Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samordnad Individuell Plan, SIP

Delregionala kontaktpersoner för SIP

Vänd dig till din delregionala kontaktperson för frågor om SIP.

Fyrbodal

Göteborgsområdet

SAMLA

SIMBA

Skaraborg

Södra Älvsborg

 

Bild som illustrerar SIP-processens sex steg upptäck behov, Förbered, Kalla/bjud in till SIP-möte, SIP-möte, Följ upp, Avsluta

SIP-processen

Klicka här för att läsa mer om SIP-processens sex steg och hur du använder SIP som verktyg i samverkan för personer med olika behov.

SIP på tre minuter

Samordnad individuell plan, SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan.

Erbjudande om SIP gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun och Västra Götalandsregionen samt vid utskrivning från sjukhus. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt skola och elevhälsa ställs det stora krav på samordning.

SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. Arbetssättet skapar tydlighet och överblick och leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster.

SIP för barn och unga

I Västra Götaland finns en särskild överenskommelse för barn och unga, ”Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommer och Västra Götalandsregionen”, där skolan tydligt inkluderas som jämbördig part i arbetet med SIP, så som socialtjänst och hälso-och sjukvård enligt nedan nämnda lagar, se Lagar om SIP.

Överenskommelse för barns och ungas hälsa

Målgruppen för SIP är alla

Målgruppen för SIP är alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov.

Lagar om SIP

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas enligt HSL (16 kap. 4 §) och SoL (2 kap. 7 §) för personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen ska upprättas om kommunen eller Västra Götalandsregionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas.

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den enskilde, om hen efter hemgång från slutenvård behöver insatser från både kommunen och regionen i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453). Planen får upprättas om den enskilde samtycker till det.

SIP inom psykiatri

En SIP ska upprättas för samplanering och gäller både för somatisk samt psykiatrisk vård om en person efter utskrivning ska ha insatser från båda huvudmännen och om personen har gett sitt samtycke. Dock skiljer sig den psykiatriska vården från den somatiska gällande vilket verktyg som ska användas vid planeringen i ett särskilt fall; när personer som vårdas i psykiatrin ska skrivas ut till fortsatt tvångsvård i öppenvård används samordnad vårdplan (SVPL) istället för SIP. Denna riktlinje inbegriper inte samordnad vårdplanering.

Läs vidare: 8 Enligt 7 a § i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

KVÅ-koder

KVÅ-koder för Samordnad individuell plan, SIP:

  • AW010: Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP)
  • AU124: Upprättande av samordnad individuell plan (SIP). Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen 16 kap. 4 §
  • AU125: Upprättande av samordnad individuell plan (SIP) vid utskrivning. Insatser enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 4 kap. 1 §.

Senast uppdaterad: 2022-01-19 10:20