Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Öppenvårdsprocessen - Patientsäkra vårdövergångar

Öppenvårdsprocessen ska stödja ett personcentrerat förhållningssätt, kommunikation och samverkan i öppenvård kring enskilda som kräver samordnade insatser från hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Öppenvård är ett samlingsnamn för vård som ges enskilda som inte är inneliggande på sjukhus. Motsatsen är slutenvård eller heldygnsvård.

Med öppenvårdsprocess menas informationsöverföring och samverkan kring enskilda som inte hanteras enligt riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen.

Behov av att säkerställa vårdövergångar i öppenvård kan identifieras på sjukhusens öppenvårdsmottagningar, regionens primärvård och den kommunala primärvården. Processen är inte avgränsad till någon specifik målgrupp. Behovet av samordning vid informationsöverföring mellan kommun och region är avgörande för patientsäkerheten. 

Bakgrund

Inom Västra Götaland finns det en länsgemensam överenskommelse och riktlinje för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Under revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet och de ingående överenskommelserna våren 2021 har avsaknad av öppenvårdsprocess identifierats ett flertal gånger. Ett uppdrags gavs av Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG våren 2022 om att ta fram en länsgemensam riktlinje för öppenvårdsprocessen. VVG ställde sig bakom en ny riktlinje för öppenvårdsprocessen i mars 2023.

Syfte 

Syftet är att öka patientsäkerheten och säkerhetsställa informationsöverföringen i öppenvårdsprocessen. Riktlinjen ska stödja ett personcentrerat förhållningssätt vid vårdövergångar där patienten är delaktighet i processen utifrån sina egna möjligheter.

Om riktlinjen

Riktlinjen gäller för samtliga kommuner i Västra Götaland och hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalands Regionen, VGR samt vårdgivare som respektive part har avtal med. Riktlinjen är övergripande och utgår från gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter. Riktlinjen kan även vara ett stöd för intern samverkan. Varje huvudman ansvarar för att verksamheterna arbetar utifrån den länsgemensamma riktlinjen för öppenvårdsprocessen.

IT-tjänst

Den fastställda IT-tjänsten SAMSA ska användas för informationsutbyte mellan parterna. Vissa parter har inte tillgång till IT-tjänsten men kan ändå vara viktiga parter i öppenvårdsprocessen. Informationsöverföringen får då säkerställas på annat sätt.

Nationell Patientöversikt (NPÖ) finns som stöd för informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och bör användas av parterna.

Om SAMSA:s arbete på GITS webbplats

Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg

Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg säkerställer fortsatt förvaltning och utveckling av rutiner stödmaterial mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om öppenvårdsprocessen, samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP) i Västra Götaland samt ansvarar för IT-tjänsten SAMSA.

Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg

 

 


Senast uppdaterad: 2023-10-31 09:10