Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Länsgemensamt arbete för psykisk hälsa i Västra Götaland

Sedan oktober 2017 finns en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland (VGR). Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland  och  Göteborg (NSPH VG) inom ramen för vårdsamverkan.

Handlingsplanen är uppdelad i fokusområden med tillhörande mål för vuxna respektive för barn och unga. Bland målen för vuxna finns ett avsnitt som särskilt berör äldre.

I handlingsplanen har områden där det "skaver" i samverkan identifierats, där vi vill bli bättre i hela Västra Götaland.

Styrgrupp för handlingsplanen är representanter från delregional vårdsamverkan – specialistsjukvård, primärvård och kommun samt adjungerad chef från avdelningen folkhälsa, VGR samt NSPH VG. 

Handlingsplanen förlängs till 2024

Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det länsgemensamma arbetet med handlingsplan psykisk hälsa hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande är aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit olika långt.

Nationellt har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att ta fram en långvarig nationell strategi för insatser runt psykisk hälsa och suicid. Den nya strategin beräknas kunna träda i kraft 2025. Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och det politiska samrådsorganet (SRO) har därför ställt sig att den befintliga handlingsplanen förlängs till och med 2024 och rekommenderat huvudmännen, det vill säga Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet, att fatta beslut om förlängning av handlingsplanen. 

Fokusområden

Regeringens strategi för området psykisk hälsa har legat till grund för handlingsplanen. I strategin pekas fem fokusområden ut som särskilt viktiga:

  • Förbyggande och främjande arbete
  • Tillgängliga tidiga insatser
  • Enskildas delaktighet och rättigheter
  • Utsatta grupper
  • Ledning, styrning och organisation

Dessa sammanfattar områden som är viktiga att fokusera på utifrån befolkningens behov för att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda effektiva insatser till de som drabbats.

Genomförande

Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande av de mål som är definierade i handlingsplanen. En delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och brukarföreträdare på lokal nivå.

Läs mer hos de delregionala vårdsamverkansgrupperna.

Länsgemensamma aktiviteter kommer dessutom att ske inom ramen för några av målen.

Bakgrund

År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) överenskommelsen "Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa". Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom området och för det gemensamma arbetet att ta fram regionala handlingsplaner. Överenskommelsen har följts upp av liknande överenskommelser för 2017 och 2018.

Anna Simonsson

Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-02-28 13:35