Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SIP-implementering i Göteborgsområdet

Det pågår en stor satsning i Göteborgsområdet för att stärka arbetet med SIP som verktyg i samverkan!

Vårdsamverkan i Göteborgsområdet arbetar sedan år 2021 utifrån en delregional implementeringsplan för SIP – som bygger på den länsgemensamma satsningen Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland. Ledningsgrupp i samverkan (LGS) och samtliga Temagrupper har under våren 2021 ställt sig bakom denna implementeringsplan som bygger på en kaskadmodell.

På delregional nivå finns utvecklingsledare och delregional SIP-koordinator med uppdrag att samordna, stödja och följa det lokala arbetet med att implementera SIP. Inom närområdessamverkan på NOSAM-nivån finns lokala SIP-samordnare, utsedda av NOSAM, som kartlägger SIP-implementeringen och följer de utsedda SIP-utbildare som finns i respektive närområde.

Varje NOSAM och även Sahlgrenska universitetssjukhus har kunnat ansöka om stimulansmedel som ett stöd att få igång arbetet. Kaskadmodellen bygger ökad kunskap om SIP-processen hos medarbetare inom kommun och region och följer och stödjer arbetet som sker på lokal nivå.

Implementeringsplan SIP som verktyg i samverkan i Göteborgsområdet

Idag finns utsedda SIP-samordnare inom varje NOSAM-område: 
Uppdragsbeskrivning för lokal SIP-samordnare (gäller från och med 2023-01-01)
Kontaktlista SIP-samordnare
Karta SIP-samordnare i Göteborgsområdet

Utvecklingsledare och delregional SIP-koordinator stödjer SIP-implementeringen, utbildar SIP-utbildare och följer fortlöpande upp hur arbetet fortskrider genom rapporter från lokala SIP-samordnare. Det genomförs även informationsträffar om Stärkt arbete med SIP riktat till chefer och ledare kontinuerligt, för att ytterligare stärka kunskap om SIP och implementering av detta samverkansverktyg.

Kontakta gärna delregionala eller lokala kontaktpersoner vid frågor om vår gemensamma satsning för stärkt arbete med SIP i Göteborgsområdet.

SIP-nätverk i Göteborgsområdet

Under hösten 2021 och våren 2022 har heldagsutbildningen för SIP-utbildare ”Lär dig lära ut SIP” genomförts vid 11 tillfällen. I Göteborgsområdet finns nu ungefär 200 stycken utsedda SIP-utbildare, som arbetar inom både region och kommun, Sahlgrenska universitetssjukhus och privata skolor etc, som har genomgått denna utbildning. Det finns SIP-samordnare inom varje NOSAM och inom Sahlgrenska universitetssjukhus som följer dessa SIP-utbildares utbildningar och rapporterar detta till delregional SIP-koordinator.

Under år 2022 fortsätter det delregionala stödet enligt den delregionala implementeringsplanen för SIP i form av SIP-nätverk för utsedda SIP-samordnare och utbildade SIP-utbildare. Dessa nätverksträffar leds av delregional SIP-koordinator och delregional SIP-utbildare i syfte att stödja, vidmakthålla och utveckla SIP-implementeringsarbetet som görs på lokal nivå. Träffarna ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kontakt mellan deltagare, metodhandledning och utbildningsstöd för SIP-utbildare, samtidigt som det lokala SIP-arbetet följs från delregional nivå härigenom.

Nätverksträffarna startade i januari månad och har under våren utvecklats utifrån de behov och önskemål som deltagarna har uttryckt. Det har resulterat i totalt tre tillfällen för SIP-utbildare att träffas och utbyta erfarenheter och knyta kontakt med varandra, samt två tillfällen där mer riktad information utifrån uppkomna teman har presenterats.

Under hösten 2022 kommer fortsatta nätverksträffar att formas utifrån SIP-utbildarnas egna behov för att utveckla SIP-arbetet och komma vidare i sitt uppdrag som SIP-utbildare lokalt. SIP-samordnare har träffats under fyra tillfällen våren 2022 och delårsrapport kommer snart att publiceras där lägesbilden för den lokala SIP-implementeringen framgår.

Implementeringsplan SIP som verktyg i samverkan i Göteborgsområdet

Implementera nya riktlinjen i tre steg

I Göteborgsområdet har vi utgått från de kartläggningar som gjorts och vill erbjuda möjligheter för alla verksamheter, barn och unga och vuxna att utveckla arbetet med SIP. Tidigare har vi erbjudit utbildning i Mötesledarutbildning i samverkan med utgångspunkt i SIP. Då har vi anpassat föreläsningarna efter deltagarnas verksamhetsområden.

Information till chefer

I samband med den reviderade Riktlinjen för samordnad individuell plan i Västra Götaland, har vi erbjudit alla chefer och ledare i verksamheter för barn och unga samt vuxna, information och kunskap om de huvudsakliga förändringarna. Ett informationstillfälle som ger verktyg och en god grund för att utveckla arbetet med SIP i samverkan. Dokumentation från detta tillfälle finns nedan. Fler tillfällen kan ordnas efter förfrågan!

Utbilda SIP-utbildare - som utbildar kollegor

Steg två är att utbilda SIP-utbildare i verksamheterna. Dessa ska i sin tur utbilda kollegor i samverkan. Allt utbildningsmaterial kommer att finnas klart, powerpoint med manus, filmer övningar och annat. Grundmaterialet är stort och utbildaren kan välja material för anpassning till den grupp som ska utbildas.

Lokal SIP-samordnare i varje NOSAM

Varje NOSAM utser dessutom en lokal SIP-samordnare som bland annat är kontaktperson till delregional SIP-koordinator och kartlägger den lokala SIP-implementeringen. När NOSAM utsett SIP-samordnare kan NOSAM-ordförande ansöka om 200.000 kr för att stimulera till SIP arbetet. Ansökan innehåller namn och mailadress till utsedd SIP-samordnare, som då blir kontaktad av delregional SIP-koordinator inför uppdraget. Ansökan ska vara delregional SIP-koordinator tillhanda senast 13 september.

Uppdragsbeskrivning för lokal SIP-samordnare i NOSAM

Stöd från utvecklingsledare

Till hjälp finns utvecklingsledare med stor spännvidd i kunskap som kan vara behjälpliga på era utbildningar. Vi har också material från SKR, SIP och mötescirklar för olika mötesdeltagare.

Från vårdsamverkan kommer vi också att erbjuda SIP-utbildare att ingå i ett nätverk för fortbildning och utveckling i SIP.

Tidslinje för 2021

Tidslinje för implementering av nya SIP-riktlinjen i Göteborgsområdet 2021, se även text nedanför bilden.
  • Januari till juni: Information till ledare och chefer om SIP och om överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa.
  • Höst: Utbilda SIP-utbildare.
  • Höst: Nätverk för SIP-utbildare.
  • Höst: Informationskampanj riktad till invånare om deras rätt till SIP.
  • December: Uppföljning av SIP-implementering.

Tidigare SIP-konferenser

Frida Palm

Utvecklingsledare Samverkan för barns och ungas hälsa och delregional SIP-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva Nilsson

Utvecklingsledare i samverkansverktyg med fokus på stärkt brukarmedverkan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-03-14 11:32