Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Äldre - geriatrik, demens, palliativ vård och stroke

För äldre med omfattande behov av vård och omsorg är målet för vårdsamverkan att verka för en god sammanhållen vård på rätt vårdnivå. Vården ska utgå från individens behov och delaktighet.

Till stöd för verksamheternas arbete finns en rad verktyg, rutiner och arbetsdokument. Dessa återfinns i menyn och här nedan.

Verktyg, riktlinjer och dokument till stöd i samverkansarbetet kring äldre med omfattande behov av vård och omsorg

Demensvården i Skaraborg har utvecklats med stöd av ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010”. Primärvården, alternativt specialistvården, utreder och ställer diagnos.

Intentionen är att i samverkan nå en stabil sammanhållen vårdkedja för alla som insjuknat i stroke, utifrån individens behov och delaktighet.

Palliativ vård syftar till att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt. Målet för vården är att arbeta för en god samverkan så att patienten och dess närstående ska känna trygghet och för att patienten ska kunna vårdas där han eller hon önskar.

Beslutsstöd BViS (Beslutsstöd för vård i Skaraborg) är ett beslutsstöd som tagits fram för att öka tryggheten för sjuksköterskor vid bedömning av försämrat hälsotillstånd hos personer med kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen.

En arbetsgrupp bestående av IT-ansvariga, enhetschefer, verksamhetsutvecklare och koordinatorer från primärvård, sjukhus och kommun har på uppdrag från operativa ledningsgruppen i södra Skaraborg tagit fram en rutin för distansmöten via video.

Medicinsk vårdplan är ett standardiserat dokument som innehåller en individuell vårdplan med syfte att ge vägledning vid en bedömning av vidare åtgärder när en försämring i personens hälsotillstånd inträffar.

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt-funktionen och arbetar tätt tillsammans med närsjukvårdsteam, palliativt team och hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår från individens behov. Syftet är att skapa en ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och att minska undvikbar slutenvård.

Omsorgskoordinatorer är en funktion på akutmottagningarna som jobbar med att stärka nätverket kring sköra och mångbesökande patienter.

Ett sätt att säkra utskrivningen är att från sjukhuset ringa patienter för ett efterföljande samtal några dagar efter utskrivningen.


Senast uppdaterad: 2020-05-13 15:57