Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelsehantering

Aktuellt

Inom länet pågår ett utvecklingsarbete med att ta fram en gemensam avvikelseprocess och tillhörande IT stöd för avvikelser i samverkan. Uppdraget är fastställt i VVG, Vårdsamverkan Västra Götaland.

Den 31/8 2019 avslutas piloten av avvikelsehantering i samverkan. Länken till MedControl kommer att inaktiveras.

Stort tack för eran medverkan i att undersöka möjligheterna att göra MedControl tillgänglig för kommuner och privata VC.

 Enkäten som besvarades av kommuner och privata VC (svarsfrekvens 68%) visar på att det har varit enkelt att registrera och att hantera IT stödet MedControl. Man har varit nöjd med informationen man fått och lathundarna har varit behjälpliga.

Vad händer nu då?
Nu när piloten avslutas så går ni tillbaka till att hantera avvikelser i samverkan så som ni har gjort tidigare enligt era gällande rutiner. Avvikelser som finns i testmiljö i MedControl behöver flyttas till skarpmiljö jag skickar ett separat mail till er på SÄS och NU sjukvården.

Det behöver fattas erforderliga beslut innan MedControl kan tillgängliggöras till kommuner och privata vårdgivare. Arbetsgruppen skriver rapport och överlämnar till ledningsgrupp i Vårdsamverkan Västra Götaland som har sitt möte under okt/nov.

Utvärdering Piloten MedControl PRO
Avvikelser i samverkan

Rapportering av negativa händelser och tillbud är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet. I enlighet med Socialstyrelsens författning (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska säkerställas att analys, utvärdering, uppföljning och återkoppling sker av inträffade händelser. Samverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vårdgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring patienten är det som ger mervärde för patienten. Utifrån erfarenheterna av inträffade händelser kan vi sprida lärdomar av händelser inom Fyrbodal samt minimera risken att liknande händelser upprepas samt skapa förutsättningar för förebyggande arbetssätt.

Syftet med avvikelsehanteringen är att identifiera eventuella brister i den sammanhållna vårdprocessen mellan vård- och omsorgsgivare inom Fyrbodal samt säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet inom och mellan verksamheter.

Erika Kovácsné Tóth

Utvecklingsledare

Senast uppdaterad: 2019-03-19 14:36