Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

BViS - beslutsstöd

BViS (Beslutsstöd för vård i Skaraborg) är ett beslutsstöd som tagits fram för att förbättra patientsäkerheten och säkerställa att primärvårdsläkare involveras i bedömning och ställningstagande till vårdnivå. Beslutsstödet ska öka tryggheten för sjuksköterskor vid bedömning av försämrat hälsotillstånd hos personer med kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen, där en planering för vårdens inriktning saknas eller är otillräcklig.

Beslutsstöd BViS (Beslutsstöd för Vård i Skaraborg) är en modifierad version av Örebroregionens beslutsstöd VISAM.

Metodbeskrivning

När hälsotillståndet försämras och sjuksköterskan står inför en bedömning där inte tillräcklig planering finns kontrolleras i första hand vitalparametrar som till exempel puls, blodtryck, temp, andningsfrekvens och saturation enligt mall på första sidan i checklistan. Därefter följer en bedömning av symtomen för att utesluta eller bekräfta behov av läkarbedömning.

Sammantaget ger observationen av vitalparametrar, sjuksköterskans bedömning av exklusionssymtom och patientens önskemål antingen ett rött eller ett grönt läge där det röda läget indikerar ett behov av kontakt med primärvårdsläkare. Rapportering till läkare sker enligt SBAR.

I Rekommendationen kompletteras observationerna med sjuksköterskans kliniska kompetens. Läkaren får då en tydlig bild över personens tillstånd och kan i dialog med sjuksköterskan bedöma behovet av vård på annan nivå, d.v.s. sjukhusvård.

En vägledning finns som stöd för hur checklistan ska användas.

Bakgrund

Sedan 2011 har MAS-nätverket i Skaraborg årligen genomfört en två månader lång mätning av antalet oplanerade transporter till akutmottagningen. Mätningen som från 2014 har innefattat samtliga 15 kommuner visar att antalet transporter till sjukhus dels är ganska konstant över tid men också att beslut om transport till sjukhus ofta fattas av sjuksköterska i kommunen utan kontakt med primärvårdsläkare.

Studier har också gjorts där man sett behov av ökat stöd för bedömning samt förbättrat samarbete mellan sjuksköterska i kommunen och primärvårdens läkare.

Implementering av beslutsstöd BViS

Beslutsstödet testades i tre pilotkommuner 2017. En utvärdering visade övervägande positiva resultat och inga synpunkter på utformaningen av checklistan framkom. Samverkansgrupp Geriatrik demens, palliativ vård och stroke inom Vårdsamverkan beslutade 171110 att rekommendera ett breddinförande av beslutsstöd BViS i Skaraborgs kommuner.

Kommunernas sjuksköterskor har utbildats i BViS och information om beslutsstödet har presenterats för primärvård, jourläkarverksamhet, ambulansverksamhet och akutmottagningar. Checklistan, manual som vägledning för hur checklistan ska användas samt utbildningsmaterial finns tillgängligt på Vårdsamverkan Skaraborgs hemsida.

Under hösten 2019 genomfördes tre workshops med deltagare från hela Skaraborg om betydelsen av strukturerade bedömningar ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Vid gemensamt möte med de tre operativa ledningsgrupperna (OLG) i november 2019 beslutades att användningen av BViS är en prioriterad fråga att arbeta med i närvårdsområdena.

I mätningen av oplanerade transporter finns en fråga om BViS har använts i samband med beslut om att transportera patient till sjukhus.

Samtal om hur BViS kan vara ett stöd vid bedömning av patient vid akut försämring eller skada

Intervju med sjuksköterskorna Markus Niemi och Petronella Pettersson i Falköpings kommun om deras erfarenheter av att arbeta med Beslutsstöd för Vård i Skaraborg (BViS).


Senast uppdaterad: 2023-09-07 15:26