Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SIP-processen

Bild över SIP-processen steg: Upptäck behov, Förbered, Kalla/bjud in till SIP-möte, SIP-möte, Följ upp, Avsluta

En samordnad individuell plan (SIP) är en plan som upprättas när någon har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och kommunen. En SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Grundläggande för SIP är att den enskilde ska vara delaktig genom att själv beskriva sina behov. En SIP ska göra det tydligt för alla inblandade vem som gör vad och när.

Riktlinje SIP.png

 

 

Erbjudande om SIP gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun och Västra Götalandsregionen samt vid utskrivning från sjukhus. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt skola och elevhälsa ställs det stora krav på samordning.

SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. Arbetssättet skapar tydlighet och överblick och leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster.

SIP för barn och unga

I Västra Götaland finns en särskild överenskommelse för barn och unga, ”Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommer och Västra Götalandsregionen”, där skolan tydligt inkluderas som jämbördig part i arbetet med SIP, så som socialtjänst och hälso-och sjukvård enligt nedan nämnda lagar, se sista stycket.

Överenskommelse för barns och ungas hälsa
 

Målgruppen för SIP är alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov.

Arbetet med SIP utgår från den enskildes behov av vård och omsorg från kommunen och regionen. Behov av samordning uppstår av att olika insatser ska utföras. En viktig del i samordningen handlar om att klargöra vem som gör vad. SIP kan göras oavsett den enskildes ålder och förutsätter att denne (eller vårdnadshavare) ger sitt samtycke till att berörda verksamheter delar information med varandra.

Cirka 80 procent av arbetet med en SIP ska ske i det förberedande stadiet. När samtliga som är kallade på SIP-möte är insatta i varför de är kallade och kan därmed förbereda sig, blir det ett konstruktivt och givande möte.  

Lagtexter om SIP finns i både Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Sedan 2018 används SIP också för samordning av insatser vid utskrivning från sjukhus (samverkanslagen).
Enligt de riktlinjer för SIP som gäller i Västra Götaland har förskola/skola samma möjlighet och skyldighet att kalla och delta i SIP som socialtjänst och hälso- och sjukvård har enligt lag.

  

Rekommenderade länkar & lästips

Du hittar riktlinje för SIP i Västra Götaland, mallar och stödmaterial samt info om SIP-processen på den länsgemensamma webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland:

Att stärka samverkan med hjälp av SIP - framsidan på skriften

Att stärka samverkan med hjälp av SIP
Förstudie innehållande nulägeskartläggning och rekommendationer för framtida arbete. En skrift från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ladda ner skriften ”Att stärka samverkan med hjälp av SIP” som pdf.

God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?
För personal vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård. En skrift från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ladda ner skriften ”God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?” som pdf.

SIP på 3 minuter
En film som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att beskriva SIP. Filmen vänder sig brukare, personal och politiker, men även till chef som utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar.

Se filmen "SIP på 3 minuter" på Youtube.

Länk till sidan om SIP hos SKR, där filmen också finns.

Utbildningar i SIP | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)

SIP som verktyg i samverkan – för vuxnas hälsa (vgregion.se)

Kristina Nyckelgård

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-05-08 10:00