Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ansvarsfördelning

Det är varje kommuns ansvar att utse en funktion som ansvarar för att:

 • endast ändamålsenliga hjälpmedel beställs och används enligt bruksanvisning.
 • säkerställa att hjälpmedel kan spåras via försörjarens IT-stöd (särskilda rutiner behövs vid exempelvis brukare med skyddad identitet).
 • denna handbok följs och vid behov kompletteras med lokala anvisningar

Den som är ansvarig för behovsbedömning och beställer ett hjälpmedel ansvarar för att identifiera om behov hos en brukare, med beslut om insats inom socialtjänstens område, kan tillgodoses med ett hjälpmedel. Bedömning och beställning ska ingå i en plan som utformas i samråd med brukaren där mål, behov och intressen framgår.

Ansvarig för behovsbedömning och beställning ska:

 • följa avtal och handbok inklusive behovsbedömnings- och beställningsprocessen
 • ha kunskap om hjälpmedlens funktion
 • göra en individuell riskanalys inför beställning
 • ha kunskap om lokala styrdokument

Kompetenskrav

Utöver yrkesspecifik kunskap, som anges i respektive produktanvisning, krävs kompetens i processen behovsbedömning och beställning av hjälpmedel.

Det är varje kommuns ansvar att utse en funktion som ansvarar för att:

 • ansvarig för behovsbedömning och beställning av hjälpmedel har och upprätthåller den kompetens och kunskap som behövs för att utföra uppgiften.
 • alla ansvariga för behovsbedömning och beställning bör genomgå en utbildning om beställning och beställningsansvaret vid användning av hjälpmedel från försörjaren.

Det är varje kommuns ansvar att utse nedan definierade funktioner:

 • Ansvarig för behovsbedömning och beställning av hjälpmedel
 • Beställare av hjälpmedel i försörjarens IT-stöd (kan innehas av funktionen ovan)

För att inneha någon av funktionerna ska man vara anställd av någon av de 47 kommuner i Västra Götaland som undertecknat "Avtal för försörjning av personliga digitala hjälpmedel inom Socialtjänst."

I produktanvisningarna framgår vilka yrkeskategorier som är ansvariga för behovsbedömning och beställning för specifika produktområden. En person som är ansvarig för behovsbedömning och beställning av hjälpmedel inom socialtjänsten kan uppdra åt någon annan att utföra beställningen i försörjarens IT-stöd. Chef i verkställande verksamhet kan även överlåta åt annan funktion att genomföra behovsbedömning och beställning av hjälpmedel, men bibehåller övergripande ansvar.

Privata utförare kan inte avropa på avtalet. Finns avtal mellan kommunen och privat utförare som medger att privat utförare kan beställa hjälpmedel via kommunens kund- och betalarnummer kan detta göras.

Brukaren har hjälpmedel som ett lån med nyttjanderätt så länge behovet finns kvar och handbokens kriterier för beställning uppfylls. När hjälpmedel beställs till barn är vårdnadshavaren ansvarig. Brukaren ansvarar för att hjälpmedlen hanteras enligt råd och instruktioner som ges vid beställning och leverans.

Brukaren kan bli ersättningsskyldig om:

 • hjälpmedlet inte hanteras enligt råd och instruktioner.
 • hjälpmedlet skadas utöver normal förslitning.
 • hjälpmedlet förloras på grund av oaktsamhet.
 • hjälpmedlet förändras genom exempelvis att klistra på märken eller skumgummi, måla eller montera på krokar och liknande.
 • hjälpmedlet inte återlämnas efter uppmaning från kommunen.


Om brukaren samtycker kan det ha stor betydelse för hjälpmedlets funktion och nytta, att närstående får lära sig använda hjälpmedlet samt får information om vart de ska vända sig om hjälpmedlet inte fungerar. Makar, partners, sambos har inte någon omvårdnadsskyldighet gentemot varandra enligt lag, inte heller vuxna barn gentemot föräldrar. Deras insatser, liksom
insatser från andra närstående, bygger helt på frivillighet.

Kommunala verksamheten ansvarar för att:

 • lokala styrdokument för avvikelsehantering finns
 • lokala styrdokument för hur ett skadat hjälpmedel tas ur drift finns och att
  eventuella inställningar av hjälpmedlet om möjligt bibehålls.
 • fel på hjälpmedel rapporteras till försörjaren.
 • rapportera risk eller negativ händelse till tillverkaren och Läkemedelsverket
  om hjälpmedlet är en medicinteknisk produkt.
Senast uppdaterad: 2023-12-22 13:48