Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förstudie om utveckling av länsgemensam uppföljning

Politiskt samrådsorgan (SRO) ställde sig den 23 maj 2024 bakom att en förstudie ska genomföras avseende hur länsgemensam uppföljning av god och nära vård kan utvecklas och förbättras.

Alla 49 kommuner och Västra Götalandsregionen är eniga om behovet att kunna följa omställningen mot en god och nära vård. För att kunna göra detta på ett bra sätt kan man även behöva följa kvalitetsparametrar och kostnadsutveckling. En gemensamt finansierad förstudie med kartläggning och behovsanalys är tänkt att ge svar på vilka nya mått och sätt att mäta som behöver utvecklas för att omställningen till god och nära vård ska kunna följas och drivas framåt.

Med början i september kommer två processledare och en arbetsgrupp att med stöd av en vetenskaplig referensgrupp att ta fram förslag på nya mått och mätningar, samt en plan för genomförande och kostnader för ett eventuellt fortsatt uppdrag.

Förstudiens upplägg:

  1. En kartläggning görs av vad Västra Götalandsregionen och länets kommuner vill veta för att kunna följa omställningen ur ett kostnads- och kvalitetsperspektiv.
  2. En analys av framkomna behov görs för att undersöka
    1. vad som är möjligt att följa upp redan idag baserat på befintliga data, och
    2. vilka nya mätningar och datainsamlingsmetoder som skulle behöva utvecklas.
  3. Ett förslag på nya mått och mätningar som inkluderar en plan för genomförande och kostnader för uppdraget presenteras för SRO.

Förstudiens organisering:

  • Förstudien leds av två personer – en från VGR och en från ett kommunalförbundsområde.
  • En arbetsgrupp med 2 representanter från VGR, en från Västkom och en från vardera kommunalförbund i länet knyts till förstudien.
  • En vetenskaplig referensgrupp knyts till projektet för att ge stöd kring utveckling av evidensbaserade mått och mätmetoder.

Under kartläggningen kommer workshopar att genomföras. För att uppföljningsmåtten ska bli användbara ses det som viktigt att relevanta funktioner på olika nivåer får komma till tals - politiker, verksamhets- och enhetschefer, verksamhetsutvecklare, ekonomer, vård- och omsorgspersonal.

Arbetet påbörjas efter semesterperioden, och förslaget planeras vara klart i januari 2025 för SRO att ta ställning till, utifrån prioritering och fortsatt finansiering.

Förstudie länsgemensam uppföljning av god och nära vård, SRO 2024-05-23.pdf (vgregion.se) 


Senast uppdaterad: 2024-06-17 08:56