Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Områden för samverkan

Områden för samverkan

 • Skaraborgs avvikelsehantering är en del i en länsgemensam struktur med gemensamt avvikelsehanteringssystem där avvikelser i samverkan registreras i MedControlPRO.

 • SAMBU är ett samlingsbegrepp för satsningar på lokal verksamhetsnära samverkan för tidig upptäckt och samordnad nära vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa. Samverkan kan ske enligt olika modeller, men gemensamt är ett lokalt operativt arbete där vanligtvis skola, elevhälsa, primärvård och socialtjänst ingår.

 • FoU-gruppens arbete ska bidra till utvecklingen av en personcentrerad vård och omsorg, där vårdtagare och patienter upplever vård- och omsorgsinsatserna som en helhet utan gränser.

 • Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn med syftet att främja barnets hälsa och utveckling. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets utveckling, rättigheter och hälsa, att stärka föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk.

 • Alla barn som placeras utanför det egna hemmet ska erbjudas en hälsoundersökning. Nationella uppföljningar visar trots det att mer än hälften av placerade barn och unga inte blir undersökta. Av de som erbjuds en undersökning behöver drygt en tredjedel vidare remittering eller insatser från hälso- och sjukvården. Orsakerna att undersökningar uteblir är många, bland annat handlar det om att reglerna kring hälsoundersökningar, inklusive ansvarsfördelningen mellan huvudmän, varit otydliga och dessutom förändrats genom åren. Det pågår en nationell satsning med stöd av SKR för att kommuner och regioner ska bli bättre på att genomföra hälsoundersökningar av placerade barn.

 • SAMSA är en regiongemensam IT-tjänst för kommunikation kring enskilda över, och inom, partsgränser som ägs och drivs gemensamt av Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna.

 • Nationell patientöversikt (NPÖ) är en tjänst från Inera som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att efter patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos en annan vårdgivare. Anslutning till tjänsten kan ske som konsument eller producent, där skillnaden är att konsumentansluten vårdgivare inte delar egen information men har möjlighet att ta del av den information som delas från producentanslutna vårdgivare.

 • Nära vård Norra Skaraborg är ett projekt i samverkan mellan kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Västra Götalandsregionen. Utvecklingen av Nära vård innebär att fler vårdgivare samverkar för att möta invånarnas behov i norra Skaraborg.

 • Arbetet för psykisk hälsa är sammankopplat såväl nationellt, i Västra Götaland och inom Vårdsamverkan Skaraborg. I Västra Götaland finns Handlingsplan psykisk hälsa och utifrån den bedrivs arbete inom ett flertal områden i Skaraborg - sammanfattade i en delregional aktivitetsplan för både barn/unga och vuxna/äldre.

 • Den samverkan som sker mellan vård- och omsorgsgivare kring en enskild i öppenvård utgör grunden för de insatser och stöd den enskilde får i vardagen. Här finns information och dokument till stöd för denna samverkan.

 • Samverkan vid utskrivning är den lag som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker.

 • Samverkanskompetens Skaraborg är en digital plattform för medarbetare att hämta kunskap och råd från då vi möts för att samverka kring den enskilde individen.

 • Detta är en samlingssida för SIP i Skaraborg. Här hittar du information och material som ger dig och din verksamhet stöd i arbetet med SIP.

 • För äldre med omfattande behov av vård och omsorg är målet för vårdsamverkan att verka för en god sammanhållen vård på rätt vårdnivå. Vården ska utgå från individens behov och delaktighet.


Senast uppdaterad: 2018-03-14 17:21