Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIMBA

Nyheter i SIMBA

Protokoll från Politiska samrådsgruppens senaste möte, den 5 juni, finns att hämta på hemsidan nu.

Samordningsgruppen har ställt sig bakom en rutin för dokumentation om Covid-19 i SAMSA angående destination vid utskrivning från slutenvård. Likaså en checklista avseende öppenvårdsärende och vårdbegäran, för att  kommunal hälso- och sjukvård tidigt och snabbt i processen får korrekt information för bedömning och ställningstagande.

SIMBA övergår från manuell hantering av avvikelser till MedControlPro från och med årsskiftet, enligt beslut på Samordningsgruppens senaste sammanträde 5 juni.

En mindre utvärdering av det delvis förändrade arbetssättet vid in- och utskrivning från slutenvård har genomförts, där den delregionala arbetsgruppen haft i uppdrag att ta fram tre viktiga förändringar att ge feedback på.

Minnesanteckningarna från Samordningsgruppens senaste möte, den 5 juni, finns att hämta på hemsidan nu.

Nu finns en färdig analysrapport av mobil närvård inom SIMBA-området hösten 2019.

Vårdsamverkan SIMBA

Närvårdssamverkan är till för alla invånare, som har behov av stöd, hjälp och/eller samordnade vård- och omsorgsinsatser från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter. Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt. För att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov behöver kommun och region samverka för att nyttja gemensamma resurser i närområdet.

SIMBA:s samverkansplan 2020-2021

SIMBA:s handlingsplan 2020-2021

Årsberättelse för år 2019

Organisationsskiss SIMBA

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

För att det väntade barnet inte ska fara illa kan det behövas stödinsatser under graviditeten både från kommun och region. Nu finns en ny länsgemensam riktlinje för oro vid väntat barn.

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla 49 kommuner har sagt ja till att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö. Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare - till nytta för invånarna.

Nu har rutinen för sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta uppdaterats.

Remisstiden för ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen” var tidigare satt till 4 april, men förlängs nu.


Senast uppdaterad: 2020-04-22 17:17