Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansavtal familjecentraler

Bakgrund

En familjecentral är en verksamhet och en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där det finns kompetens i nära samverkan. Verksamheten består av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst vilka är samlokaliserade och samverkande. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande.

Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en god hälsoutveckling hos barn och föräldrar. Verksamheten ska vara lättillgänglig och oberoende av familjers ekonomiska förutsättningar, kulturtillhörighet, etnicitet etc.

De senaste åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet.

Syfte och mål

Syftet med ett gemensamt samverkansavtal för familjecentraler i Västra Götaland är:

 • att tydliggöra uppdrag och förväntningar
 • att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna
 • att kvalitetssäka verksamheterna

Målet är att genom familjecentralernas verksamhet utjämna hälsoklyftor i befolkningen.

Dokumentet bör ses som ett gemensamt styrdokument mellan huvudmännen där inriktning och uppdrag tydligt framgår.

Uppdrag

Samverkansavtalet ska beskriva:

 • Verksamhetsområde och målgrupp
 • Samverkande parter och samlokalisation
 • Insatser, åtagande och kompetens
 • Organisation, ledning och styrning
 • Mål och uppföljning
 • Inriktning för fortsatt utveckling
 • Ett samverkansavtals delar, inkl. ekonomi

Samverkansavtalet ska vara i linje med nationellt vedertagna definitioner och riktlinjer för familjecentraler. Det ska även bygga vidare på det utvecklingsarbete som redan gjorts och som pågår inom och mellan huvudmännen, och inom vårdsamverkan, i olika områden i länet.

Organisation

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) är uppdragsgivare av ovanstående uppdrag.
Arbetsgrupp/referensgrupp bestående av representanter från huvudmännen enligt nedan:

 • Skaraborgs kommunalförbundsområde
 • Göteborgsregionens kommunalförbundsområde
 • Fyrbodals kommunalförbundsområde
 • Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbundsområde
 • Göteborgs Stad
 • Västra Götalandsregionen (5 representanter för berörda verksamheter)

Två processledare, en från VGR och en från VästKom.

Förslag på kompetenser i arbetsgrupp/referensgrupp:

Region

 • Områdeschef regionhälsan, Barnmorskemottagning och gynekologi
 • Operativ chef inom barnmorskemottagning
 • Operativ chef inom barnavårdscentral
 • Strategisk funktion, Vårdval fördjupad uppföljning, ansvarig för barnavårdscentralerna på familjecentralerna
 • Strategisk funktion

Kommun

 • Socialchef
 • Verksamhetschef förskola
 • Utförarchef socialtjänst
 • Samordnare på familjecentral
 • Strategisk funktion

Information

Kommunikations- och informationsflöde konkretiseras av arbetsgruppen.

Process och tidplan

OBS! Tidsplanen är uppdaterad!

Tidsplanen sätts av arbetsgruppen och ska bestå av följande delar:

 • Uppdragshandling, ställningstagande VVG maj 2021
 • Arbetsgruppen tar fram förslag sept-mars 2022
 • Rapport till Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) april 2022
 • Remissrunda maj-juli 2022
 • Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) ställningstagande oktober 2022

Rapport och ställningstagande Samrådsorganet (SRO) oktober 2022

Efter ärendet har varit för ställningstagande i samrådsorganet (SRO) går ärendet vidare för beslut hos respektive huvudman.

Finansiering och resurskonsekvenser

Utgångspunkten är att samverkan ska utvecklas inom ramen av verksamheternas befintliga budget och ordinarie verksamhet.

Uppdragshandling samverkansavtalet familjecentraler, PDF

Catharina Sundström

Processledare, Psykisk hälsa VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ulrika Söderlund

Strateg Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-17 10:21