Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsrådet för hjälpmedel

Ledningsrådet har ansvar för hjälpmedel och läkemedelsnära produkter som används i invånarens vardagliga miljö inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst.

Mötesplan 2024

8 februari
26 mars
2 maj
13 juni
12 september
24 oktober
13 november (preliminärt) 
9 december

Ledningsrådets uppdrag

Uppdraget gäller hjälpmedel med gemensamt regelverk och försörjning i Västra Götaland och utgår från huvudmännens ansvar för hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Ansvaret omfattar hjälpmedel inklusive läkemedelsnära produkter (medicintekniska produkter och nutritionsprodukter) som förskrivs inom hälso- och sjukvård samt hjälpmedel inom socialtjänst.

Uppdraget innebär att:

 • På uppdrag av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen säkerställa en organisation och ett arbetssätt som erbjuder expertkompetens, regelverk, sortiment samt försörjning av hjälpmedel som används i vardagsmiljö för invånarna i Västra Götaland.
 • Vara en rådgivande expertfunktion till huvudmännen i hjälpmedelsfrågor. Ledningsrådets arbete ska bidra till att det är enkelt och tryggt att vara patient/brukare, enkelt att stödja patienten/brukaren, på ett säkert sätt samt säkerställa en jämlik och hälsoekonomisk användning av hjälpmedel i vardagsmiljö för invånarna i Västra Götaland.

Ansvar

 • Bevaka, värdera och bidra till nationella och regionala kunskapsunderlag.

 • Vara uppdaterad på trender och nyheter inom det medicintekniska området.

 • Hantera principiella och strategiska frågor gällande regelverk, sortiment och försörjning.

 • Säkerställa att behovsanalys utifrån patienter och verksamheters behov inför upphandling tas fram samt säkerställa att uppföljning görs.

 • Säkerställa att in- och utfasning av nya produkter sker på ett koordinerat sätt.

 • Verka för fungerande ändamålsenligt och användarvänligt IT-stöd.

 • Skapa förutsättningar för, underlätta och bidra till att berörda parter nås av relevant och tydlig information och att kommunikation sker på ett strukturerat sätt.

 • Tolka, utveckla och följa upp aktuella avtal och överenskommelser mellan parterna, samt verka för en god följsamhet samt hantera och prioritera utvecklingsfrågor.

 • Ge och följa upp uppdrag samt ge strategisk vägledning till ledningsrådets beredningsorganisation.

 • Utse ordförande i permanenta och tillfälliga beredningsgrupper.

Mandat

Hantera verkställighet inom befintliga avtal och överenskommelser inom ledningsrådets verksamhetsområde. Verksamhetsområdet omfattar hjälpmedel och läkemedelsnära produkter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Sammansättning av ledamöter

Ledningsrådet för hjälpmedel ska bestå av deltagare som representerar både VGR och kommunerna i Västra Götaland. Totalt ska det vara 12 deltagare varav 1 ordförande, 1 vice ordförande samt 10 ledamöter.

Representanter Antal Utses av
Ordförande 1 Alternerar vartannat år mellan VGR och VGK
Vice ordförande 1 Alternerar vartannat år mellan VGR och VGK
Kommuner 5 En representant per Kommunalförbundsområde samt Göteborgs stad
VGR 5 Bemannas av representanter från sjukhus, Habilitering & Hälsa, offentlig och privat primärvård
     
Försörjare/distributör N/A Försörjningsförvaltningen
Administratör och sekreterare N/A Samverkansfunktionen


Ledningsrådets representanter (Länk till egen sida)

Kompetenskriterier

Kompetens hos alla deltagare:

 • Kunskap om Hälso- och sjukvårdsprocessen och aktuellt regelverk.
 • Intresse för flera produktgrupper.
 • Erfarenhet av verksamhetsansvar med förståelse för ekonomiska och verksamhetskonsekvenser av olika beslut.
 • Strategisk förmåga.
 • Erfarenhet av vårdsamverkan inom ledningsrådets verksamhetsområde.
 • Vilja verka för en utveckling av hela verksamhetsområdet.

Meriterande:

 • God insyn i den organisation man representerar.
 • Kunskap om nätverk i den egna organisationen för att kunna inhämta och värdera information.
 • Kunskap om den politiska processen.

Utöver ovan: kompetens hos en eller flera personer i ledningsrådet:

 • Kunskap om socialtjänst.
 • Kunskap om kommunal hälso- och sjukvård.
 • Inköpskompetens, förståelse för inköpsprocessen för hjälpmedel i vardagsmiljö och kunna vara brygga mellan inköp och denna organisation.
 • Medicinsk kompetens.

Adjungerad kompetens

Vid behov adjungeras kompetens, såsom digitaliseringskompetens inom hälso- och sjukvård, digitaliseringskompetens inom socialtjänst, kompetens från Koncerninköp.

Nomineringsprocess

Ordförande samt vice ordförande:

 • 1 kommunrepresentant som utses av VästKom.
 • 1 VGR-representant som utses av Hälso- och sjukvårdsdirektören.

Ledamöter:

 • Respektive kommunalförbund samt Göteborgs Stad nominerar sina ledamöter och utses i dialog med kommunalförbunden av VästKoms direktör.
 • Ledamöterna från VGR nomineras från vårdgivarna och utses i dialog med respektive förvaltningsledning och Hälso- och sjukvårdsdirektören förordnar.
 • Primör utser representant från privata vårdgivare.

Arbetsformer

 • Ordförande och vice ordförande utgör presidium och ansvarar för att stödja samverkansfunktionen i det operativa arbetet.
 • Ledningsrådet för hjälpmedel sammanträder minst sex gånger per år. Inför respektive sammanträde ska en agenda skickas ut två veckor innan mötet.
 • Ordförande kan kalla till ytterligare möten vid behov.
 • Alla beslut ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i en fråga ska ärendet återremitteras för förnyad beredning eller avföras. Beslut kan fattas när minst hälften av de utsedda representanterna från VGR respektive VGK närvarar eller på annat sätt inför mötet deltagit i avgörandet.
 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform. Västra Götalandsregionen ansvarar för dokumenthantering och att aktuell dokumenthanteringsplan följs.

Kommunikation

Ansvaret för information och kommunikation ligger på ledningsrådets beredningsorganisation.

Senast uppdaterad: 2024-01-03 13:38