Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SIP-implementering i Göteborgsområdet

Aktuella aktiviteter och inbjudningar

2024-03-14 Nätverksträff för utsedda SIP-utbildare i Göteborgsområdet
Klockan 9.00–12.00
Anmäl dig via regionkalendern: Nätverksträff för utsedda SIP-utbildare i Göteborgsområdet - Regionkalendern

Genomförda SIP-konferenser

Kommun och Sjukvård – Samverkan i Göteborgsområdet anordnar konferenser för spridning av kunskap inom SIP-området.

Ta del av de hittills genomförda konferenserna genom länkarna nedan.

Det pågår en stor satsning i Göteborgsområdet för att stärka arbetet med SIP som verktyg i samverkan!

Vårdsamverkan i Göteborgsområdet arbetar sedan år 2021 utifrån en delregional implementeringsplan för SIP – som bygger på den länsgemensamma satsningen Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland. Ledningsgrupp i samverkan (LGS) och samtliga Temagrupper har under våren 2021 ställt sig bakom denna implementeringsplan som bygger på en kaskadmodell.

På delregional nivå finns utvecklingsledare och delregional SIP-koordinator med uppdrag att samordna, stödja och följa det lokala arbetet med att implementera SIP. Inom närområdessamverkan på NOSAM-nivån finns lokala SIP-samordnare, utsedda av NOSAM, som kartlägger SIP-implementeringen och följer de utsedda SIP-utbildare som finns i respektive närområde.

Varje NOSAM och även Sahlgrenska universitetssjukhus har kunnat ansöka om stimulansmedel som ett stöd att få igång arbetet. Kaskadmodellen bygger ökad kunskap om SIP-processen hos medarbetare inom kommun och region och följer och stödjer arbetet som sker på lokal nivå.

Implementeringsplan SIP som verktyg i samverkan i Göteborgsområdet

Utvecklingsledare och delregional SIP-koordinator stödjer SIP-implementeringen, utbildar SIP-utbildare och följer fortlöpande upp hur arbetet fortskrider genom rapporter från lokala SIP-samordnare. Det genomförs även informationsträffar om Stärkt arbete med SIP riktat till chefer och ledare kontinuerligt, för att ytterligare stärka kunskap om SIP och implementering av detta samverkansverktyg.

Kontakta gärna delregionala eller lokala kontaktpersoner vid frågor om vår gemensamma satsning för stärkt arbete med SIP i Göteborgsområdet.

SIP-nätverk i Göteborgsområdet

Sedan hösten 2021 har ungefär 300 personer gått heldagsutbildningen Lär dig lära ut SIP, som riktas till utsedda SIP-utbildare i Göteborgsområdet. Dessa SIP-utbildare arbetar både inom regionens och kommunernas många verksamheter som möter våra cirka 800 000 invånare i området. Det finns SIP-samordnare inom varje NOSAM och inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som följer och stöttar dessa SIP-utbildares utbildningar och informationsinsatser. SIP-samordnare rapporterar hur SIP-implementeringen fortskrider till NOSAM och till delregional SIP-koordinator.

Under år 2023 fortsätter det delregionala stödet enligt den delregionala implementeringsplanen för SIP i form av bland annat SIP-nätverk för utsedda SIP-samordnare och utbildade SIP-utbildare. Dessa nätverksträffar leds av delregional SIP-koordinator och delregional SIP-utbildare i syfte att stödja, vidmakthålla och utveckla SIP-implementeringsarbetet som görs på lokal nivå. Träffarna ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kontakt mellan deltagare, metodhandledning och utbildningsstöd för SIP-utbildare, samtidigt som det lokala SIP-arbetet följs och stöttas från delregional nivå härigenom.

Nätverksträffarna startade i januari 2022 och har utvecklats utifrån de behov och önskemål som deltagarna har uttryckt och har varit mycket uppskattade av såväl SIP-utbildare som SIP-samordnare. Vi hoppas att många tar chansen att vara med under 2023!

Ta gärna del av rapporteringar kring hur SIP-arbetet i Göteborgsområdet går framåt i dokumenten nedan, samt inbjudningar till aktiviteter inom SIP-nätverket här ovan.

Tidigare kartläggningar visar att det finns mycket kvar att göra för att alla som har behov av samordning ska få det. Samtidigt finns flera konkreta åtgärder att ta till för att nå dit.

Först ut att kartlägga hur SIP fungerar för den enskilde

Hur blir det för en person med psykisk ohälsa och dess närstående när man får en SIP? Vad fungerar och vilka svårigheter finns? Det är några av de frågor som brukarorganisationen NSPHiG undersökt i en rapport om SIP, som är gjord på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

– SIP handlar inte bara om möten, det handlar om människor liv, säger Sara Svensson, NSPHiG, som skrivit rapporten.

Tanken är att rapporten ska användas som underlag i utvecklingen av SIP i Västra Götalandsregionen och den kommer att presenteras för olika styrgrupper i regionen.

– Förhoppningen är att rapporten ska förbättra möjligheterna att använda SIP som ett verktyg i arbetet att främja personers psykiska hälsa, säger Sara Svensson som var ansvarig för brukarrevisionen.

Det här går att förbättra enligt rapporten

 • Sprid information och kunskap så att den enskilde förstår.
 • Sätt fokus på den enskildes rättigheter.
 • Öka dina kunskaper om samverkan, psykisk ohälsa och bemötande.
 • Skapa bättre förutsättningar för ditt SIP-arbete.
 • Tänk på att följa upp SIP:en för att se om det blev som det var tänkt.
 • Eftermöte, hur upplevde den enskilde SIP-mötet?
 • Informera den enskilde vart hen kan vända sig vid frågor.

Fördjupad analys gav konkreta resultat

Utifrån Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 genomfördes en fördjupad analys av SIP 2019, utförd av Lumell.

Vi kan konstatera att behovet av samordning är stort. Det är 1 miljon svenskar som idag har behov av samordnad individuell planering och upprättande av SIP. I Västra Götaland ca 170 000 personer med komplexa behov därtill kommer de som har nytta av samordning för att få kontroll i sin vardag.

Det största gruppen är de mest sjuka äldre, personer med kronisk sjukdom och eller allvarlig psykisk och somatisk samsjuklighet, barn med funktionsnedsättning och personer som är utsatta för våld i nära relationer.

Utvärderingen av Handlingsplan för Psykisk hälsa ledde fram till en rad möjliggörare och framgångsfaktorer samt hinder och utmaningar.

Möjliggörare och framgångsfaktorer

 • Verksamhetsnära satsningar.
 • Regelbundna och återkommande utbildningar.
 • Utgångspunkt och stöd i befintligt och verksamhetsanpassat material.
 • Genomförda uppföljningsmöten och fysisk närhet mellan verksamheter.

Hinder och utmaningar

 • Begreppsförvirring.
 • Brist på samsyn och aktuell riktlinje.
 • Brist på resurser och aktuella riktlinjer.
 • Brist på resurser och prioritering från verksamhetsnära chefer.
 • Föreställningar om att SIP alltid är mycket tidskrävande och ineffektivitet i SIP-processen.
 • Begränsade möjligheter för icke-lagstadgade parter inom SIP att ta ett större ansvar.
 • Bristande personcentrering och individanpassning.
 • Kulturkrockar.
 • Begränsad tillgång till forum för dialog samt otillräcklig statistik.

Frida Palm

Utvecklingsledare och delregional SIP-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva Nilsson

Utvecklingsledare i samverkansverktyg med fokus på stärkt brukarmedverkan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2024-04-16 10:02