Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samordnad Individuell Plan, SIP

Bild på SIP-processens sex steg: Upptäck behov, planera, kalla/bjud in till SIP-möte, SIP-möte, följ upp och avsluta

SIP-processen

Läs om SIP-processens sex steg och hur du använder SIP som verktyg i samverkan för personer med olika behov.

Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer.

Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Specialiserade system inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola ställer stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster.

SIP ska ge en helhetsbild och förenklar för berörda som snabbt kan få en översikt av alla pågående insatser för den enskilde. SIP gäller i samband med sjukhusvistelse och där behov av samordning kan uppstå mellan kommun och region. SIP gäller alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov.

Att få sina insatser samordnade i en SIP är avgiftsfritt för den enskilde.

Syfte med SIP är delaktighet och trygghet

När den enskilde upplever att det är otydligt vad olika verksamheter gör eller planerar att göra kan det vara aktuellt med en SIP - SIP är den enskildes plan!

Syftet med SIP är att den enskilde ska ha inflytande och få vara delaktig i planeringen och genomförandet av den hälsa, vård och omsorg som det finns behov av. Insatserna ska erbjudas tidigt och det ska vara tydligt för såväl den enskilde och närstående som för verksamheterna

SIP ska

  • skapa delaktighet och inflytande för den enskilde.
  • utgå från vad som är viktigt för den enskilde och vara den enskildes plan.
  • innehålla vad den enskilde själv kan göra, vad hen behöver hjälp och stöd med, vem som ansvarar för vad och när, samt vilka kontaktpersoner den enskilde har i de olika verksamheterna.
  • bilda en begriplig, hanterbar och meningsfull helhet för individen, eventuella närstående, verksamheter och andra berörda aktörer.

Målgruppen för SIP är alla

Målgruppen för SIP är alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov.

Lagar om SIP

Bestämmelser om SIP finns in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen sedan år 2010. Planen ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att den enskilde själv samtycker till planen.

SIP regleras även i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 2018, och för utskrivning från psykiatrin i januari 2019. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.

SIP på 3 minuter

Se filmen SIP på 3 minuter från uppdrag Psykisk Hälsa

Se filmen om SIP på 3 minuter

Jessica Ek

Länsövergripande SIP-samordnare, Vårdsamverkan Västra Götaland/GITS
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

KVÅ-koder

KVÅ-koder för Samordnad individuell plan, SIP:

  • AW010: Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP)
  • AU124: Upprättande av samordnad individuell plan (SIP). Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen 16 kap. 4 §
  • AU125: Upprättande av samordnad individuell plan (SIP) vid utskrivning. Insatser enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 4 kap. 1 §.

Senast uppdaterad: 2021-03-19 10:30