Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Länsgemensam medicinsk riktlinje för tillämpning av nationellt vårdprogram för palliativ vård

Bakgrund

Ungefär 1 % av Sveriges befolkning dör årligen. Data från Svenska Palliativregistret visar att drygt 80 % av alla som avlider dör en förväntad död, dvs. avlider i sviterna av en eller flera kroniska sjukdomar. Hos dessa patienter finns alltid ett större eller mindre behov av palliativ vård. Det innebär att drygt 70 000 personer per år under kortare eller längre tid har behov av vårdinsatser som kan rubriceras som palliativ vård. Behovet kan föreligga från dagar till år beroende på sjukdomstillstånd och komplexitet. Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre i befolkningen ökar. Förbättrade medicinska behandlingsmöjligheter innebär att fler personer lever längre med olika kroniska sjukdomar. En andel av dessa förväntas ha omfattande palliativa vårdbehov som en effekt av komplexa sjukdomstillstånd.

Ungefär 25 % av dessa 70 000 personer (ca 20 000 pers.) har ett mer komplext palliativt vårdbehov. För att möta dessa personers komplexa vårdbehov krävs det specialiserad palliativ hemsjukvård eller specialiserad palliativ slutenvård. Specialiserad palliativ vård kan ges i ordinärt boende med insatser på hemtjänst, hemsjukvård med stöd av specialiserat palliativt konsultteam.

I Västra Götaland bedrivs palliativ vård inom primärvården, i egna hem, på korttidsboende, på särskilda boende, och på alla sjukhus. Samtlig personal som i sitt arbete möter personer med behov av palliativ vård, inom slutenvården, primärvården, kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänsten kommer att beröras av LMR Palliativ vård.

För att uppnå en god palliativ vård är samverkan mellan olika vårdgivare en förutsättning. Palliativ vård

 • berör personer som har palliativa vårdbehov som behöver koordineras mellan huvudmännen.
 • berör socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård i samtliga kommuner och hälso- och sjukvård i VGR.
 • berör många personer som får vård och omsorg i kommunerna.
 • har behov av stöd för gemensam tillämpning.

Nationellt vårdprogram för palliativ vård godkändes i Regionala cancercentrum i samverkan i mars 2021. Vårdprogrammet är giltigt för all palliativ vård, oavsett om patienten har lång eller kort tid kvar i livet. Det längre perspektivet behövs för att klargöra sammanhanget. Generellt sett är ambitionen att integrera den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens allt tidigare i olika sjukdomsförlopp, även om det kortsiktiga målet är att erbjuda alla personer som behöver god vård under livets allra sista tid. Vårdprogrammet ska, tillsammans med bland annat Svenska palliativregistret och Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, ge förutsättningar för en bättre palliativ vård. Det behandlar olika delar av den palliativa vården och ska vara en del av underlaget för att planera den nationella, regionala och lokala allmänna palliativa vården.

Vårdprocessgruppen för palliativ vård inom Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst), där även kommunala representanter ingår, har identifierat behovet av att ta fram ett gemensamt styrdokument för tillämpning av Nationellt vårdprogram för palliativ vård inom både regional och kommunal vård och omsorg. Arbetet ses som ett steg i utvecklingen av en god och nära vård.
Utifrån detta föreslås en länsgemensam riktlinje i samverkan mellan huvudmännen tas fram som först i sitt slag.

På nationell nivå pågår inom programområde äldres hälsa arbete med att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Detta beräknas vara klart andra kvartalet 2022 och får beaktas i den mån det är möjligt.

2. Uppdraget

Ta fram länsgemensam medicinsk riktlinje (LMR) för palliativ vård för tillämpning av nationellt vårdprogram för palliativ vård, som är gemensam för Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Riktlinjen ska utgå ifrån respektive huvudmans ansvarsområde enligt hälso- och sjukvårdsavtalet.

3. Syfte

Säkerställa att personer som är i behov av palliativ vård identifieras och får tillgång till vård- och omsorg utifrån bästa tillgängliga kunskap i rätt tid och på rätt vårdnivå, oavsett vilken sjukvårdshuvudman som ansvarar för, eller ger insatsen.

4. Organisation

a. Uppdragsgivare

Kunskapsrådet är uppdragsgivare under sin interimistiska tid. Ansvaret går över till Vårdsamverkan Västra Götaland om kunskapsrådet avslutas.

b. Arbetsgrupp

Kommunerna i VG via kommunalförbunden och Göteborgs Stad

 • MAS
 • Verksamhetschef för hälso- och sjukvård
 • Verksamhetschef för ordinärt boende eller särskilt boende
 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut

Västra Götalandsregionen

 • Läkare inom specialiserad palliativ vård
 • Sjuksköterska inom specialiserad palliativ vård
 • Hälso- och sjukvårdskurator inom specialiserad palliativ vård
 • Hemsjukvårdsläkaren (utses via primärvårdsrådet)
 • Representant från Regionalt programområde (RPO) Äldres Hälsa

Patient-/närståenderepresentant

 • Utses av Patient- och närståenderådet (PNR) vid RCC Väst

Ordförande och vice ordförande utses inom gruppen, en från vardera huvudmannen

c. Referensgrupper

Regional processgrupp Palliativ vård

d. Beredningsgrupp

Processledare samt ordförande och vice ordförande bereder dagordning tillsammans inför arbetsgruppens möten.

e. Processledare

En processledare från vardera huvudman ca 20-25 % tjänst.

5. Genomförande

Processledarna ansvarar för att hålla ihop arbetet och processen.

Deltagare i arbetsgruppen ansvarar för att bidra med kunskap och kompetens utifrån sin profession och sitt verksamhetsområde. De ska också förankra arbetet inom sina respektive organisationer utifrån interna rutiner/överenskommelser. Processledaren på kommunsidan ska ha en kontaktperson på varje kommunalförbund. Regelbunden avstämning med MAS- och MAR- nätverk, verksamhetschefer för hälso- och sjukvård/ÄO. Processledare på VGR ska stämma av med nätverk inom VGRs cancervård som dietister, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Arbetsgruppen ska under arbetet överväga om LMR får påverkan på resurser/resursfördelning. En ekonomisk konsekvensbeskrivning ska göras.

Utifrån det bedöms om förslaget behöver gå på formell remiss eller om det räcker att inhämta synpunkter från huvudmännen.

6. Finansiering

Arbetet förutsätts genomföras inom ramen för ordinarie uppdrag.

7. Tidplan

Framtagande av förslag – hösten 2021

Remiss/inhämtning av synpunkter – våren 2022

Ställningstagande - Kunskapsrådet/Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) -

Ställningstagande, Politiska samrådsorganet (SRO) – om det blir politisk hantering

Beslut hos respektive huvudman – våren 2022

 

Arbetet är inkluderat med omställningen för hälso- och sjukvård för barn och  unga. Under 2022 kommer slutversionen av planen tas fram för att beredas inför beslut.

 

Kerstin Hinz

Sjukvårdsregional samordnare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-11-04 09:37