Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Informationskanaler inom hjälpmedelsområdet

Denna sida beskriver kortfattat olika situationer och information samt de olika kommunikationsvägar som används för kommunikation.

Informationskanaler

Nyheter finns på de olika webbplatserna för personliga hjälpmedel. Här på vardsamverkan.se finns till exempel nyheter gällande riktlinjer och anvisningar i Handboken samt nyheter gällande avtal och överenskommelser för hjälpmedel. På försörjarnas respektive webbplatser finns nyheter om sortiment, restsituationer, beställningssystem, utbildningar med mera. Relaterat till informationens innehåll, hur stort behov av spridning informationen anses ha eller om återkoppling från mottagaren behövs kan det bli aktuellt att använda enstaka eller flera informationskanaler.

Hjälpmedelsforum

  • Hjälpmedelsforum Hälso- och sjukvård består av representanter från kommunerna i Västra Götaland, Västra Götalandsregionens förvaltningar och Hjälpmedelscentralen.
  • Hjälpmedelsforum Socialtjänst består av representanter från kommunerna i Västra Götaland och Hjälpmedelscentralen.

Alla representanter ska ha tillgång till nätverk i den egna organisationen och i uppdraget ingår att sprida aktuell information, som förmedlas via mejl till representanterna, till berörd enhet/verksamhet.

Utskicken via Hjälpmedelsforum delas in i tre kategorier med olika prioritet. Detta för att underlätta prioritering av information för mottagaren om flödet av information ökar. 

Prio Benämning Innehåll Frekvens
1

Säkerhetsmeddelanden
(för medicintekniska produkter)

Information om säkerhetsmeddelandet och planering för eventuella åtgärder När tillverkare skickar säkerhetsmeddelande till Hjälpmedelscentralen
2 Särskilt informationsutskick Information om till exempel omfattande leveransstörningar, viktig sortimentsinformation, få anmälda till förestående utbildning Vid behov
3 Informationsbrev Information om händelser och aktiviteter som påverkar verksamheterna men inte är akuta. Till exempel ändring av arbetssätt, tjänster, sortiment/nya avtal, leveranser och ändringar i handboken Fyra gånger per år (ca februari, maj, oktober och december) med möjlighet till extra utskick vid behov

Buffertförrådsansvarig

För varje upprättat buffertförråd finns en av vårdgivaren utsedd buffertförrådsansvarig och inom Hjälpmedelscentralen finns motsvarande buffertförrådskoordinatorer som ansvarar för kontakten med de olika buffertförrådsansvariga. 

Försörjarnas webbplatser

Försörjarnas webbplatser är de primära kanalerna för sortimentsrelaterad information, leveransstörningar och eventuella avvikelser för avtalade tjänster. Nyheter nås via startsidorna hos respektive försörjare. På sidorna finns också guider och instruktioner av praktisk karaktär.

Hjälpmedelscentralens hemsida för vårdgivare

Läkemedelsnära produkters hemsida

Vårdsamverkans webbplats

På webbplatsen finns Handböckerna för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst samt de försörjningsavtal som finns inom hjälpmedelsområdet. Här publiceras den information som relaterar till förändringar i försörjningsavtalen eller i handböckerna. På sidorna finns även ändringsloggar för att följa förändringar som genomförts historiskt.

Vårdsamverkans webbplats

webSesam

Information publiceras även på startsidan, efter inloggning, i webSesam. Information kan även knytas till specifika artiklar i artikelinformationen. Kommunikation kan också ske via webSesam om specifika arbetsordar eller beställningar med den som beställt eller lagt ordern.

Sesam LMN

På startsidan, efter inloggning, i Sesam LMN finns nyheter och information som berör förskrivning och beställning av förbrukningsartiklar.

Specifika informationskanaler hos huvudmännen

Inom huvudmännens organisationer eller hos olika förvaltningar finns ofta lokala informationskanaler. Ett exempel är Vårdgivarnytt, som är ett nyhetsbrev som riktar sig både till Närhälsan och till upphandlad primärvård inom Västra Götalandsregionen.

Vård- och omsorgsgivares aktiviteter som kan behöva informeras till Hjälpmedelscentralen eller Läkemedelsnära produkter

Försörjarna har också behov av att ta del av information som kan komma att påverka deras verksamhet. Exempelvis enskilda händelser eller insatser som kan innebära behov av större volymer av hjälpmedel eller ökad återlämning av hjälpmedel. Exempel på händelse/insats kan vara kö-kortning eller utökad uppföljning av patientgrupper. Vid dessa tillfällen eller liknande enskilda insatser rekommenderar vi att ni kommunicerar direkt med Hjälpmedelscentralen via info.hmc@vgregion.se eller Läkemedelsnära produkter via lmn.regionservice@vgregion.se

Vid mer övergripande förändringar eller frågor som mer relaterar till utveckling så kan så kan både samordning.hjalpmedel@vgregion.se eller info.hmc@vgregion.se alternativt lmn.regionservice@vgregion.se användas för att kommunicera.

Senast uppdaterad: 2024-05-31 15:38