Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan psykisk hälsa

Handlingsplan psykisk hälsa är en regional överenskommelse som har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunalförbundens samarbetsorganisation VästKom och brukarorganisationen NSPHiG. Handlingsplanen bygger på fem fokusområden som syftar till ett förstärkt och ömsesidigt arbete mellan kommuner och hälso- och sjukvård för att främja psykisk hälsa och att minska den psykiska ohälsan. Handlingsplanen är baserad på den nationella överenskommelsen för psykisk hälsa mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Regeringen. Kommunerna i Västra Götaland och VGR har ställt sig bakom att arbeta utifrån Handlingsplan psykisk hälsa.

 

imageuro2b.png

 

Handlingsplanens fem fokusområden 

 • Förebyggande och främjande arbete
 • Tillgängliga tidiga insatser
 • Enskildas delaktighet och rättigheter
 • Utsatta grupper
 • Ledning, styrning och organisation

Handlingsplan psykisk hälsa är indelad i två delar där den ena riktas till insatser för Vuxna och den andra till Barn och Unga. Under respektive fokusområde finns ett flertal mål.

Vårdsamverkan Fyrbodal har det delregionala uppdraget att verka för att de mål som är definierade i handlingsplanen genomförs. I praktiken sker detta genom att Vårdsamverkan erbjuder information och stöd till de lokala samverkansgrupperna vid planering, genomförande och uppföljning samt för delregional samordning.

 Handlingsplanen i de lokala samverkansgrupperna 

 1. Inledning/upptakt
  Information från vårdsamverkan till samverkansgrupperna – utse lokal kontaktperson.
 2. Ett lokalt analysarbete påbörjas i arbetsgrupper eller motsvarande 
  En bred kartläggning utifrån ingående Fokusområden – Vad behöver förbättras? (Gäller såväl Vuxna som Barn och Unga)
 3. Beslut i lokal samverkansgrupp om en lokal Handlingsplan 2018 - 2020 (förlängs tom 2022)
  Samverkansgruppen beslutar vilka aktivieter som ska genomföras samt utser en arbetsgrupp (vilka funktioner/personer som ska vara delaktiga), tidplan för uppföljning/genomförande samt mål.
 4. Genomförande av insatser enligt den lokala Handlingsplanen
  Planering och genomförande av de aktiviteter som beslutats av samverkansgrupperna lokalt.
 5. Arbetet avslutas och rapporteras till den lokala samverkansgruppen och Vårdsamverkan Fyrbodal.

Stödet från Vårdsamverkan Fyrbodal

Vårdsamverkan Fyrbodal svarar för:

 • Frågor och svar per telefon, e-post eller möten via Teams.
 • Stöd i processer till lokala samverkansgrupper.
 • Kontinuerlig uppföljning av hur det lokala arbetet fortskrider.
 • Nätverk med representanter från lokala samverkansgrupper för erfarenhetsutbyte.
 • Delregional sammanställning och utvärdering.
 • Information till lokala samverkansgrupper.
 • Samordning av gemensamt definierade delregionala utvecklings- eller kompetensbehov.

Senast uppdaterad: 2023-01-12 13:28