Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan i Göteborgsområdet

Samverkanstorget.se har blivit vardsamverkan.se/goteborgsomradet. Du hittar samma innehåll i ett nytt utförande. Välkommen!

Kortinfo från senaste mötet

Från möte 2019-06-14

 • Mobil närvård, grundsten för fortsatt utvecklingsarbete med fokus på vård på rätt vårdnivå.
 • In- och utskrivning; följeforskning, indikatorer och rapporterade brister i samverkan visar tydlig riktning för höstens gemensamma utvecklingsarbete som fokuserar åtgärdsförslag för effektiv planering och ökad delaktighet genom SIP.
 • Dialog förd om framtida vägval och politiska samrådet enats om en långsiktig strategi för att uppfylla syftet med vårdsamverkan i Göteborgsområdet. Samverkansavtalet förlängs löpande.

Läs mer i minnesanteckningarna från 2019-06-14

Från möte 2019-04-11

 • NPÖ – inriktningsbeslut, sluta faxa handlingar/slutanteckningar i samband med utskrivning från slutenvården
 • Temagrupperna ges i uppdrag att ta fram målgruppsanpassade åtgärdsplaner utifrån gemensamt statistikunderlag in- och utskrivningsprocessen.
 • SWOT-analys – underlag till framtida vägval

Läs mer i minnesanteckningarna från 11 april

Från möte 2019-06-05

Revideringen av Västbus riktlinjer pågår och föreslås slås samman med uppdrag om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Det kommer bli en Överenskommelse mellan kommuner och region för samverkan om barn och unga, tydligare kopplat till Hälso- och sjukvårdsavtalet. Målgruppen är: Barn och unga, 0-20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från kommun och Västra Götalandsregionen.

Förslag att Västbus riktlinjer blir överenskommelse

Flyktingbarnmottagningen i Göteborg har som uppdrag att göra barnmedicinska och barnpsykiatriska bedömnings- och behandlingsinsatser till barn och deras familjer med erfarenhet av krig och migration. Alla som träffar ett barn från målgruppen kan remittera till mottagningen. Mottagningen bistår också med kompetens och kunskap om flyktingfrågor och trauma till samhällets verksamheter för barn och unga genom konsultation och utbildning, och är en samlad kompetens kring medicinska och psykosociala aspekter av flyktingproblematik med inriktning på barn-, familje- och föräldraperspektivet.

Angereds Närsjukhus Flyktingbarnteamet

Ny mottagning BUP Drottninggatan Göteborg BUP:s nya lokaler på Drottninggatan 16 för öppenvård i Göteborgsområdet är ett led i att göra vården mer jämlik och kvalitetssäkrad. Nya remisser bedöms här och nybesök sker här. Vårdplan upprättas inför utredning på de lokala distriktsmottagningarna. Viss specialiserad behandling finns också på den nya mottagningen. De lokala mottagningarna gör utredningar och behandlingar i samma omfattning som idag.

BUP-mottagning Drottninggatan

Läs mer i minnesanteckningarna från 2019-06-05

Från möte 2019-09-04

 • Tandvårdsstödet, öka kunskapen om tandvårdsstöden och när det är aktuellt, aktivera frågan redan i samband med SIP
 • Brukarmedverkan, funktionsrätt bjuder in politiken för att i samråd lära av varandra om jämlik vård för alla.
 • Ryggmärgsskadevården regionaliseras och Sahlgrenska universitetssjukhuset blir det sjukhus där all vården sker.

Minnesanteckningar från mötet 2019-09-04

 

Från möte 2019-05-16:

 • Temagruppen har ställt sig bakom förslag gällande basnivå för samverkan, arbetsgång för vård- och stödsamordning samt fortsatt plan för utbildning i samverkan. 

  Basnivå i samverkan och arbetsgång för vård- och stödsamordning

 • Information om att SAMSA visar falskt låga värden kring antal genomförda SIP delges Nosam för dialog till orsak samt åtgärder på lokal nivå.
 • Emelie Ekoff Andersson och Emeli Sparrman, verksamhetsutvecklare, informerade omverksamheten Psykiatri kognition och äldrepsykiatrin (tidigare neuropsykiatrin) och pågående utvecklingsprojekt. Mål är i korthet att utreda nödvändiga förändringar för att bäst anpassa verksamheten till framtiden, där bland annat den demografiska förändringen spelar in. Dialog önskas med samverkande parter för att kunna planera anpassning av verksamheten på ett klokt sätt, med målsättning att möta de enskilda individernas behov. 

2019-05-16 Minnesanteckningar Temagrupp Psykiatri

Från mötet 2019-01-30

Läs mer i minnesanteckningarna från mötet 31 januari

 

Vårdsamverkan i Göteborgområdet

Hos oss möts chefer från kommun, sjukhus och primärvård för att skapa förutsättningar att ge personer som behöver insatser från både kommun och region bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Läs mer om vad vi arbetar med

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skickas fyra gånger/år


Senast uppdaterad: 2018-12-06 08:14