Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer.

Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Specialiserade system inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola ställer stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster.

SIP ska ge en helhetsbild och förenklar för berörda som snabbt kan få en översikt av alla pågående insatser för den enskilde. SIP gäller i samband med sjukhusvistelse och där behov av samordning kan uppstå mellan kommun och region. SIP gäller alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov.

Att få sina insatser samordnade i en SIP är avgiftsfritt för den enskilde.

Målgruppen för SIP är alla

Målgruppen för SIP är alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov.

Mer om SIP på länsövergripande sidan

En ny riktlinje för SIP i Västra Götaland antogs 3 november 2020. På den länsgemensamma sidan för SIP hittar du riktlinjen och tillhörande SIP-material.

Länsgemensam sida för SIP

SIP gäller även för barn och unga. Från 2021 ersätts Västbus riktlinjer med Överenskommelsen om barns och ungas hälsa.

Länsgemensam sida för Barn och ungas hälsa - Västbus

 

Tidigare kartläggningar visar att det finn mycket kvar att göra för att alla som har behov av samordning ska få det. Samtidigt finns flera konkreta åtgärder att ta till för att nå dit.

Först ut att kartlägga hur SIP fungerar för den enskilde

Hur blir det för en person med psykisk ohälsa och dess närstående när man får en SIP? Vad fungerar och vilka svårigheter finns? Det är några av de frågor som brukarorganisationen NSPHiG undersökt i en rapport om SIP, som är gjord på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

– SIP handlar inte bara om möten, det handlar om människor liv, säger Sara Svensson, NSPHiG, som skrivit rapporten.

Tanken är att rapporten ska användas som underlag i utvecklingen av SIP i Västra Götalandsregionen och den kommer att presenteras för olika styrgrupper i regionen.

– Förhoppningen är att rapporten ska förbättra möjligheterna att använda SIP som ett verktyg i arbetet att främja personers psykiska hälsa, säger Sara Svensson som var ansvarig för brukarrevisionen.

Det här går att förbättra enligt rapporten

 • Sprid information och kunskap så att den enskilde förstår.
 • Sätt fokus på den enskildes rättigheter.
 • Öka dina kunskaper om samverkan, psykisk ohälsa och bemötande.
 • Skapa bättre förutsättningar för ditt SIP-arbete.
 • Tänk på att följa upp SIP:en för att se om det blev som det var tänkt.
 • Eftermöte, hur upplevde den enskilde SIP-mötet?
 • Informera den enskilde vart hen kan vända sig vid frågor.

Fördjupad analys gav konkreta resultat

Utifrån Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 genomfördes en fördjupad analys av SIP 2019, utförd av Lumell.

Vi kan konstatera att behovet av samordning är stort. Det är 1 miljon svenskar som idag har behov av samordnad individuell planering och upprättande av SIP. I Västra Götaland ca 170 000 personer med komplexa behov därtill kommer de som har nytta av samordning för att få kontroll i sin vardag.

Det största gruppen är de mest sjuka äldre, personer med kronisk sjukdom och eller allvarlig psykisk och somatisk samsjuklighet, barn med funktionsnedsättning och personer som är utsatta för våld i nära relationer.

Utvärderingen av Handlingsplan för Psykisk hälsa ledde fram till en rad möjliggörare och framgångsfaktorer samt hinder och utmaningar.

Möjliggörare och framgångsfaktorer

 • Verksamhetsnära satsningar.
 • Regelbundna och återkommande utbildningar.
 • Utgångspunkt och stöd i befintligt och verksamhetsanpassat material.
 • Genomförda uppföljningsmöten och fysisk närhet mellan verksamheter.

Hinder och utmaningar

 • Begreppsförvirring.
 • Brist på samsyn och aktuell riktlinje.
 • Brist på resurser och aktuella riktlinjer.
 • Brist på resurser och prioritering från verksamhetsnära chefer.
 • Föreställningar om att SIP alltid är mycket tidskrävande och ineffektivitet i SIP-processen.
 • Begränsade möjligheter för icke-lagstadgade parter inom SIP att ta ett större ansvar.
 • Bristande personcentrering och individanpassning.
 • Kulturkrockar.
 • Begränsad tillgång till forum för dialog samt otillräcklig statistik.

Implementera nya riktlinjen i tre steg

I Göteborgsområdet har vi utgått från de kartläggningar som gjorts och vill erbjuda möjligheter för alla verksamheter, barn och unga och vuxna att utveckla arbetet med SIP. Tidigare har vi erbjudit utbildning i Mötesledarutbildning i samverkan med utgångspunkt i SIP. Då har vi anpassat föreläsningarna efter deltagarnas verksamhetsområden.

I samband med den reviderade Riktlinjen för samordnad individuell plan i Västra Götaland, vill vi först erbjuda alla chefer och ledare för barn och unga samt vuxna, information och kunskap om de huvudsakliga förändringarna. Ett informationstillfälle som ger verktyg och en god grund för att utveckla arbetet med SIP i samverkan.

Steg två är att utbilda SIP-utbildare i verksamheter. De ska i sin tur, steg tre, utbilda kollegor i samverkan med dem de arbetar med. Allt utbildningsmaterial kommer att finnas klart, powerpoint med manus, filmer övningar och annat. Grundmaterialet är stort och utbildaren kan välja material för anpassning till den grupp som ska utbildas.

Stöd från utvecklingsledare

Till hjälp finns vi utvecklingsledare med olika spännvidd i kunskap som kan vara behjälpliga på era utbildningar. Vi har också material från SKR, SIP och mötescirklar för olika mötesdeltagare.

Från vårdsamverkan kommer vi också att erbjuda SIP-utbildare att ingå i ett nätverk för fortbildning och utveckling i SIP.

Tidslinje för 2021

Bild på tidslinje över SIP-implementering Januari till februari: Information till ledare och chefer/implementeringsutbildning. Februari till oktober: Utbilda utbildare. u0009 u0009 u0009 Maj: Nätverk för utbildare. Höst: Informationskampanj riktad till invånare om deras rätt till SIP. November: Nätverk för utbildare. Vinter: SIP-utbildning för andra.
 • Januari till februari: Information till ledare och chefer/implementeringsutbildning.
 • Februari till oktober: Utbilda utbildare.
 • Maj: Nätverk för utbildare.
 • Höst: Informationskampanj riktad till invånare om deras rätt till SIP.
 • November: Nätverk för utbildare.
 • Vinter: SIP-utbildning för andra.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Bergqvist

Utvecklingsledare psykisk hälsa
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-06 10:59