Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIP - Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. SIP gäller alla åldrar. Här hittar du information och material som ger dig och din verksamhet stöd i arbetet med SIP.

Aktuellt

Implementeringsplan SIP som verktyg i samverkan i Göteborgsområdet

Implementera nya riktlinjen i tre steg

I Göteborgsområdet har vi utgått från de kartläggningar som gjorts och vill erbjuda möjligheter för alla verksamheter, barn och unga och vuxna att utveckla arbetet med SIP. Tidigare har vi erbjudit utbildning i Mötesledarutbildning i samverkan med utgångspunkt i SIP. Då har vi anpassat föreläsningarna efter deltagarnas verksamhetsområden.

Information till chefer

I samband med den reviderade Riktlinjen för samordnad individuell plan i Västra Götaland, har vi erbjudit alla chefer och ledare i verksamheter för barn och unga samt vuxna, information och kunskap om de huvudsakliga förändringarna. Ett informationstillfälle som ger verktyg och en god grund för att utveckla arbetet med SIP i samverkan. Dokumentation från detta tillfälle finns nedan. Fler tillfällen kan ordnas efter förfrågan!

Utbilda SIP-utbildare - som utbildar kollegor

Steg två är att utbilda SIP-utbildare i verksamheterna. Dessa ska i sin tur utbilda kollegor i samverkan. Allt utbildningsmaterial kommer att finnas klart, powerpoint med manus, filmer övningar och annat. Grundmaterialet är stort och utbildaren kan välja material för anpassning till den grupp som ska utbildas.

Lokal SIP-samordnare i varje NOSAM

Varje NOSAM utser dessutom en lokal SIP-samordnare som bland annat är kontaktperson till delregional SIP-koordinator och kartlägger den lokala SIP-implementeringen. När NOSAM utsett SIP-samordnare kan NOSAM-ordförande ansöka om 200.000 kr för att stimulera till SIP arbetet. Ansökan innehåller namn och mailadress till utsedd SIP-samordnare, som då blir kontaktad av delregional SIP-koordinator inför uppdraget. Ansökan ska vara delregional SIP-koordinator tillhanda senast 13 september.

Uppdragsbeskrivning för lokal SIP-samordnare i NOSAM

Stöd från utvecklingsledare

Till hjälp finns utvecklingsledare med stor spännvidd i kunskap som kan vara behjälpliga på era utbildningar. Vi har också material från SKR, SIP och mötescirklar för olika mötesdeltagare.

Från vårdsamverkan kommer vi också att erbjuda SIP-utbildare att ingå i ett nätverk för fortbildning och utveckling i SIP.

Tidslinje för 2021

Tidslinje för implementering av nya SIP-riktlinjen i Göteborgsområdet 2021, se även text nedanför bilden.
 • Januari till juni: Information till ledare och chefer om SIP och om överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa.
 • Höst: Utbilda SIP-utbildare.
 • Höst: Nätverk för SIP-utbildare.
 • Höst: Informationskampanj riktad till invånare om deras rätt till SIP.
 • December: Uppföljning av SIP-implementering.

 

Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Specialiserade system inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola ställer stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster.

SIP ska ge en helhetsbild och förenklar för berörda som snabbt kan få en översikt av alla pågående insatser för den enskilde. SIP gäller i samband med sjukhusvistelse och där behov av samordning kan uppstå mellan kommun och region. 

SIP reviderade riktlinjer ger förskola/skola samma skyldighet att kalla till en SIP som socialtjänst och hälso- och sjukvård har enligt lag. SIP är ett verktyg att använda för samordnade insatser till barn och unga, strukturen för samverkan beskrivs i den nya Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa (tidigare Västbus riktlinjer).

Att få sina insatser samordnade i en SIP är avgiftsfritt för den enskilde.

Riktlinje för SIP i Västra Götaland

Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa

Nedan finns länkar till ytterligare information om SIP-processen, mallar och formulär etc samt länkar till mer information om Samverkan för barns och ungas hälsa.

SIP som verktyg i samverkan

Du hittar riktlinje för SIP i Västra Götaland, mallar och stödmaterial samt info om SIP-processen, på den länsgemensamma webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland:

Länsgemensam sida om Samordnad Individuell Plan, SIP, i Västra Götaland

Målgruppen för SIP är alla

Målgruppen för SIP är alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov.

SIP gäller även för barn och unga. Från 2021 ersätts Västbus riktlinjer med överenskommelsen Samverkan för barns och ungas hälsa. Mallarna för SIP ska användas istället för tidigare Västbus-mallar.

Västbus/SIP för barn och unga - Samverkan i Göteborgsområdet

Barns och ungas hälsa - länsgemensam sida för Vårdsamverkan i Västra Götaland

Tidigare kartläggningar visar att det finns mycket kvar att göra för att alla som har behov av samordning ska få det. Samtidigt finns flera konkreta åtgärder att ta till för att nå dit.

Först ut att kartlägga hur SIP fungerar för den enskilde

Hur blir det för en person med psykisk ohälsa och dess närstående när man får en SIP? Vad fungerar och vilka svårigheter finns? Det är några av de frågor som brukarorganisationen NSPHiG undersökt i en rapport om SIP, som är gjord på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

– SIP handlar inte bara om möten, det handlar om människor liv, säger Sara Svensson, NSPHiG, som skrivit rapporten.

Tanken är att rapporten ska användas som underlag i utvecklingen av SIP i Västra Götalandsregionen och den kommer att presenteras för olika styrgrupper i regionen.

– Förhoppningen är att rapporten ska förbättra möjligheterna att använda SIP som ett verktyg i arbetet att främja personers psykiska hälsa, säger Sara Svensson som var ansvarig för brukarrevisionen.

Det här går att förbättra enligt rapporten

 • Sprid information och kunskap så att den enskilde förstår.
 • Sätt fokus på den enskildes rättigheter.
 • Öka dina kunskaper om samverkan, psykisk ohälsa och bemötande.
 • Skapa bättre förutsättningar för ditt SIP-arbete.
 • Tänk på att följa upp SIP:en för att se om det blev som det var tänkt.
 • Eftermöte, hur upplevde den enskilde SIP-mötet?
 • Informera den enskilde vart hen kan vända sig vid frågor.

Fördjupad analys gav konkreta resultat

Utifrån Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 genomfördes en fördjupad analys av SIP 2019, utförd av Lumell.

Vi kan konstatera att behovet av samordning är stort. Det är 1 miljon svenskar som idag har behov av samordnad individuell planering och upprättande av SIP. I Västra Götaland ca 170 000 personer med komplexa behov därtill kommer de som har nytta av samordning för att få kontroll i sin vardag.

Det största gruppen är de mest sjuka äldre, personer med kronisk sjukdom och eller allvarlig psykisk och somatisk samsjuklighet, barn med funktionsnedsättning och personer som är utsatta för våld i nära relationer.

Utvärderingen av Handlingsplan för Psykisk hälsa ledde fram till en rad möjliggörare och framgångsfaktorer samt hinder och utmaningar.

Möjliggörare och framgångsfaktorer

 • Verksamhetsnära satsningar.
 • Regelbundna och återkommande utbildningar.
 • Utgångspunkt och stöd i befintligt och verksamhetsanpassat material.
 • Genomförda uppföljningsmöten och fysisk närhet mellan verksamheter.

Hinder och utmaningar

 • Begreppsförvirring.
 • Brist på samsyn och aktuell riktlinje.
 • Brist på resurser och aktuella riktlinjer.
 • Brist på resurser och prioritering från verksamhetsnära chefer.
 • Föreställningar om att SIP alltid är mycket tidskrävande och ineffektivitet i SIP-processen.
 • Begränsade möjligheter för icke-lagstadgade parter inom SIP att ta ett större ansvar.
 • Bristande personcentrering och individanpassning.
 • Kulturkrockar.
 • Begränsad tillgång till forum för dialog samt otillräcklig statistik.

Till hjälp i arbetet med implementering av den nya SIP-riktlinjen finns utvecklingsledare med olika spännvidd i kunskap. Vi har också material från SKR, SIP och mötescirklar för olika mötesdeltagare.

Presentation av oss som arbetar på Samverkanskontoret med SIP 2021 

4 kollegor med olika uppdrag och kompetenser för att stötta verksamheternas arbete med att göra SIP till det som var tänkt - skillnad/trygghet/delaktighet för den enskilde:

Presentation & kontaktuppgifter 4 kollegor SIP

 • Agneta Bergqvist, Utvecklingsledare psykisk hälsa och SIP-koordinator
 • Eva Nilsson, Utvecklingsledare SIP, med fokus på SIP i praktiken
 • Lena Ekeroth, Processledare Temagrupp Barn och unga
 • Frida Palm, Utvecklingsledare Samordnad hälsa, vård och omsorg / Samverkan för barns och ungas hälsa

Agneta Bergqvist

Utvecklingsledare psykisk hälsa och SIP-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-09-09 15:44