Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nära Vård

Vad är nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

 

Från <https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/omstallningtillnaravard.57446.html>

 

Framgångsfaktorer för den nära vården

I det utvecklingsarbete som pågår i många kommuner och regioner finns ett antal framgångsfaktorer:

  • Samverkan mellan kommuner och regioner.
  • Användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso- och sjukvården och omsorgen.
  • Satsning på utveckling av egenvård, inte minst för kroniskt sjuka patienter och för att förhindra att fler drabbas av kronisk sjukdom.
  • Att personalen kan medverka i utvecklingen av e-tjänster, har digital kompetens och börjar arbeta på nya sätt.
  • Att personcentrering är vägledande både som förhållningssätt och arbetssätt i organisationen.
  • Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära vård, där förmåga att arbeta över traditionella gränser, kommunicera och jobba preventivt och proaktivt är viktiga delar.

 

Från <https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/omstallningtillnaravard.57446.html>

 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård

Remissversionen av Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård är färdig. I september 2021 ska den skickas ut på remissrunda till kommuner och regionen. Strategin ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg och innehåller de områden som kommun och region gemensamt prioriterar och kraftsamlar kring.

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.

 

Från <https://www.vardsamverkan.se/omraden/god-och-nara-vard/>

Färdplan Nära vård ska vara gemensam mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen och innehålla de områden där samverkan bidrar till en förbättring av vården nära invånarna.

 

Hälso- och sjukvårdsavtalet är en gemensam grund vid framtagandet av färdplanen, tillsammans med den samverkan som idag sker i Vårdsamverkan Västra Götaland, både på länsgemensam och delregional nivå.

Uppdraget är att ta fram en strategisk plan/färdplan och en gemensam målbild som beskriver hur vi i samverkan förflyttar oss mot en god och nära vård. Inom uppdraget ska vi ta fram en gemensam målbild, identifiera prioriterade målområden, ta fram en tidsplan fram till 2030 samt ta fram förslag till gemensam uppföljning och analys.


Senast uppdaterad: 2024-05-13 13:11