Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIMBA

Nyheter i SIMBA

  • Den 13 oktober hölls en halvdags workshop med information och erfarenheter av arbete med Delat Beslutsfattande och Handbok i brukarinflytande för SIMBA:s utvecklingsgrupper kring psykisk hälsa samt lokala psykiatrigrupper och lokala Västbusgrupper - både vuxen och barn & unga.

  • Minnesanteckningarna från Samordningsgruppens senaste möte, den 16 september, finns att hämta på hemsidan nu.

  • Protokoll från Politiska samrådsgruppens senaste möte, den 5 juni, finns att hämta på hemsidan nu.

  • Samordningsgruppen har ställt sig bakom en rutin för dokumentation om Covid-19 i SAMSA angående destination vid utskrivning från slutenvård. Likaså en checklista avseende öppenvårdsärende och vårdbegäran, för att  kommunal hälso- och sjukvård tidigt och snabbt i processen får korrekt information för bedömning och ställningstagande.

  • SIMBA övergår från manuell hantering av avvikelser till MedControlPro från och med årsskiftet, enligt beslut på Samordningsgruppens senaste sammanträde 5 juni.

  • En mindre utvärdering av det delvis förändrade arbetssättet vid in- och utskrivning från slutenvård har genomförts, där den delregionala arbetsgruppen haft i uppdrag att ta fram tre viktiga förändringar att ge feedback på.

Vårdsamverkan SIMBA

Närvårdssamverkan är till för alla invånare, som har behov av stöd, hjälp och/eller samordnade vård- och omsorgsinsatser från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter. Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt. För att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov behöver kommun och region samverka för att nyttja gemensamma resurser i närområdet.

SIMBA:s samverkansplan 2020-2021

SIMBA:s handlingsplan 2020-2021

Årsberättelse för år 2019

Organisationsskiss SIMBA

I SIMBA ingår kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Varje kommun bildar ett närområde som är basen i samverkansarbetet.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

  • Personer med nedsatt autonomi och beslutsförmåga är en utsatt grupp som kan ha stora svårigheter att kommunicera med sin omgivning. Dessa personer kan behöva stöd av personal som känner hen väl för att ge trygghet och patientsäker vård.

  • Styrgruppen för Psykisk hälsa gav 2018 ett uppdrag att se över, och vid behov revidera, den länsgemensamma riktlinjen för SIP samt mallar och utbildningsmaterial. Efter översyn konstaterades att riktlinjen behövde revideras.

  • Västra Götalandsregionens (VGR) ambulansverksamheter kommer under perioden att bistå med liggande transporter mellan kommunala adresser.

  • Välkommen till Esthers släktträff, en nationell konferens som vid detta tillfälle handlar om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare. Tillsammans möjliggör vi en god, nära och trygg vård och omsorg – ett gott liv för Esther!


Senast uppdaterad: 2020-04-22 17:17