Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter SIMBA

Nyheter SIMBA

SIMBA bjuder in till workshops kring de lokala Västbusgruppernas uppdrag 25 november och kring de lokala psykiatrigruppernas uppdrag 9 december - båda i Stenungsund.

Vid samordningsgruppens möte den 13 september beslutades bland annat om riktlinjer till stöd för rehabinsatser och för planeringsträffar under in- och utskrivningsprocessen. Dessutom beslutades om ansvarsfördelning vid HVB-placeringar.

I måndags fick SIMBA besök av Skolverket och Socialstyrelsen, samt Högskolan Väst med anledning av det pågående projektet kring barn och ungas psykiska ohälsa.

Socialtjänsten och Psykiatriska kliniken bjuder in till en gemensam introduktionsutbildning för nyanställda i SIMBA-området, som i sitt arbete möter personer med psykiska funktionsnedsättningar. Torsdag 17 oktober 2019.

I torsdags, 15 augusti, hade SIMBA studiebesök från Stockholms läns landsting, som ville ta del av den samverkan kring psykisk hälsa som bedrivs i SIMBA.

Resultatet av uppföljningarna ger indikationer på att efter införandet av mobil närvård får större andel patienter vård på rätt vårdnivå än före införandet.

SIMBA deltog måndag 3 juni i SKL:s webbsändning om Den sociala barn- och ungdomsvården och berättade om arbetet i SIMBA-teamen, med tidiga och samordnade insatser.

Samordningsgruppen fattade den 26 april beslut om att projektet med färgkodning fortsätter till och med september ut och ärendet  åter till samordningsgruppen den 13 september för nytt ställningstagande.

Samordningsgruppen fattade 190426 beslut om att pilotprojektet med färgkodning inom psykiatrin utvidgas till att innefatta SIMBAs samtliga kommuner och fortsätter hela år 2019.

Samordningsgruppen antog den 26 april riktlinje för samverkan och samarbete med och i SIMBA- teamen.

Resultatet visar på att arbetet som bedrivs i SIMBA-teamen är värdefullt och värdeskapande samt att de barn och vårdnadshavare som svarat på enkäten i hög grad är nöjda med den vård/behandling de får. Nöjdheten med bemötandet var 100 %.

SIMBAs politiska samrådsgrupp antog den 3 maj en modell för Mini-Maria/Livsstilsmottagningar i SIMBA-området.

Minnesanteckningarna från samordningsgruppen den 26 april finns nu att hämta här på hemsidan.

Lokala och delregionala brukar- och närståendeföreningar finns nu samlade i listor för olika områden i regionen.

Den 22 februari genomfördes en introduktionsdag för den nya politiska samrådsgruppen.

Resultatet av uppföljningen ger indikationer på att efter införandet av mobil närvård får större andel patienter vård på rätt vårdnivå än före införandet.

SIMBAs politiska samrådsgrupp antog den 22 februari en modell för Socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området.

SIMBAs ingående verksamheter har gemensamt utvärderat samverkansarbetet kring utskrivningsprocessen från slutenvården.

Minnesanteckningarna från samordningsgruppen den 30 januari finns nu att hämta här på hemsidan.

Inom ramen för SIMBA-projektet kring tidiga och samordnade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa har blanketter för samtycke och hänvisningar tagits fram när verksamheterna vill att något barn/ung ska tas upp i SIMBA-teamen.

Samordningsgruppen antog vid senaste mötet den 30 januari riktlinje för brukarmedverkan inom ramen för närvårdsamverkan.

Den politiska samrådsgruppen och samordningsgruppen har reviderat uppdragshandlingarna för SIMBAs olika grupperingar.

Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård.

Ta del av de nya dokumenten.

Minnesanteckningarna från samordningsgruppen 5 december finns nu att hämta här på hemsidan.

En arbetsgrupp inom SIMBA har tagit fram förslag till revidering av det beslutsstödet som används inom hemsjukvården när en patient hastigt/oväntat fått ett förändrat hälsotillstånd.

SIMBA Genomförandeplan är beslutad och ni hittar den här på hemsidan under dokument.

SIMBA hemsida uppdateras och bygg succesivt om.


Senast uppdaterad: 2019-02-07 12:05