Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan psykisk hälsa

Aktuellt

Till kontaktpersoner för Handlingsplan psykisk hälsa i Fyrbodal

Sara Svensson och Lasse Alfredsson är koordinatorer för brukarperspektiv inom HPH med direkt koppling till Mål 3.2 i handlingsplanen. Sara och Lasse kommer tillsammans med oss på Vårdsamverkan delregionalt att anordna en regional framtidskonferens om brukarinflytande den 7 november, så reservera gärna dagen för detta. Mer information kommer senare.

Vi kan också passa på att nämna att det pågår ett arbete med SIP (Mål 3.1) för att uppdatera bl. a rutin och mallar, men också att ta fram ett nytt utbildningsmaterial. Jessica Ek leder arbetet i länet och Georg Fischer ingår som representant från Vårdsamverkan Fyrbodal i det arbetsutskott som har hand om detta.

 Bevaka gärna också så att någon part i er lokala Närsjukvårdsgrupp (NSV) rekvirerar de extra medel som finns avsatta för lokalt utvecklingsarbete inom HPH. Pengarna kan användas till valfri aktivitet inom HPH så länge den planeras, beslutas och genomförs gemensamt mellan kommun och region. Ordförande och vice ordförande i NSV har fått information. Den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa (beslutad av NSV) samt uppgift om vem som är lokal kontaktperson för HPH (om det inte är du själv) skickas till Georg Fischer.  

Brukar- och närståendeföreningar i Fyrbodal

Anvisningar för fakturering av medel inom ramen för Handlingsplan psykisk hälsa

Handlingsplan psykisk hälsa är en regional överenskommelse som har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunalförbundens samarbetsorganisation VästKom och brukarorganisationen NSPHiG. Handlingsplanen bygger på fem fokusområden som syftar till ett förstärkt och ömsesidigt arbete mellan kommuner och hälso- och sjukvård för att främja psykisk hälsa och att minska den psykiska ohälsan. Handlingsplanen är baserad på den nationella överenskommelsen för psykisk hälsa mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Regeringen. Kommunerna i Västra Götaland och VGR har ställt sig bakom att arbeta utifrån Handlingsplan psykisk hälsa.

Handlingsplanens fem fokusområden för att främja psykisk hälsa  

De fem fokusområdena är:

 • Förebyggande och främjande arbete
 • Tillgängliga tidiga insatser
 • Enskildas delaktighet och rättigheter
 • Utsatta grupper
 • Ledning, styrning och organisation

Handlingsplan psykisk hälsa är indelad i två delar där den ena riktas till insatser för Vuxna och den andra till Barn och Unga. Under respektive Fokusområde finns ett flertal mål, där flera är samma för Vuxna och för Barn och Unga.

Vårdsamverkan Fyrbodal har det delregionala uppdraget att verka för att de mål som är definierade i handlingsplanen genomförs. I praktiken sker detta genom att Vårdsamverkan erbjuder information och stöd till de lokala Närsjukvårdsgrupperna vid uppstart, genomförande och uppföljning samt för delregional samordning. På flera håll har lokala arbetsgrupper bildats för att analysera hur behoven ser ut för att sedan genomföra de lokala insatser som beslutas i samverkan.

Arbetet med Handlingsplanen i de lokala Närsjukvårdsgrupperna (NSV)

 1. Inledning/upptakt
  Information från Vårdsamverkan till NSV – utse lokal kontaktperson
 2. Ett lokalt analysarbete påbörjas i arbetsgrupper eller motsvarande 
  En bred kartläggning utifrån ingående Fokusområden – Vad behöver förbättras? (Gäller såväl Vuxna som Barn och Unga)
 3. Beslut i NSV om en lokal Handlingsplan 2018 - 2020
  NSV beslutar vilka aktivieter som ska genomföras samt utser en arbetsgrupp (vilka funktioner/personer som ska vara delaktiga), tidplan för uppföljning/genomförande samt mål
 4. Genomförande av insatser enligt den lokala Handlingsplanen
  Planering och genomförande av de aktiviteter som beslutats av NSV lokalt
 5. Arbetet avslutas och rapporteras till NSV och Vårdsamverkan

Stödet från Vårdsamverkan Fyrbodal

Vårdsamverkan Fyrbodal svarar för:

 • Frågor och svar per telefon, e-post eller möten via Skype
 • Stöd i processer till NSV och arbetsgrupper utifrån frågeställningar som uppkommer
 • Kontinuerlig uppföljning av hur det lokala arbetet fortskrider
 • Nätverk med representanter från NSV-arbetsgrupper för erfarenhetsutbyte
 • Delregional sammanställning
 • Information till berörda verksamheter och till olika forum för samverkan
 • Samordning av gemensamt definierade delregionala utvecklings- eller kompetensbehov.

Senast uppdaterad: 2019-04-29 11:33