Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelsehantering

Avvikelser i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan inte efterföljs. Rapportering av avvikelser är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet, med syfte att öka patientsäkerheten. Från och med 1 april 2021 registreras avvikelser i samverkan endast i MedControlPRO.

Det är viktigt att all berörd personal aktivt arbetar med avvikelsehantering. Samtliga medarbetare har ett ansvar att identifiera och rapportera negativa händelser i samverkan samt ge förslag till förbättringar.

Samverkande parter rekommenderas ansluta sig till MedControl

Den 2020-02-10 ställde sig ledningsgruppen VVG (Vårdsamverkan Västra Götaland) bakom en länsgemensam rutin där rapporteringen sker via IT-stöd MedControl PRO. Det innebär att privata aktörer och kommuner behöver ansluta sig till MedControl. Västra Götalandsregionen arbetar redan med IT-stödet. LGS rekommenderar samverkande parter att ansluta sig.

Länsgemensam rutin och mer information

Rapportering av avvikelser 2021

Första kvartalet 2021 rapporteras enligt tidigare rutin för Göteborgsområdet. Blankett för rapportering avvikelser i samverkan 2021-01-01 - 2021-03-31 skickas in senast 2021-04-25.

Blankett och rutin, se nedan under Dokument.

Från och med 2021-04-01 rapporteras alla avvikelser i samverkan i MedControl PRO enligt den länsgemensamma rutinen.

Gå till MedControlPro!

Utbildningar 

Coronaläget har inneburit att förberedelsearbetet skjutits upp, från tidigare planerad start under hösten 2020. Utbildningstillfällen planeras nu fortlöpande under våren och hösten. Kontakta oss gärna om ni är intresserade! Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Dokument

Blankett
Kvartalsrapport Brister i samverkan mellan kommun, sjukhus och primärvård i Göteborgsområdet

Rapportera kvartal 1 senast 25 april 2021.
Skicka till anne-charlotte.larsson@vgregion.se
Därefter ska alla avvikelser rapporteras i MedControlPRO.

Rutin för Samverkan i Göteborgsområdet
Gemensam rutin för rapportering av brister i samverkan

Länsgemensam rutin
 Rutin för avvikelsehantering i samverkan

  1. Identifierade brister i samverkan ska rapporteras kvartalsvis till processledaren för LGS, anne-charlotte.larsson@vgregion.se
  2. Kvartalsrapporten görs av den funktion som sammanställer verksamhetens brister i samverkan. Enligt Gemensam rutin för rapportering av brister i samverkan ska varje huvudman/verksamhet ha en funktion och rutin för att identifiera och rapportera återkommande brister i samverkan, utifrån inkomna avvikelser. Gemensam rutin för rapportering av brister i samverkan

Brister i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan inte efterföljs. Här hittar du delregionala och länsgemensamma överenskommelser och avtal.

Syftet är att upptäcka eventuella brister och förbättra processer i samverkan mellan huvudmännen. Uppföljning av gemensamma överenskommelsen, riktlinjer och rutiner är ett viktigt verktyg för att identifiera utvecklingsbehov och få kunskap om systemfel som skulle kunna klargöras i gällande dokument.

Att rapportera brister i samverkan löper parallellt med verksamheternas avvikelsehantering. Det ersätter inte verksamhetens egna rutiner och blanketter för avvikelsehantering i ledningssystemet utan är ett komplement för att vi ska kunna få fram statistik fö ratt analysera övergripande systemfel i samverkan.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Enligt dessa ska verksamheterna enligt 5 kap, 3 § ta emot och utreda avvikelser och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- och omsorgstagare och deras närstående, personal och samarbetsparter.

Avvikelsehantering kopplat till respektive verksamhet dokumenteras och hanteras inom respektive organisation enligt lokal rutin.

Avvikelser enligt Västbus/Överenskommelse om samverkan Barn och unga

Västbus riktlinjer har ersatts av Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa i Västra Götaland, som gäller från 1 januari 2021. Implementering pågår under året, inklusive revidering av dokument och namn på grupperingar med mera. Under tiden gäller fortsatt att avvikelser i samverkan gällande barn och unga rapporteras till lokal Västbusgrupp enligt följande uppdrag:

Målgrupp, uppdrag och organisation Västbus riktlinjer inom Göteborgsområdet

Använd blanketten för avvikelser enligt Västbus:

Avvikelserapport enligt Västbus riktlinjer

Avvikelser gällande samverkan kring personer med pyskisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

  • Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2017-2020

Brister i samverkan kring denna överenskommelse hanteras av arbetsgrupp PSYKSAM enligt uppdrag:

Uppdrag från Temagrupp Psykiatri till PSYKSAM (fd. BEROSAM)

Björn Gunnarsson

Processledare Temagrupp Äldre, delregional koordinator Mobil närvård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Zofia Delauzun

Processledare Temagrupp Psykiatri
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-04-21 10:57