Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SIP i Skaraborg

Detta är en samlingssida för SIP i Skaraborg. Här hittar du information och material som ger dig och din verksamhet stöd i arbetet med SIP.

Pågående SIP-möte

Aktuella SIP-utbildningar

Klicka här för att se och läsa mer om kommande utbildningar om SIP som genomförs inom ramen för Vårdsamverkan Skaraborg. Det finns både grundutbildningar som är gemensamma för alla parter och orter, samt fortsättningsutbildningar som genomförs inom varje geografisk kommun för maximera möjligheten till dialog mellan de som också träffas i riktiga ärenden.

SIP som verktyg i samverkan

Du hittar riktlinje för SIP i Västra Götaland, mallar och stödmaterial samt info om SIP-processen, på den länsgemensamma webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland:

Samordnad Individuell Plan, SIP, i Västra Götaland

Under våren 2021 genomfördes totalt 12 utbildningstillfällen om SIP som verktyg i samverkan. 6 tillfällen med inriktning mot verksamheter som främst arbetar med vuxna och 6 tillfällen med inriktning mot verksamheter som främst arbetar med barn och unga. Efter genomförda tillfällen uppskattas att cirka 1 200 medarbetare och chefer inom Skaraborgs verksamheter lärt sig mer om SIP.

Flera av utbildningstillfällena spelades in och har nu klippts ihop till nedanstående filmer.

SIP som verktyg i Samverkan - Inriktning vuxna

Tidkoder för avsnitt i filmen:

00:00:00 Presentation och inledning
00:01:03 Samverkan
00:04:31 Lagar som påverkar samverkan och SIP
00:10:16 Specifikt för SIP
00:12:18 Riktlinjen
00:24:43 SIP-processen
01:04:34 Mallarna

SIP som verktyg i samverkan - Inriktning barn och unga

Tidkoder för avsnitt i filmen:

00:00:00 Presentation och inledning
00:01:27 Samverkan
00:06:27 Lagar som påverkar samverkan och SIP
00:12:33 Specifikt för SIP
00:15:32 Riktlinjen
00:27:10 Överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa
00:37:46 SIP-processen
01:34:24 Mallarna

Under november och december 2020 genomfördes tre informationstillfällen för chefer och ledare om den reviderade regiongemensamma riktlinjen för SIP. Informationen genomfördes via Teams och nedan kan du ta del av de bilder som visades samt en inspelning av ett av dessa tillfällen.

Bilder chefsinfo - SIP som verktyg i samverkan

SIP i Skaraborg för chefer och ledare - Del 1 (57:13 min)

 • Del 1 - Samordnad individuell plan (SIP)
 • Del 2 - Varför revidering av riktlinje?
 • Del 3 - Vad är nytt?
  t.o.m. Huvudsakliga förändringar i riktlinjen

SIP i Skaraborg för chefer och ledare - Del 2 (49:09 min)

 • Del 3 - Vad är nytt?
  f.o.m SIP-processen
 • Del 4 - Ledningens betydelse
 • Del 5 - Samverkanskompetens
 • Del 6 - SIP i Skaraborg

SIP i Skaraborg för chefer och ledare - Del 3 (09:02 min)

 • Del 6 - SIP i Skaraborg

 

Här finns information om lagar och annan bakgrund till SIP, om stärkt arbete med SIP i Västra Götaland och om SIP i Skaraborg - implementering, utbildning och fortsatt arbete.

Bakgrund

När den enskilde behöver stöd från välfärdens olika stöd-, vård- och omsorgsinstanser är hens juridiska ställning stark och brukardelaktighet lyfts ofta som en förutsättning för att insatserna både ska bli kvalitativa och resurseffektiva.

SIP, samordnad individuell plan, är det verktyg som lagstiftaren ålägger verksamheter inom kommuner och regioner att använda då individen behöver båda huvudmännens insatser och de behöver samordnas. En SIP ska säkerställa att den enskilde individens behov blir tillgodosedda ur ett personcentrerat perspektiv och att det blir tydligt vem som ansvarar för vilka insatser

Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland

Under 2019 påbörjades ett länsövergripande, samfinansierat arbete med att följa upp och revidera den befintliga riktlinjen för SIP samt att ta fram gemensamt utbildningsmaterial. Arbetet har sitt uppdrag främst från Regional handlingsplan psykisk hälsa samt Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol, droger och spel om pengar 2017–2020.

Under 2019 har samtidigt arbetet med den nya Samverkanslagen (lag 2017:612) tagit fart som syftar till att huvudmännen, genom att använda SIP som verktyg, borgar för en trygg och säker utskrivning från slutenvård. Detta arbete ligger också som grund för att vår gemensamma riktlinje för SIP krävde en revidering.

Arbetet med riktlinjen pågår fortfarande och beräknas vara klar i början av sommaren 2020.

SIP i Skaraborg

Inom ramen för vår delregionala vårdsamverkansorganisation har arbetsgruppen Samordnad hälsa, vård och omsorg (SHVO) uppdraget att stödja och utveckla arbetet med SIP. Detta görs i nära samverkan med de tre samverkansgrupper som utgör vårdsamverkans huvudspår samt det arbete som benämns Samverkanskompetens Skaraborg.

För det länsgemensamma arbetet med SIP finns också tre SIP-samordnare från vårt delregionala område som deltar i utformningen av den nya riktlinjen och utbildningsmaterialet och därmed fungerar som en länk och mellan det regionala och delregionala arbetet. Dessa tre SIP-samordnare har uppdraget i sina befintliga processtöds-roller.

Implementering och utbildning

Samordnad hälsa, vård och omsorg startar nu arbetet med att ge kunskap om och implementera arbetssätt för SIP till chefer och medarbetare i verksamheterna. Det finns ett stort intresse och stark efterfrågan från verksamheterna om stöd i samverkan och det är anledningen till att arbetet påbörjas innan riktlinjen är klar. Vi bedömer att Vårdsamverkan Skaraborg har en god kunskap och struktur för att starta upp arbetet parallellt med det länsövergripande arbetet.

Under 2020 kommer chefer och verksamhetsledare att bjudas in till ett utbildningstillfälle med syfte att ge kunskap och föra dialog om vilka förutsättningar som styr vår samverkan och hur SIP genom lagstiftning och överenskommelser och stärkt brukardelaktighet ska få en central del i verksamhetsplaneringen.

En viktig del i arbetet är att kommunernas skolverksamheter nu tagit sin naturliga plats i organisationen för vårdsamverkan. I det dagliga arbetet är skolan inte en ny aktör men i samverkanssammanhang har uppdraget blivit alltmer efterfrågat och i visst avseende tydligare beskrivet. Detta då de är en part i samverkan som är avgörande för barn och ungas förutsättningar till goda utvecklingsmöjligheter.

Implementeringen av den nya SIP-riktlinjen börjar med att öka chefernas SIP-kunskaper för att ge förutsättningar att leda och organisera sina verksamheter så att SIP-processen blir det verktyg det ska vara. Chefernas kunskap är avgörande för att arbetet med SIP ska fungera.

Fortsatt arbete

Målet är att vi till hösten 2020, med hjälp av nuvarande förvaltningsorganisation för Samordnad hälsa, vård och omsorg, kan erbjuda flertalet och kontinuerliga utbildningstillfällen för medarbetare i våra verksamheter som utvecklar och ökar arbetet med SIP i Skaraborg.

Det finns också finansiella medel för arbetet med SIP i delregional samverkan att nyttja. Uppdragshandlingen som medföljer dessa stämmer väl överens med hur vi i Skaraborg nu planerar för att arbeta med SIP.

Rekommenderade länkar & lästips

Information om SIP på webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland inkl mallar & stödmaterial

Information om SIP hos Uppdrag Psykisk hälsa

Att stärka samverkan med hjälp av SIP - framsidan på skriften

Att stärka samverkan med hjälp av SIP
Förstudie innehållande nulägeskartläggning och rekommendationer för framtida arbete. En skrift från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ladda ner skriften ”Att stärka samverkan med hjälp av SIP” som pdf.

God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?
För personal vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård. En skrift från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ladda ner skriften ”God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?” som pdf.

SIP på 3 minuter
En film som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att beskriva SIP. Filmen vänder sig brukare, personal och politiker, men även till chef som utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar.

Se filmen "SIP på 3 minuter" på Youtube.

Länk till sidan om SIP hos SKR.

Helene Öberg Brodén

Koordinator SIP/Samverkanskompetens
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Robin Ahlm

Utvecklingsledare, Skaraborgs Kommunalförbund
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Karin Ahlqvist

Utecklingsledare, Skaraborgs Kommunalförbund
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-20 09:44