Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Suicidpreventivt arbete i Västra Götaland

Målet med Handlingsplan Suicid är att antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 procent till år 2025. Här får du stöd i det regionala, delregionala och lokala suicidpreventiva arbetet.

Handlingsplan för suicidprevention

Sedan hösten 2020 finns det en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. Denna är antagen i Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG samt det Politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig under våren 2020 bakom handlingsplanen. Hälso-och sjukvårdsstyrelsen fattade beslut om handlingsplanen den 15 oktober 2020.

På kommunsidan ställde sig VästKoms styrelse bakom förslaget under hösten 2020 och rekommenderade kommunalförbunden och i samtliga kommuner i länet att göra detsamma. Vilket majoriteten (i princip alla kommuner) av alla kommuner i länet gjort. I handlingsplanen har områden där det "skaver" i samverkan identifierats, där vi vill bli bättre i hela Västra Götaland.

Målet med Handlingsplan Suicid är att antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 procent till år 2025. Målet är ett delmål i arbetet med nollvisionen.

Planen ska utgöra en gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. Det kan även utgöra grund för samarbete med andra aktörer. Handlingsplanen sträcker sig fram till och med 2025.

Länsgemensam samordnare

För att stärka arbetet med att genomförandet av den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i länet har det anställts en länsgemensam samordnare. I vars uppdrag ingår att i samverka med VGR:s suicidpreventionssamordnare samt kommunala representanter med motsvarande uppdrag, i den mån sådana finns, skapa struktur för organisering av det suicidpreventiva arbetet i länet och utveckla samverkan mellan olika aktörer på länsnivå inom området suicidprevention.

Målgrupp för webben

Informationen på den här webbsidan riktar sig i första hand till dig som arbetar med suicidprevention och informationen syftar till att utgöra ett stöd för det regionala/delregionala och lokala suicidpreventiva arbetet. Målsättningen är att det ska vara lätta att hitta relevant kunskapsstöd för sitt arbete samt att kvalitetssäkra det kunskapsstöd som används.

Styrgrupp för handlingsplanen är representanter från delregional vårdsamverkan – specialistsjukvård, primärvård och kommun samt adjungerad chef från avdelningen folkhälsa, VGR samt NSPH VG. 

Handlingsplanen förlängs till 2024

Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det länsgemensamma arbetet med handlingsplan psykisk hälsa hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande är aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit olika långt.

Nationellt har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att ta fram en långvarig nationell strategi för insatser runt psykisk hälsa och suicid. Den nya strategin beräknas kunna träda i kraft 2025. Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och det politiska samrådsorganet (SRO) har därför ställt sig att den befintliga handlingsplanen förlängs till och med 2024 och rekommenderat huvudmännen, det vill säga Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet, att fatta beslut om förlängning av handlingsplanen. 

 


Senast uppdaterad: 2024-02-28 13:43