förskrivaren ta reda på om det är en kommun eller en region som har kostnadsansvar för det aktuella hjälpmedlet. Om kommunen har kostnadsansvar för hjälpme...

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har personer som är bosatta i Sverige rätt till subventionerad vård inklusive hjälpmedel. Bosatt i Sverige är man från folkbokföringsdagen.

Här finns länkar till övergripande information om förskrivningsprocessen och till processens olika delar.

Förtroendeförskrivning innebär att förskrivningen sker på en annans kostnadsansvar i syfte att underlätta en obruten vårdkedja.

Under förutsättningar för förskrivning beskrivs bland annat ansvarsfördelning och grundläggande kompetens, vårdkedja samt hantering av avvikelser.

G

Hjälpmedelscentralens utbildningsutbud ska planeras i samverkan med vårdgivare.

Guide till Avtal för personliga hjälpmedel inom socialtjänst är under framtagning och kommer att publiceras när det finns beställningsbara produkter i sortiment.

Detta är en guide som konkretiserar överenskomna tjänster och arbetssätt kopplat till Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel mellan vårdgivare och Hjälpmedelscentralen.

Detta är en guide som konkretiserar överenskomna tjänster och arbetssätt kopplat till Överenskommelsen för försörjning av personligt förskrivna medicintekniska produkter mellan vårdgivare och Hjälp...

H

Handboken består av generella riktlinjer och specifika anvisningar inom olika produktområden. Riktlinjerna beskriver utgångspunkterna för förskrivning av hjälpmedel, vilka utgår från lagstiftning o...

Många av hjälpmedlen inom hjälpmedel vid medicinsk behandling har olika inställningar/doser som ordineras av läkare och/eller som ställs in av vårdpersonal då behandling med hjälpmedlet utprovas oc...

Det är vårdgivaren som inom sitt kvalitetssystem och sitt ansvarsområde utreder och eventuellt anmäler avvikelser avseende medicintekniska produkter.

Hjälpmedelscentralen ska bistå vårdgivaren vid medicintekniska avvikelser.

Startsida för sidor om hjälpmedel och förbrukningsartiklar (även benämnt läkemedelsnära produkter) som avses att användas i vardagsmiljö av patienter och brukare i Västra Götaland. Från samtliga si...

Olika regler gäller beroende på om brukaren ska flytta inom eller utom Västra Götaland.

Hjälpmedelsforum utgör forum för dialog och informationsutbyte avseende regelverk, avtal och försörjning av hjälpmedel inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom information och kommunikation...

Hjälpmedelsforum Hälso- och sjukvård är en del av samarbetsorganisationen för hjälpmedel. Forumet är till för dialog och erfarenhetsutbyten om förskrivning och försörjning av hjälpmedel som försörj...

Hjälpmedelsforum Socialtjänst är en del av samarbetsorganisationen för hjälpmedel. Forumet är till för dialog och erfarenhetsutbyten om behovsbedömning, beställning och försörjning av hjälpmedel so...

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar vilka allmänna krav som gäller för hälso- och sjukvård i Sverige. Dessa krav gäller även hjälpmedelsområdet.

Produktområdet Hörsel omfattar hjälpmedel som förskrivs inom hörselverksamheter i Västra Götaland.

I

Denna sida beskriver kortfattat olika situationer och information samt de olika kommunikationsvägar som används för kommunikation.

Informationen ska vara tydlig och lätt att förstå. Det är viktigt att förskrivaren anpassar informationen utifrån mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella fö...

Utbildningarna finns tillgängliga i Lärportalen som är Västra Götalandsregionens digitala lärmiljö. Utbudet är tillgängligt för medarbetare både inom VGR, de 49 kommunerna samt privata vårdgivare m...

Utbildningarna finns tillgängliga i Lärportalen som är Västra Götalandsregionens digitala lärmiljö. Utbudet är tillgängligt för medarbetare både inom VGR, de 49 kommunerna samt privata vårdgivare m...

Förskrivaren ansvarar för att patienten kan använda och hantera hjälpmedlet som det är tänkt. Ett bra sätt är att gå igenom bruksanvisningen tillsammans med patienten eller annan användare och inst...

Uppdatering av instruktionsfilmer om webSesam pågår.

Översikt över arbetssätt och tjänster för digitala hjälpmedel inom socialtjänst.

K

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är en internationell standardiserad begreppsförklaring för att förstå och beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. ICF ...

Kommunerna ska följa aktuella författningar och standarder inom socialtjänstområdet och det medicintekniska området samt berörda handböcker.

Vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel och förbrukningsartiklar bör ha kännedom om gällande rutiner och regelverk samt kunskap om produkterna.

Ansvariga för behovsbedömning av hjälpmedel inom socialtjänstens område kan behöva olika former av utbildning i olika faser av yrkeslivet. Alla ansvariga för behovsbedömning bör genomgå utbildning ...

Ansvariga för beställning av hjälpmedel i IT-stödet behöver kompetens om IT-stödet men inte om övriga delar. Alla ansvariga för beställning av hjälpmedel i IT-stödet bör genomgå utbildning kring lo...

Chef för förskrivare behöver ha kunskap om förskrivningsprocessen och de krav som ställs på förskrivares kompetens, bland annat för att säkerställa förskrivarkompetensen inom verksamheten. Chef ans...

Förskrivare ska ha genomgått utbildningar på nationell-, regional- respektive lokal nivå innan självständig förskrivning får göras. Förskrivare behöver olika former av utbildning i olika faser av y...

Förskrivare ska ha genomgått utbildningar på nationell-, regional- respektive lokal nivå innan självständig förskrivning får göras. Förskrivare behöver olika former av utbildning i olika faser av y...

Förskrivare ska ha genomgått utbildningar på nationell-, regional- respektive lokal nivå innan självständig förskrivning får göras. Förskrivare behöver olika former av utbildning i olika faser av y...

Förskrivare ska ha genomgått utbildningar på nationell-, regional- respektive lokal nivå innan självständig förskrivning får göras. Förskrivare behöver olika former av utbildning i olika faser av y...

Förskrivare ska ha genomgått utbildningar på nationell-, regional- respektive lokal nivå innan självständig förskrivning får göras. Förskrivare behöver olika former av utbildning i olika faser av y...

I koncept för förskrivarkompetens beskrivs grundläggande krav på kompetens för chef, förskrivare samt den vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter. ...

I konceptet för kompetens vid behovsbedömning och beställning av hjälpmedel inom socialtjänst beskrivs rekommendationer avseende kompetens för chef, ansvarig för behovsbedömning av hjälpmedel, ansv...

Konsumentprodukt innebär att produkten inte är CE-märkta som medicinteknisk produkt. Efter en behovsanalys kan i vissa fall en konsumentprodukt införas i sortiment och därmed blir förskrivningsbar.

L

Förskrivning av hjälpmedel är hälso- och sjukvårdsåtgärder och regleras av de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för hälso- och sjukvård.

Ledningsrådet har ansvar för hjälpmedel och läkemedelsnära produkter som används i invånarens vardagliga miljö inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst.

Hjälpmedelscentralen ska leverera hjälpmedel till förskrivande enhet eller till patients vistelseadress, inom Västra Götalands län.

Beskrivning av leveranstider för produkter och tjänster.

Beskrivning av leveranstider för produkter och tjänster.

Beskrivning av leveranstider för produkter och tjänster.

Nedan finns ett dokument, med QR-koder till lånevillkorens olika avsnitt med teckenspråkstolk, som kan skrivas ut och lämnas till patient. Samma filmer som QR-koderna går till finns längre ner på d...

M

Hjälpmedelscentralen ska efter beställning montera/installera/demontera hjälpmedel i patients bostad.

Hjälpmedelscentralen ska efter beställning montera/installera/demontera hjälpmedel i patients bostad.

Detta avsnitt kommer utvecklas när produkter upphandlats och behoven är kända.

Produktområdet Mätning av fysiska, fysiologiska och biokemiska funktioner omfattar hjälpmedel för mätning av olika kroppsfunktioner, för patienter med behov av att mäta och kontrollera olika parame...

N

Produktområde Nutrition och sondmatningstillbehör omfattar nutritionsprodukter och sondmatningstillbehör, inkl. nutritionspumpar.

SITHS eID, en ny autentiseringsmetod vid inloggning till webSesam.

Ledningsrådet för hjälpmedel har ställt sig bakom ny prissättning för buffertförråd

Ledningsrådet för hjälpmedel har ställt sig bakom ny prissättning för buffertförråd.

Ledningsrådet för hjälpmedel har ställt sig bakom ny prissättning för buffertförråd.

Här listas nyheter som gäller handboken.

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har beslutat om nytt avsnitt i guiden

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har beslutat om nytt avsnitt i guiden

O

Västra Götalandsregionen (VGR) och 47 kommuner i Västra Götaland har en gemensam handbok för personliga hjälpmedel inom socialtjänst, i samverkan med försörjaren. Handboken är ett regelverk för beh...

Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland (VGK) har en gemensam handbok. Den reglerar personlig förskrivning av hjälpmedel (i handboken inkluderas även förbrukningsartiklar oc...

Hjälpmedel som är skadat utöver normal förslitning (onormalt slitage) kan tilläggsdebiteras i samband med avhjälpande underhåll, akut avhjälpande underhåll eller återlämning av hjälpmedel om det on...

Hjälpmedel som är skadat utöver normal förslitning (onormalt slitage) kan tilläggsdebiteras i samband med supportärende eller återlämning av hjälpmedel om det onormala slitaget beror på oaktsamhet.

I samarbetsorganisationen för hjälpmedel ingår flera grupper med ansvar på olika nivåer.

P

Patienten ska vara delaktig och ha inflytande i förskrivningsprocessen men det är förskrivaren som utifrån behovsbedömningen ansvarar för beslut om ett hjälpmedel ska förskrivas och för val av spec...

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen tillämpar en ekonomisk kalkylmodell som medger kontroll av självkostnaden. Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivare för beställda produkter och tjänster enlig...

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen tillämpar en ekonomisk kalkylmodell som medger kontroll av självkostnaden.

Kommunerna och Hjälpmedelscentralen tillämpar en ekonomisk kalkylmodell som medger kontroll av självkostnaden. Kontinuerlig dialog pågår mellan kommunerna och Hjälpmedelscentralen om prissättningen...

Detta är ett processtöd för förskrivare av eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat (benämns i processtödet som "elrullstol"). Utgångspunkten är förskrivningsprocessens olika steg.

Detta dokument är ett processtöd för dig som är förskrivare av Hjälpmedel för minnesstöd, där läkemedelsautomat är en produkt. Utgångspunkten är förskrivningsprocessens olika steg.

Produktområdet Andning och cirkulation omfattar hjälpmedel för mätning, stöd, träning eller ersättning av kroppsfunktioner, för patienter med nedsatt andnings- och/eller cirkulatoriska funktioner. 

Produktområdet Blås- och tarmfunktion omfattar förbrukningsartiklar inom blås- och tarmdysfunktion och stomi och är medicintekniska produkter.

Diabeteshjälpmedel är produkter som hjälper patienten att administrera läkemedel samt utvärdera och styra sin behandling. De är en del i vård och behandling av diabetes och kan inte frikopplas från...

Produktområdet Hud och sår omfattar bland annat hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt genom att förebygga sår, behandla sår och hudsjukdom samt produkter för sårvård.

Produktområdet Muskel-och nervstimulatorer omfattar hjälpmedel som används för öka, minska eller stabilisera kroppsfunktioner med stimulatorer som inte är att betrakta som ortoser.

Produktområdet Påkalla uppmärksamhet omfattar hjälpmedel som underlättar kommunikation och syftar till att påkalla uppmärksamhet.

Produktområdet Rörelse omfattar hjälpmedel som underlättar vardagen för patienter med nedsatt funktion i rörelseapparaten.

Produktområdet Tillföra läkemedel omfattar hjälpmedel till patienter med behov av att kunna hantera injektion och/eller infusion i sin vardagsmiljö. I produktområdet ingår bland annat infusionspump...

Anvisningar för vem som får göra behovsbedömning av hjälpmedel och vilka kriterier och mål som gäller för hjälpmedel är indelat i olika produktområden.

Anvisningar för vem som får förskriva och vilka kriterier och mål som gäller förskrivning av hjälpmedel är indelat i olika produktområden. Produktområden som innehåller många anvisningar är indelad...

Produktområdet Kommunikation och kognition omfattar hjälpmedel för kommunikation och informationshantering, för patienter med nedsatt förmåga att kommunicera och/eller med kognitiva funktionsnedsät...

Lämpligt hjälpmedel väljs, provas ut och eventuellt anpassas efter behovsbedömningen. Hjälpmedel som förskrivs ska vara enklast möjliga hjälpmedel som tillgodoser patientens behov av funktion, akti...

R

Förskrivarna ansvarar, enligt gällande lagstiftning, för att följa respektive vårdgivares rutiner gällande hantering av negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter.

Rekonditionering är de åtgärder som utförs på ett återlämnat hjälpmedel innan det kan levereras på nytt.

Rekonditionering är de åtgärder som utförs på ett återlämnat hjälpmedel innan det kan levereras på nytt.

Hjälpmedelscentralen ska verka för återanvändning av returnerade produkter i den mån det går att förena med miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav.

Avsnittet gäller Område Läkemedelsnära produkter

Anvisningarna för Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen (kompressionsplagg) (ISO-kod 040606) och Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för...

Handbokens riktlinjer gäller förskrivning av alla hjälpmedel, inklusive förbrukningsartiklar. Riktlinjerna är övergripande för all förskrivning, mer specifika anvisningar finns under respektive pro...

Riktlinjerna är övergripande för alla hjälpmedel inom socialtjänstens område, mer specifika anvisningar finns under respektive produktområde.

S

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland samarbetar i hjälpmedelsfrågor. Här når du information kring nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland samarbetar i hjälpmedelsfrågor. Här når du information om Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel som är tecknat mell...

För att etablera samarbetet  kring digitala hjälpmedel inom både hälso- och sjukvård och social omsorg har ett samverkansavtal tecknats mellan kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregione...

Samverkansfunktionen ingår i samarbetsorganisationen och beredningsstrukturen under Ledningsrådet för hjälpmedel (ledningsrådet). Med kunskap inom området hjälpmedel ska samverkansfunktionen samord...

Västra Götalandsregionen ska upphandla hjälpmedel enligt kriterier och riktlinjer som är fastställda i handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Målet är ett funktionellt sortiment som upp...

Varje sjukvårdshuvudman (region eller kommun) fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel.

Västra Götalandsregionen ska upphandla hjälpmedel enligt kriterier och riktlinjer som är fastställda i handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Målet är ett funktionellt sortiment som upp...

Hjälpmedelscentralen ska tillse att de digitala hjälpmedel som finns i avtalat sortiment finns tillgängliga i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel med produkt- och artikelinformation, prisuppg...

Hösten 2022 fattade 47 kommuner i Västra Götaland och Västra götalandsregionen beslut om att digitala hjälpmedel i socialtjänst ska ingå i sortimentet av hjälpmedel.

Ibland behövs en specialanpassning av det valda hjälpmedlet, exempelvis om patientens behov inte tillgodoses genom vanlig anpassning av hjälpmedlet. Innan en specialanpassning görs ska förskrivaren...

Specialanpassning avser åtgärder som krävs då patientens behov inte kan tillgodoses genom anpassning av befintliga produkter eller genom att gå utanför sortiment.

Specialanpassning avser åtgärder som krävs då patientens behov inte kan tillgodoses genom anpassning av befintliga produkter eller genom att gå utanför sortiment.

Specifikation gällande finansiering av kunskapsorganisationen, kundtjänst för och distribution av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.

Specifikation gällande distribution som bland annat inkluderar beskrivning av produktområden, hantering av sortiment, leveransregler, tillgänglighet, fakturering samt kvalité och uppföljningskrav.

Läkemedelsnära produkters (LMN) roll och uppdrag samt uppföljning och rapportering av detta.

Specifikation D anger hur samarbete och styrning hanteras

Specifikationen anger den finansiella samverkan inom Samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel. Specifikationen är webbaserad och förändring av innehållet i specifikationen kan göra...

Specifikationen anger den finansiella samverkan inom Avtal för personliga digitala hjälpmedel inom Socialtjänst. Specifikationen är webbaserad.

Specifikationen anger hur IT-stödet hanteras inom samarbetsorganisationen för hjälpmedel. Specifikationen är webbaserad och förändring av innehållet i specifikationen kan göras under avtalstiden.

Specifikationen anger hur IT-stödet hanteras inom samarbetsorganisationen. Specifikationen är webbaserad.

Specifikationen anger vilka produktområden som ingår i Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i tillägg till huvudgrupperna rörelse, kommunikation och information samt medicinsk be...

Specifikation till överenskommelsen - Personligt förskrivna medicintekniska produkter inom Västra Götalandsregionen

Specifikationen anger hur samarbete och styrning hanteras inom samarbetsorganisationen för hjälpmedel. Specifikationen är webbaserad och förändring av innehållet i specifikationen kan göras under a...

Specifikationen anger hur samarbete och styrning hanteras avseende Avtal för försörjning av personliga digitala hjälpmedel inom Socialtjänst. Specifikationen är webbaserad.

Specifikationen anger vilka tjänster som ska utföras och beskriver hur tjänsterna ska utföras. Specifikationen är webbaserad och förändring av innehållet i specifikationen kan göras under avtalstiden.

Specifikationen anger vilka tjänster som ska utföras och beskriver hur tjänsterna ska utföras.Specifikationen är webbaserad.

För att vårdgivare ska kunna följa och analysera måluppfyllelse för Hjälpmedelscentralens tjänster samt kostnadsutveckling ska uppgifter om detta finnas tillgänglig.

T

Terminologin är överenskommen mellan Hjälpmedelscentralen och vårdgivarna inom ramen för samarbetsavtalet.

Terminologin är överenskommen mellan Hjälpmedelscentralen och vårdgivarna inom ramen för samarbetsavtalet.

Terminologin är överenskommen mellan Hjälpmedelscentralen och huvudmännen inom ramen för socialtjänstavtalet.

Hjälpmedelscentralen ska följa Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet samt riktlinjer för tillgänglig inform...

Tilläggsavtal till Samarbetsavtal för försörjning av personlig hjälpmedel.

Produktområdet Trygghet omfattar hjälpmedel till brukare som beviljats insatser för ökad känsla av trygghet.

U

Hjälpmedelscentralen ska visa och erbjuda utbildning gällande aktuellt sortiment.

V

Begrepp som används i denna handbok rör sig inom socialtjänstens verksamhetsområden och innefattar både myndighetsutövning och verkställande verksamhet.

Vårdgivare är en statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Vårdgivarna ska följa aktuella författningar och standarder inom hälso- och sjukvårdsområdet och det medicintekniska området samt Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Vägledning gällande hantering av hjälpmedel som förkommit och när hjälpmedel inte återlämnas enligt de lånevillkor som anges i handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

W

WebSesam hanterar beställning av de hjälpmedel och tjänster som Hjälpmedelscentralen levererar. WebSesam används av dig som är förskrivare och beställare av personliga hjälpmedel i VGR och kommuner...

Supportteamet har en gemensam utvecklingsdag.

Ä

Processen för förändringar i handboken är fastställd. På denna sida beskrivs processerna, här finns också blanketter för ändringar och ändringsloggar.

Processen för ändringar i handboken är fastställd. På denna sida beskrivs processerna, här finns också blanketter för ändringar och ändringsloggar.

Samarbetsavtalet möjliggör en succesiv utveckling, vilket innebär att innehåll i guiden förändras över tid. Samtliga ändringar förtecknas i en ändringslogg.

Ö

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen för personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och daglig verk...

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland samarbetar i hjälpmedelsfrågor. Här når du information om överenskommelsen och dess ingående specifikationer.

Syftet med att förskriva hjälpmedel är att personer med funktionsnedsättning ska beredas möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning...

Vid förändringar i handboken ska det finnas gemensamma tillämpnings- och övergångsregler för Västra Götalands vårdgivare när det finns behov av det. Detta beskrivs i Process för förändringar i hand...

Senast uppdaterad: 2024-01-05 11:44