Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansområden

Närvårdsamverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vård- och omsorgsgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring individen är det som ger mervärde för individen. Individens vård och omsorg ska inte störas av organisatoriska gränser. Här finns information om några av de områden där samverkan sker inom SIMBA.

Samverkansområden

  • Avvikelser är ett samlingsbegrepp för negativa händelser och tillbud som sker. Rapportering av negativa händelser är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet. Från och med 1 januari 2021 registreras avvikelser i samverkan endast i MedControlPRO.

  • SIMBA-teamen består av  representanter från, vårdcentralerna, elevhälsan och socialtjänsten. Det finns ett team i varje kommun i SIMBA-området.

  • Mobil närvård är en modell för god sammanhållen nära vård, för att undvika onödiga sjukhusvistelser.

  • Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) som kom 2018 innebär en omställning i arbetssättet, där syftet är att skapa en trygg och säker utskrivning och undvika onödiga vistelser på sjukhus. En rad dokument till stöd för tillämpningen har tagits fram.

  • Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer.

  • Strategi för hälsa innebär att kraftsamla för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. För detta krävs att tillsammans bli ännu bättre på att främja hälsa och förebygga ohälsa. SIMBA och samverkansparter fokuserar för närvarande på fysisk aktivitet för hälsa och välbefinnande, suicidprevention och våld i nära relationer.

  • Vård- och stödsamordning (VSS) är en organisations- och samarbetsform som används inom SIMBA-området för personer med psykiska funktionshinder, med behov av att samordna vård och stöd. Genom att arbeta utifrån konceptet för VSS främjas långsiktig återhämtning då detta medför att insatser koordineras och sker i rätt ordning.


Senast uppdaterad: 2018-03-14 17:19