Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter SIMBA

Nyheter SIMBA

Med anledning av coronaepidemni har SIMBA i likhet med övriga samverkansorganisationer tagit beslut om täta regelbundna avstämningar.

Samlingssida kring covid -19/coronaviruset med nyheter, riktlinjer och annan information som gäller i samverkan inom SIMBA och Västra Götaland. Sidan uppdateras löpande.

Med anledning av förhöjd risk för smittspridning av Covid-19 rekommenderar SIMBA att samtliga planeringsträffar i samband med in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård sker på distans.

Protokoll från senaste mötet med Politiska samrådsgruppen, 6 februari, finns att hämta på hemsidan nu.

SIMBA:s handlingsplan för hälsa och den nära vården inom SIMBA-området, för åren 2020-2021, antogs av Samordningsgruppen den 6 februari.

SIMBAs samordningsgrupp antog den 6 februari uppdragsbeskrivning för de lokala psykiatrigrupperna.

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) föreslår att regionens IT-stöd för avvikselshantering MedControlPro används för registrering och hantering av avvikelser i samverkan. Samordningsgruppen ställde sig den 6 februari bakom VVG:s förslag.

Nu finns ”Samverkansplan för hälsa och den nära vården inom SIMBA-området - Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn - 2020–2021” tillgänglig på hemsidan.

Minnesanteckningarna från Samordningsgruppen som hade möte den 6 februari finns att hämta på hemsidan nu.

Måndag den 24 februari är det dags att starta upp det delvis förändrade arbetssättet vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nya dokument till stöd för arbetssättet har tagits fram.

Nu finns en fastställd implementeringsplan inför det delvis förändrade arbetssättet gällande in- och utskrivningsprocessen.

Politiska samrådsgruppens protokoll och minnesanteckningarna från Samordningsgruppen, som båda hade möte den 4 december, finns att hämta på hemsidan nu.

Inbjudan till en utbildning om ett delvis förändrat arbetssätt vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Utbildningen ges vid flera tillfällen under januari och februari 2020, i både Kungälv och Stenungsund.

SIMBA bjuder in till workshops kring de lokala Västbusgruppernas uppdrag 25 november och kring de lokala psykiatrigruppernas uppdrag 9 december - båda i Stenungsund.

Vid samordningsgruppens möte den 13 september beslutades bland annat om riktlinjer till stöd för rehabinsatser och för planeringsträffar under in- och utskrivningsprocessen. Dessutom beslutades om ansvarsfördelning vid HVB-placeringar.

I måndags fick SIMBA besök av Skolverket och Socialstyrelsen, samt Högskolan Väst med anledning av det pågående projektet kring barn och ungas psykiska ohälsa.

Socialtjänsten och Psykiatriska kliniken bjuder in till en gemensam introduktionsutbildning för nyanställda i SIMBA-området, som i sitt arbete möter personer med psykiska funktionsnedsättningar. Torsdag 17 oktober 2019.

I torsdags, 15 augusti, hade SIMBA studiebesök från Stockholms läns landsting, som ville ta del av den samverkan kring psykisk hälsa som bedrivs i SIMBA.

Resultatet av uppföljningarna ger indikationer på att efter införandet av mobil närvård får större andel patienter vård på rätt vårdnivå än före införandet.

SIMBA deltog måndag 3 juni i SKL:s webbsändning om Den sociala barn- och ungdomsvården och berättade om arbetet i SIMBA-teamen, med tidiga och samordnade insatser.

Samordningsgruppen fattade den 26 april beslut om att projektet med färgkodning fortsätter till och med september ut och ärendet  åter till samordningsgruppen den 13 september för nytt ställningstagande.

Samordningsgruppen fattade 190426 beslut om att pilotprojektet med färgkodning inom psykiatrin utvidgas till att innefatta SIMBAs samtliga kommuner och fortsätter hela år 2019.

Samordningsgruppen antog den 26 april riktlinje för samverkan och samarbete med och i SIMBA- teamen.

Resultatet visar på att arbetet som bedrivs i SIMBA-teamen är värdefullt och värdeskapande samt att de barn och vårdnadshavare som svarat på enkäten i hög grad är nöjda med den vård/behandling de får. Nöjdheten med bemötandet var 100 %.

SIMBAs politiska samrådsgrupp antog den 3 maj en modell för Mini-Maria/Livsstilsmottagningar i SIMBA-området.

Minnesanteckningarna från samordningsgruppen den 26 april finns nu att hämta här på hemsidan.

Lokala och delregionala brukar- och närståendeföreningar finns nu samlade i listor för olika områden i regionen.

Den 22 februari genomfördes en introduktionsdag för den nya politiska samrådsgruppen.

Resultatet av uppföljningen ger indikationer på att efter införandet av mobil närvård får större andel patienter vård på rätt vårdnivå än före införandet.

SIMBAs politiska samrådsgrupp antog den 22 februari en modell för Socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området.

SIMBAs ingående verksamheter har gemensamt utvärderat samverkansarbetet kring utskrivningsprocessen från slutenvården.

Minnesanteckningarna från samordningsgruppen den 30 januari finns nu att hämta här på hemsidan.

Inom ramen för SIMBA-projektet kring tidiga och samordnade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa har blanketter för samtycke och hänvisningar tagits fram när verksamheterna vill att något barn/ung ska tas upp i SIMBA-teamen.

Samordningsgruppen antog vid senaste mötet den 30 januari riktlinje för brukarmedverkan inom ramen för närvårdsamverkan.

Den politiska samrådsgruppen och samordningsgruppen har reviderat uppdragshandlingarna för SIMBAs olika grupperingar.

Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård.

Ta del av de nya dokumenten.

Minnesanteckningarna från samordningsgruppen 5 december finns nu att hämta här på hemsidan.

En arbetsgrupp inom SIMBA har tagit fram förslag till revidering av det beslutsstödet som används inom hemsjukvården när en patient hastigt/oväntat fått ett förändrat hälsotillstånd.


Senast uppdaterad: 2020-02-25 18:09