Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Organisering Vårdsamverkan Fyrbodal

Vårdsamverkan Fyrbodal har ett kansli som arbetar på uppdrag av  Ledningsgruppen. Arbetet är sammankopplat med de lokala  Närsjukvårdsgrupperna i området och med regional Vårdsamverkan Västra Götaland. Arbetsgrupper tillsätts för att ömsesidigt belysa specifika frågor. Det politiska samrådet är ett partssammansatt forum för dialog och inspel.

Arbetsgrupper som är partssammansatta och tillsätts av ledningsgruppen för att under en viss tid arbeta med någon särskild fråga/problemställning inom Fyrbodalsområdet.

Närsjukvårdgrupper (NSV) som leder det lokala samverkansarbetet i varje kommun och är sammansatta av representanter från kommunen och regionen. 

Ledningsgrupp Fyrbodal som har det övergripande ansvaret för Vårdsamverkan  Fyrbodal. Kansliet arbetar på uppdrag från ledningsgruppen och är bemannat med utvecklingsledare och projektledare. Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) svarar för det regionala samverkansarbetet. 

Politiskt samråd Fyrbodal som består av politiker från kommuner och regionen. Arbetet i det politiska  samrådet följer en särskild arbetsordning.

Fördjupad information hittar du i menyerna till vänster.

Bakgrund

Vårdsamverkan Fyrbodal arbetar med frågor som rör delregional samverkan mellan kommun och region och ingår i en struktur där Vårdsamverkan Västra Götaland står för samverkan på länsnivå och Närsjukvårdsgrupperna för samverkan på lokal nivå. Vårdsamverkan Fyrbodal svarar för att förmedla information till och från Närsjukvårdgrupperna och för att frågor som inte kan lösas i samverkan lokalt eller delregionalt kan lyftas vidare till nästa nivå. 

Arbetet i Vårdsamverkan Fyrbodal leds från kansliet i Vänersborg. Arbetet utgår dels från ett basuppdrag där Hälso- och sjukvårdsavtalet har en central roll och dels från olika uppdrag som beslutas av Ledningsgruppen. Arbetsgrupper kan tillsättas för att arbeta med frågor som behöver belysas i ett gemensamt perspektiv och står då under ledning av kansliets personal.        

Mål för vårdsamverkan    

Målen för Vårdsamverkan Fyrbodal är att: 

  • genom ett hälsofrämjande förhållningssätt stärka individens hälsa
  • skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser
  • verka för att samhällets samlade resurser används på ett optimalt sätt
  • skapa förutsättningar för delaktighet bland vårdgivarna kring gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor                            

Målgrupp

Målgruppen för samverkan är personer som har behov av samtidiga och samordnade vård-, stöd eller omsorgsinsatser från både kommun och region samt gemensamma insatser av förebyggande eller hälsofrämjande slag. Grupper och områden som särskilt uppmärksammas är personer med sammansatta behov av vård och omsorg, barn- och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt information och kommunikation mellan vårdgivare.

Parter i samverkan

Delaktiga parter i Vårdsamverkan Fyrbodal är offentlig och privat hälso- och sjukvård, kommunal vård- och omsorg, socialtjänst och skola. Arbetet utgår från ett samverkansavtal mellan kommunerna i Fyrbodal, Lilla Edet och Västra Götalandsregionen.  

Senast uppdaterad: 2018-03-08 11:43