Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansområden

Närvårdsamverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vård- och omsorgsgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring individen är det som ger mervärde för individen. Individens vård och omsorg ska inte störas av organisatoriska gränser. Här finns information om några av de områden där samverkan sker inom SIMBA.

Samverkansområden

  • Avvikelser är ett samlingsbegrepp för negativa händelser och tillbud som sker. Rapportering av negativa händelser är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet. Från och med 1 januari 2021 registreras avvikelser i samverkan endast i MedControlPRO.

  • SIMBA-teamen består av en barnpsykolog från primärvården samt representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Det finns ett team i varje kommun i SIMBA-området.

  • Det hälsofrämjande arbetet har sin utgångspunkt i samverkan kring FAR - Fysisk Aktivitet på Recept men har breddats till att innefatta fler frågor. I det hälsofrämjandet nätverket samverkar SIMBA-områdets kommuner plus Öckerö, Samordningsförbundet Älv och Kust samt Sjukhusen i Väster.

  • Mobil närvård är en modell för god sammanhållen nära vård, för att undvika onödiga sjukhusvistelser.

  • Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) som kom 2018 innebär en omställning i arbetssättet, där syftet är att skapa en trygg och säker utskrivning och undvika onödiga vistelser på sjukhus. En rad dokument till stöd för tillämpningen har tagits fram.

  • Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer.

  • En länsgemensam handlingsplan för suicidprevention har antagits av Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inom SIMBA har arbete påbörjats för att ta fram lokala handlingsplaner.

  • Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter. Samverkan är en förutsättning för ett effektivt, strukturellt och förebyggande arbete mot våld.

  • Vård- och stödsamordning (VSS) är en organisations- och samarbetsform som används inom SIMBA-området för personer med psykiska funktionshinder, med behov av att samordna vård och stöd. Genom att arbeta utifrån konceptet för VSS främjas långsiktig återhämtning då detta medför att insatser koordineras och sker i rätt ordning.


Senast uppdaterad: 2018-03-14 17:19