Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Äldre - geriatrik, demens, palliativ vård och stroke

För äldre med omfattande behov av vård och omsorg är målet för vårdsamverkan att verka för en god sammanhållen vård på rätt vårdnivå. Vården ska utgå från individens behov och delaktighet.

Till stöd för verksamheternas arbete finns en rad verktyg, rutiner och arbetsdokument. Dessa återfinns i menyn och här nedan.

Verktyg, riktlinjer och dokument till stöd i samverkansarbetet kring äldre med omfattande behov av vård och omsorg

  • Mätning av akuta oplanerade transporter har genomförts sedan 2014 och omfattar alla patienter med kommunal hälso- och sjukvård som oplanerat transporteras till sjukhusets akutmottagning. Syftet och mål med mätningen är att ge ett underlag för analys av oplanerade transporter för att patienten ska få en individuell bedömning och vård och omsorg på rätt nivå. Därtill följer mätningen upp användningen av beslutsstödet BViS.

  • Demensvården i Skaraborg har utvecklats med stöd av ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017”. Primärvården, alternativt specialistvården, utreder och ställer diagnos.

  • Intentionen är att i samverkan nå en stabil sammanhållen vårdkedja för alla som insjuknat i stroke, utifrån individens behov och delaktighet.

  • Palliativ vård syftar till att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt. Målet för vården är att arbeta för en god samverkan så att patienten och dess närstående ska känna trygghet och för att patienten ska kunna vårdas där han eller hon önskar.

  • BViS (Beslutsstöd för vård i Skaraborg) är ett beslutsstöd som tagits fram för att förbättra patientsäkerheten och säkerställa att primärvårdsläkare involveras i bedömning och ställningstagande till vårdnivå. Beslutsstödet ska öka tryggheten för sjuksköterskor vid bedömning av försämrat hälsotillstånd hos personer med kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen, där en planering för vårdens inriktning saknas eller är otillräcklig.

  • Medicinsk vårdplaneringen genomförs för personer i särskilt boende och för personer med omfattande vårdbehov i ordinärt boende. Syftet är att ge vägledning vid en bedömning av vidare åtgärder när en försämring i personens hälsotillstånd inträffar.

  • Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt-funktionen och arbetar tätt tillsammans med närsjukvårdsteam, palliativt team och hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår från individens behov. Syftet är att skapa en ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och att minska undvikbar slutenvård.

  • Omsorgskoordinatorer är en funktion på akutmottagningarna som jobbar med att stärka nätverket kring sköra och mångbesökande patienter.

  • Läkemedelskartläggning genomförs för personer som är 75 år och äldre med kommunal hälso- och sjukvård i särskilt boende och hemsjukvård, där läkemedelsansvaret är övertaget. Målet är att förbättra och optimera läkemedelsanvändningen.


Senast uppdaterad: 2019-11-27 16:30