Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Höjd kunskapsnivå

Illustrerad bild av en grupp med människor samlade omkring ett hjärta

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en ökad risk för suicid t ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är viktiga att väga in.

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, primär- och specialistvård.

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få.

Indikatorer

  • Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder.
  • Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja kunskapsnivån hos medarbetare.

Länsgemensam aktivitet

  • Aktivera informationskampanjen Steg för livet.
  • Planera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/MHFA, och Psyk-E bas Suicid.
  • Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

Utbildningsinsatser

Min Livlina

Ett samarbete mellan flera regioner, bland annat VGR och Suicid Zero (ideell organisation), i syfte att öka kunskap kring suicidnära patienter och att använda sig av en app som patientägt verktyg kring säkerhetsplanering för suicidnära patienter/klienter/brukare.

Läs mer

Min Livlina - säkerthetsplan i app (vgregion.se)

Första hjälpen till psykisk hälsa/MHFA

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa/MHFA riktar sig till personer med mänskonärayrken såsom socialtjänst, äldreomsorg, skola, polis och räddningstjänst. Efter genomgången utbildning får deltagarna behörighet att organisera och ge egna Första hjälpen till psykisk hälsa kurser. Utbildningen syftar till att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdomar för att därigenom minska fördomar och stigmatisering. Omfattning en veckas heltidsutbildning. Utbildningen ges av huvudinstruktörer från Nasp.

Läs mer

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa, Karolinska Institutet, ki.se

Psyk-E bas Suicid

Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, praktiska råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Materialet består av 20 filmande föreläsningar med tillhörande faktablad, filmade diskussioner, fallbeskrivningar och en manual.  Föreläsningarna består av olika teman såsom bland annat forskning, prevention, bemötande, självmordsrisk i olika grupper och psykiatriska sjukdomstillstånd. Utbildningen riktar sig till en bred målgrupp inom både kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor.

Läs mer

Psyk-E bas suicid, Psyk-E bas, (psyk-e.se)

Youth Aware of Mental health (YAM)

YAM är ett program för skolelever i åldern 14–16 år som leds av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och syftar till att utveckla elevers färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskapen om psykisk hälsa. Utbildningen har god effekt och främjar psykisk hälsa såväl som förebygger självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner hos ung

Läs mer

Youth Aware of Mental health - YAM, Karolinska Institutet (ki.se)

Kostnadsfria webbutbildningar

Suicidprevention i svensk sjukvård SPISS:

SPISS är en webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antalet suicid och suicidförsök. Trots sitt namn är utbildningen också relevant för andra verksamheter utanför sjukvården såsom socialtjänst, skola, vård och omsorg, polis och trossamfund.

Länk till utbildningen

SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård (vardgivare.skane.se)

Ledare som lyssnar

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning som är framtagen av Folkhälsomyndigheten och riktar sig till ledare för fritidsaktiviteter för barn och unga. Utbildningen består av fyra delar som tar cirka 10–25 minuter att genomföra. Av utbildningen får man som ledare lära sig mer om psykisk hälsa och hur man kan stötta och upptäcka barn och unga som mår psykiskt dåligt. Får också tips om hur man som ledare kan stärka den psykiska hälsan hos barn och unga.

Länk till utbildningen

Ledare som lyssnar (folkhalsomyndigheten.se)

Stör döden är

Stör döden är en webbaserad utbildning för lärare, som tagits fram av Suicide Zero, Mind, SPES och Nasp, i samarbete med skolpersonal. Utbildningen riktar sig till lärare för på högstadiet och gymnasiet. Utbildningen består av fem delar och tar cirka 60 minuter att genomföra och är helt digital samt självinstruerande.

Länk till utbildning

Stör Döden - Utbildning för lärare (stordodenutbildning.se)


Senast uppdaterad: 2023-10-11 10:36