Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelsehantering

Aktuellt

Ledningsgrupp för VVG har ställts sig bakom länsgemensam rutin och tillhörande IT stöd (MedControl PRO) för avvikelsehantering i samverkan.
Nu startar vi införandet av rutinen och MedControl Pro till kommuner och privata vårdgivare.
MedControl Pro är förberett och införandet sker successivt allt eftersom kommuner och privata vårdgivare förbereder egna verksamheter.

Införandet sker i tre steg:

Steg 1.
Riktad utbildning till kontaktpersoner delregionalt vid ett tillfälle.

Steg 2.
Introduktion till delregional arena efter överenskommelse med delregional vårdsamverkan.

Steg 3.
Support efter införandet utgörs av kontaktperson delregionalt och regionalt av objektet VGR.

Regionala dokument

Titel

Rapportering av negativa händelser och tillbud är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet. I enlighet med Socialstyrelsens författning (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska säkerställas att analys, utvärdering, uppföljning och återkoppling sker av inträffade händelser. Samverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vårdgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring patienten är det som ger mervärde för patienten. Utifrån erfarenheterna av inträffade händelser kan vi sprida lärdomar av händelser inom Fyrbodal samt minimera risken att liknande händelser upprepas samt skapa förutsättningar för förebyggande arbetssätt.

Syftet med avvikelsehanteringen är att identifiera eventuella brister i den sammanhållna vårdprocessen mellan vård- och omsorgsgivare inom Fyrbodal samt säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet inom och mellan verksamheter.


Senast uppdaterad: 2018-04-11 10:45