Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIP - Samordnad individuell plan

SIP-processen

SIP-processens sex steg: Upptäck behov, Förbered, Kalla/bjud in till SIP-möte, SIP-möte, Följ upp, Avsluta. Fördjupad information om SIP-processen.

Samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas tillsammans med individen i de fall då insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.

När en person behöver hjälp och stöd från både kommun och region, och kanske även andra aktörer, ska alla insatser alltid utgå från individen och dennes behov. Att använda SIP-processen som struktur för individsamverkan skapar ett helhetsperspektiv kring personer som ges insatser.

Syftet med SIP är att åstadkomma det som eftersträvas i personcentrerad vård, i likvärdig socialtjänst, individanpassade insatser och i den förflyttning som finns i intentionen med nära vård och omsorg.

Riktlinje för SIP i Västra Götaland

Tidigare kartläggningar visar att det finns mycket kvar att göra för att alla som har behov av samordning ska få det. Samtidigt finns flera konkreta åtgärder att ta till för att nå dit.

Först ut att kartlägga hur SIP fungerar för den enskilde

Hur blir det för en person med psykisk ohälsa och dess närstående när man får en SIP? Vad fungerar och vilka svårigheter finns? Det är några av de frågor som brukarorganisationen NSPHiG undersökt i en rapport om SIP, som är gjord på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

– SIP handlar inte bara om möten, det handlar om människor liv, säger Sara Svensson, NSPHiG, som skrivit rapporten.

Tanken är att rapporten ska användas som underlag i utvecklingen av SIP i Västra Götalandsregionen och den kommer att presenteras för olika styrgrupper i regionen.

– Förhoppningen är att rapporten ska förbättra möjligheterna att använda SIP som ett verktyg i arbetet att främja personers psykiska hälsa, säger Sara Svensson som var ansvarig för brukarrevisionen.

Det här går att förbättra enligt rapporten

 • Sprid information och kunskap så att den enskilde förstår.
 • Sätt fokus på den enskildes rättigheter.
 • Öka dina kunskaper om samverkan, psykisk ohälsa och bemötande.
 • Skapa bättre förutsättningar för ditt SIP-arbete.
 • Tänk på att följa upp SIP:en för att se om det blev som det var tänkt.
 • Eftermöte, hur upplevde den enskilde SIP-mötet?
 • Informera den enskilde vart hen kan vända sig vid frågor.

Fördjupad analys gav konkreta resultat

Utifrån Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 genomfördes en fördjupad analys av SIP 2019, utförd av Lumell.

Vi kan konstatera att behovet av samordning är stort. Det är 1 miljon svenskar som idag har behov av samordnad individuell planering och upprättande av SIP. I Västra Götaland ca 170 000 personer med komplexa behov därtill kommer de som har nytta av samordning för att få kontroll i sin vardag.

Det största gruppen är de mest sjuka äldre, personer med kronisk sjukdom och eller allvarlig psykisk och somatisk samsjuklighet, barn med funktionsnedsättning och personer som är utsatta för våld i nära relationer.

Utvärderingen av Handlingsplan för Psykisk hälsa ledde fram till en rad möjliggörare och framgångsfaktorer samt hinder och utmaningar.

Möjliggörare och framgångsfaktorer

 • Verksamhetsnära satsningar.
 • Regelbundna och återkommande utbildningar.
 • Utgångspunkt och stöd i befintligt och verksamhetsanpassat material.
 • Genomförda uppföljningsmöten och fysisk närhet mellan verksamheter.

Hinder och utmaningar

 • Begreppsförvirring.
 • Brist på samsyn och aktuell riktlinje.
 • Brist på resurser och aktuella riktlinjer.
 • Brist på resurser och prioritering från verksamhetsnära chefer.
 • Föreställningar om att SIP alltid är mycket tidskrävande och ineffektivitet i SIP-processen.
 • Begränsade möjligheter för icke-lagstadgade parter inom SIP att ta ett större ansvar.
 • Bristande personcentrering och individanpassning.
 • Kulturkrockar.
 • Begränsad tillgång till forum för dialog samt otillräcklig statistik.
Två barn leker

SIP Barn och unga

Mer information om överenskommelsen Samverkan för barns och ungas hälsa.

Frida Palm

Utvecklingsledare Samverkan för barns och ungas hälsa och delregional SIP-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva Nilsson

Utvecklingsledare i samverkansverktyg med fokus på stärkt brukarmedverkan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-05-19 15:20