Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvårdsavtalet och lagreglerade överenskommelser

Hälso- och sjukvårdsavtalet och lagreglerade överenskommelser

Sedan 2019 har det pågått ett arbete med att revidera Hälso- och sjukvårdsavtalet. Under 2022 har beslutsprocess kring förslag på reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser pågått hos samtliga parter. Kommunsidan har inte nått samsyn. Samtliga parter måste ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser för att det ska vara giltigt.

Vi är inte avtalslösa
Det nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtalet löper vidare tills annat beslut är fattat. Tre av fyra lagstadgade överenskommelser löper på då giltighetstiden för dessa följer hälso- och sjukvårdsavtalet. Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har under november 2022 hanterats av Politiskt samrådsorgan (SRO) med förslag om förlängd giltighetstid.

En kartläggning pågår för att få en samlad bild av kommunernas åsikter kring fortsatt process av hälso- och sjukvårdsavtal och lagreglerade överenskommelser samt fortsatt arbete med Färdplan och identifierade utvecklingsområden.

Nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal

De lagstiftade överenskommelserna

  • Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård
  • Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  • Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.
  • Överenskommelse om samverkan  Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsavtalet ett huvudavtal som samtliga huvudmän ställt sig bakom och ska tillämpa. Övriga överenskommelser och riktlinjer mellan huvudmännen inom hälso- och sjukvårdsområdet är underställda regleringen i Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Det finns också ett antal vägledande patientfall som tagits fram som stöd för tillämpningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020 (utskriftsvänlig version)

Bilaga 1.6 Termer och begrepp

Underavtal

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar 2017-2020

Ramavtal – om läkarinsatser i kommunernas hälso- och sjukvård
Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård 2017-04-01.pdf

Överenskommelser om munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård Överenskommelse om samverkan_Munhälsa.pdf

1 Allmänt om Hälso- och sjukvårdsavtalet
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Avtalsparter
1.4 Avtalstid
1.5 Omfattning
1.6 Termer och begrepp 

2 Gemensam värdegrund
2.1 Gemensam värdegrund
2.2 Gemensamt åtagande

3 Parternas ansvar 
3.1 Lagstiftning
3.2 Gemensamt ansvar och samverkan
3.3 Västra Götalandsregionens åtagande och ansvar
3.4 Kommunens åtagande och ansvar
3.5 Informationsöverföring och vårdplanering
3.6 Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
3.7 Rehabilitering och habilitering
3.8 Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
3.9 Egenvård
3.10 Läkemedel
3.10.1 Akutläkemedelsförråd
3.10.2 Dosexpedition
3.11 Medicintekniska produkter
3.11.1 Personliga hjälpmedel
3.11.2 Läkemedelsnära produkter
3.11.3 Spolvätskor
3.11.4 Övriga medicintekniska produkter
3.12 Livsmedel för särskilda näringsändamål
3.13 Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård
3.14 Vårdhygien
3.15 Omhändertagande av avlidna
3.16 Asylsökande
3.17 Tjänsteköp

 4 Avtalsvård 
4.1 Tillämpningsanvisningar
4.2 Gemensam stödstruktur
4.3 Avvikelser
4.4 Tvister
4.5 Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet

 5 Gemensamma utvecklingsområden

Vägledande patientfall

Angela Olausson

Processledare Nära vård, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anki Schutz

Strateg, Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-24 10:14