Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

 • I Västra Götaland finns nu en länsgemensam handlingsplan för Suicidprevention, med ambition om att skapa engagemang och framtidstro inom ett område som ofta upplevs som utmanande och svårt. Men! Kan vi mobilisera våra gemensamma krafter så kan vi rädda liv.

 • Den 3 december genomfördes den digital Esther konferens med över 300 medverkande från hela Sverige.

 • NSPHiG bjuder in till lansering av en rykande färsk handbok i brukarinflytandeinom psykiatrisk vård och omsorg. Lanseringen riktar sig till dig som arbetar medpsykisk hälsa i kommun, region, myndighet eller brukarorganisation, men äröppen för alla som är intresserade av området.

 • Den 5 oktober tog Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg beslut om gemensam rutin för samtycke till informationsöverföring.

 • Ett förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland har tagits fram gemensamt av Västra Götalandsregionen och VästKom. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland.

 • I hälso- och sjukvårdsavtalet regleras ansvarsfördelning och samverkan för individer som kommunen och regionen har gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det politiska Samrådsorganet (SRO), har gett hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götalandsregionen (VGR) och Verkställande Direktör för VästKom, uppdraget att följa upp och revidera hälso- och sjukvårdavtalet inför ny avtalsperiod.

 • Vårdsamverkan i Västra Götaland, VVG ställde sig den 3 november 2020* bakom förslag till reviderad ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen”.

 • Nu finns programmet till Esthers släktträff som äger rum den 3 dec. Esthers släktträff är en nationell konferens som vid detta tillfälle handlar om den äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare.

 • Personer med nedsatt autonomi och beslutsförmåga är en utsatt grupp som kan ha stora svårigheter att kommunicera med sin omgivning. Dessa personer kan behöva stöd av personal som känner hen väl för att ge trygghet och patientsäker vård.

 • Styrgruppen för Psykisk hälsa gav 2018 ett uppdrag att se över, och vid behov revidera, den länsgemensamma riktlinjen för SIP samt mallar och utbildningsmaterial. Efter översyn konstaterades att riktlinjen behövde revideras.

 • Västra Götalandsregionens (VGR) ambulansverksamheter kommer under perioden att bistå med liggande transporter mellan kommunala adresser.

 • Välkommen till Esthers släktträff, en nationell konferens som vid detta tillfälle handlar om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare. Tillsammans möjliggör vi en god, nära och trygg vård och omsorg – ett gott liv för Esther!

 • För att det väntade barnet inte ska fara illa kan det behövas stödinsatser under graviditeten både från kommun och region. Nu finns en ny länsgemensam riktlinje för oro vid väntat barn.

 • Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla 49 kommuner har sagt ja till att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö. Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare - till nytta för invånarna.

 • Nu har rutinen för sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta uppdaterats.

 • Remisstiden för ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen” var tidigare satt till 4 april, men förlängs nu.

 • Det har varit en mycket lyckad implementering inom Västra Götalands län av egentester för medarbetare inom kommunal vård och omsorg samt socialtjänst i samverkan med Västra Götalandsregionen. I stort sett alla kommuner har nu startat upp med egentester för medarbetare. Totalt har 2497 egentester genomförts varav 96 prover är misslyckade. 354 provsvar visar positivt covid-19 vilket ger i genomsnitt 15% positiva svar för covid-19 smitta.

 • Sedan 2018 pågår en statligt finansierad satsning i syfte att stödja utvecklingen av brukarinflytandet inom vård och omsorg av psykisk ohälsa, missbruk och beroende i Västra Götaland.

 • Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett egentest för covid-19 som nu är på väg till kommunerna i Västra Götaland. Kommunerna får nu successivt möjlighet att låta medarbetare inom vård och omsorg och socialtjänst testa sig själva.

 • Det har fattats beslut om en ny gemensam rutin för dokumentation av covid-19 i IT-tjänsten SAMSA.

 • VästKom och Koncernkontoret Västra Götalandsregionen har tagit beslutet att skjuta fram den inplanerade webkonferensen, Samverkansdagen, den 23 april med anledning av Coronavirusets påverkan på samhället.

 • Den sammanslagna överenskommelsen "Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen" har varit ute på remiss och nu pågår arbete med att sammanställa inkomna synpunkter. Fram till dess överenskommelsen är beslutad gäller riktlinjer för Västbus.

 • En ny riktlinje har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Riktlinjen är ny i sitt slag och heter Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn. Syftet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet genom att redan under graviditeten uppmärksamma om det finns risk att barnet far illa antingen under graviditeten eller efter födelsen.

 • Kommunerna och Västra Götalandsregionen tar fram en gemensam färdplan för Nära vård. Just nu pågår arbetet med att ta fram en gemensam målbild, identifiera prioriterade målområden, ta fram en tidplan fram till 2030 och ta fram förslag till gemensam uppföljning och analys.

 • Den 23 april arrangerar Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen Samverkansdagen 2020 i Göteborg. Anmäl dig idag och säkra din plats.

 • Vart är vi på väg och vad kan vi göra annorlunda? Varmt välkomna till Samverkansdagen 2020, den 23 april. Men spara datumet i kalendern redan idag. Ta chansen att delta på en dag och nätverka om samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg.

 • 2019 års uppföljning av handlingsplan för psykisk hälsa är klar. Under året genomfördes även fördjupade analyser inom tre olika områden.

 • Nu kan du läsa anteckningarna från VVG:s möte den 28 november 2020.

 • VästKom och Västra Götalandsregionen etablerar ett gemensamt råd för kunskapsstyrning. Syftet är att Västra Götalands invånare ska få vård och omsorg utifrån bästa möjliga kunskap, även när flera huvudmän samverkar kring en patient eller brukare.

 • I början av november publicerades den första delrapporten om hur samverkan vid in- och utskrivning av patienter från sluten vård fungerar. Delrapporten visar att det finns tydliga uppfattningar om att samverkan mellan sjukhus, vårdcentraler, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård har förbättrats sedan hösten 2018, då implementeringen av samverkanslagen inleddes. Samtidigt framkommer det också att det finns mycket kvar att göra för att skapa bättre förutsättningar för vård- och omsorgspersonal att kunna samverka kring patienten vid in- och utskrivning.

 • Sedan september månad har VästKom en ny direktör och Vårdsamverkan i Västra Götaland (VVG) en ny vice ordförande. Välkommen Ann-Charlotte Järnström!

 • Arbetar du som hemsjukvårdsläkare och vill bli bättre på att förebygga, planera, teamarbeta och använda digitala verktyg? Då är du välkommen till ”Trygg och självständig hemma – en inspirationsdag för hemsjukvårdsläkare”.

 • Vill du få inspiration till hur man kan arbeta med brukarinflytande i kommuner, landsting och i samverkan däremellan och även vara med och påverka innehållet i en handbok om brukarinflytande? Anmäl dig i så fall till konferensen ”Brukarinflytande i Västra Götaland”.

 • Idag publiceras en länsövergripande sammanställning över det kvinnofridsarbete som sker idag i Västra Götaland. Rapporten kommer att ligga till grund för prioriteringar och fortsatt arbete inom det projekt som startade senhösten 2018, då Västra Götalands regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) beviljades medel för kvinnofridsarbete.

 • VästKom och VGR har inrättat ett nytt ledningsråd, där representanter från både VGR och de sex delregionala vårdsamverkansområdena medverkar. Det nya rådet ska framför allt verka för en fortsatt utveckling av olika samverkansfrågor inom hälsa, vård och omsorg och att dessa frågor tydligare sammankopplas med varandra.

 • Det politiska samrådsorganet SRO utökas med ytterligare fyra förtroendevalda – en representant från vardera av Västra Götalands fyra kommunalförbund. De nya representanterna är valda utifrån att de har tydliga uppdrag inom socialtjänst eller vård- och omsorgsområdet. Detta förväntas kunna stärka den politiska dialogen mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner i olika vårdsamverkansfrågor.

 • Vi är igång! Sedan 1 mars 2019 finns den länsövergripande SIP-samordnaren på plats för ”Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland”. Rollen är placerad i den gemensamma funktionen GITS (Gemensam Information och TjänsteSamordning 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen) för att verka för samtliga 49 kommuners och Västra Götalandsregionens verksamheter.

 • Handbok i brukarmedverkan planeras vara klar i september och i november hålls Regional Framtidskonferens Brukarinflytande - Håll utkik!

 • GITS, som är en länsgemensam förvaltnings- och utvecklingsorganisation, har under våren erbjudit öppet hus på olika platser i Västra Götaland för att ge en möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte. Under hösten kommer GITS fortsätta erbjuda denna möjligheten.

 • I listorna är det enkelt se föreningar och grupperingar kopplade till psykisk ohälsa i Västra Götalands län uppdelat på vardera delregion.

 • Nu finns slutrapporten för breddinförandet av Mobil närvård tillgänglig.

 • En mötesdag om samverkan inom vård, omsorg och elevhälsa i Västra Götaland hålls fredag 8 mars. På plats i Göteborg samlas 250 politiker och ansvariga tjänstepersoner, förvaltningschefer med flera från både kommunerna och Västra Götalandsregionen. Följ föreläsningarna om samverkan via livesändning.

 • Idag 1 mars börjar Anki Schutz arbeta som kommunikatör/samordnare på Närvårdskontoret för Södra Älvsborg.

 • Ett förslag angående revideringarna av Västbus riktlinjer har varit på remiss. Tidplanen är att ett beslut om den nya överenskommelsen fattas under våren 2019.

 • Ett spännande skifte är på gång. Här kan du läsa om hur Västra Götalandsregionen förändrar och utvecklar hälso- och sjukvården de närmaste åren.

 • En mötesdag om Handlingsplan psykisk hälsa hölls 17 januari 2019, med aktuella lägesrapporter från olika pågående uppdrag.

 • Från den 1 mars arbetar Jessica Ek som SIP-koordinator i Västra Götaland. Rollen är placerad i den gemensamma funktionen GITS för att verka för samtliga 49 kommuners och Västra Götalandsregionens verksamheter.

 • Ett förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland har tagits fram och kommer att behandlas av berörda instanser under våren.

 • I både Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och i Handlingsplan för Psykisk Hälsa finns angivet att kommunerna och regionen ska arbeta med integrerat arbetssätt/mottagningar. En arbetsgrupp för detta är nu igång.

 • Välkommen till en mötesdag för samverkan inom vård och omsorg i Västra Götaland, för ansvariga tjänstepersoner, förvaltningsledning och politiker med flera inom välfärdsområdet i Västra Götaland.

 • VästKom söker flera medarbetare från kommunerna för längre och kortare uppdrag, som vill vara med och anpassa det nya moderna IT-systemet för vårdens alla olika processer.

 • Information från VGR om vad som gäller angående liggande sjuktransportuppdrag mellan kommunala adresser.

 • I nyhetsbrevet kan du läsa om de första resultaten och om uppföljning på sikt, rekrytering av en SIP-koordinator, om viktigt arbete i verksamheterna, nyheter i SAMSA IT-tjänst och kompletteringar av rutinen.

 • Socialstyrelsen utkom i december 2017 med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Nu finns en vägledning för de delregionala vårdsamverkansgruppernas framtagande av lokala tillämpningsanvisningar.

 • Mobil närvård övergår helt i ordinarie verksamhet 2019. En god grund har lagts för fortsatt förvaltning och i stort sett samtliga berörda är nöjda med projektet.

 • Vill du se en samverkande vård och omsorg i Västra Götaland med individen i fokus kan detta vara rollen för dig.

 • 1 oktober hölls en länsgemensam konferens på temat Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende. Nu finns en sammanfattning av innehållet i konferensen för dig som inte kunde delta eller som vill friska upp minnet.

 • ”Jag lever mitt liv mellan stuprören” är titeln på en ny rapport om hur Samordnad individuell plan, SIP, uppfattas av den enskilde. Rapporten har tagits fram av brukarorganisationen NSPHiG i samarbete med andra aktörer i Västra Götaland.

 • Den 1 november startar en satsning för att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland. Uppdraget är ett led i att jobba mot målen i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa.

 • En första uppföljning av Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland är nu sammanställd.

 • I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium. Upphandlingen har nu blivit överklagad.

 • Breddinförandeprojektet Mobil närvård avslutas vid årsskiftet och övergår i ordinarie verksamhet som en del av Västra Götalandsregionens Omställning/Nära vård.

 • Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt leverantör av det kärnsystem som blir grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium.

 • En ny överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård gäller från 25 september 2018. Från idag finns också en anpassad version av SAMSA IT-tjänst.

 • Den 25 september börjar den nya överenskommelsen gälla avseende samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Viktigt att alla berörda vet vad som gäller.

 • 26 september kl. 09.00-15.00, Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg

 • Läkemedelsnära produkter (Västra Götalandsregionen) bjuder in till en heldagsutbildning  för förskrivare, den 8 oktober.

 • Välkommen till en länsgemensam konferens den 1 oktober kring psykisk ohälsa och missbruk/beroende.

 • Välkommen till den nya gemensamma webbplatsen för samverkan i vården i Västra Götaland.

 • Den nya överenskommelsen och riktlinjen för samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård är nu klar och kommer att börja gälla den 25 september.


Senast uppdaterad: 2018-02-13 12:14