Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ändringar i handboken

Processen för förändringar i handboken är fastställd. På denna sida beskrivs processerna, här finns också blanketter för ändringar och ändringsloggar.

Beskrivning av process för ändringar i handboken

Uppdatering av handboken görs utifrån förändringar i lagstiftning, andra styrande dokument, politiska beslut och utveckling inom hjälpmedelsområdet. Införande av nya hjälpmedel ska ställas i relation till andra insatser inom socialtjänst och följa styrande dokument.

Förändringar i handboken kräver beslut i Västra Götalands kommuner genom VästKom. Beslut om redaktionell förändring i handboken fattas av beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst. Information om ändringar i handboken publiceras i ändringsloggar för riktlinjer respektive anvisningar.

Samverkansfunktionen för hjälpmedelsfrågor ansvarar för att samordna och administrera processen för förändring i handboken inom samarbetsorganisationen för hjälpmedel.

Ansökan om förändring i handboken

Kommuner i Västra Götaland kan ansöka om förändringar i handboken, utifrån att kommunen identifierat ett behov. Tillvägagångssättet säkerställer följsamheten till handbokens utgångspunkter för behovsbedömning och beställning och utgör underlag till upphandling av nytt sortiment enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Processerna ska vara ett stöd för kommunper, hjälpmedelsförsörjare och tillverkare av hjälpmedel.

Processer för ansökan, beredning och beslut

Ansökan om införande av ny anvisning 

 1. Kommuner kan ansöka om att införa nytt produktområde eller en ny produktanvisning för att möjliggöra beställning av hjälpmedel. Förslag bör vara förankrade inom förvaltning, kommun eller flera kommuner såsom ett kommunalförbund. Omvärldsbevakning och dokumenterad evidens bör bifogas ansökan. Ansökan skickas till samordning.hjalpmedel@vgregion.se 
 2. Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst bereder ansökan och förankrar vid behov hos fler kommuner och/eller nätverk inom socialtjänstens område i Västra Götaland.
 3. Saknas dokumenterad evidens av produktområdets effekt i förhållande till brukarnyttan beslutar beredningsgruppen om och hur utvärdering ska ske.
 4. Ärendet lyfts för ställningstagande i Ledningsrådet för hjälpmedel. Ledningsrådet lämnar rekommendation till beslut.
 5. Beslut fattas, av VästKoms direktör för kommunerna.
 6. Samverkansfunktionen för hjälpmedelsfrågor informerar berörda kommuner och ansvarig hjälpmedelsförsörjare om beslut.
 7. Vid införande av ny produktanvisning vidtar berörda kommuner och hjälpmedelsförsörjaren de åtgärder som beslutet innebär.

Ansökan om ändring i eller borttagning av befintlig anvisning

 1. Kommuner kan ansöka om ändring i eller borttagning av produktområde eller produktanvisning. Förslag bör vara förankrade inom förvaltning, kommun eller flera kommuner såsom ett kommunalförbund. Omvärldsbevakning och dokumenterad evidens bör bifogas ansökan. Ansökan skickas till samordning.hjalpmedel@vgregion.se 
 2. Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst bereder ansökan och förankrar vid behov hos fler kommuner och/eller nätverk inom socialtjänstens område i Västra Götaland.
 3. Redaktionell ändring beslutas av beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst.
 4. Innehållsmässig förändring av produktanvisning lyfts för ställningstagande i Ledningsrådet för hjälpmedel. Ledningsrådet lämnar rekommendation till beslut.
 5. Beslut om innehållsmässig förändring eller borttagning av produktanvisning fattas, utifrån kostnadsansvar, av VästKoms direktör för kommunerna.
 6. Samverkansfunktionen för hjälpmedelsfrågor informerar berörda kommuner och ansvarig försörjare om beslut.
 7. Berörda kommuner och försörjare vidtar de åtgärder som beslutet innebär.
 1. Kommuner i Västra Götaland kan lämna förslag till förändring av riktlinjerna. Förslag bör vara förankrade inom förvaltning, kommun eller flera kommuner såsom ett kommunalförbund. Ansökan skickas till samordning.hjalpmedel@vgregion.se 
 2. Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst bereder ansökan och förankrar vid behov hos fler nätverk inom socialtjänstens område i Västra Götaland.
 3. Redaktionell ändring av riktlinjerna beslutas av beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst.
 4. Innehållsmässig förändring av riktlinjerna lyfts för ställningstagande i Ledningsrådet för hjälpmedel. Ledningsrådet lämnar rekommendation till beslut.
 5. Beslut fattas av VästKoms styrelse för kommunerna.

 

Blanketter för ansökan om förändring i handboken är ifyllningsbara pdf.-dokument som du laddar ner till din dator, fyller i (lättast att göra i Adobe, svårare i webbläsare), sparar och mejlar till samordning.hjalpmedel@vgregion.se 

Ansökan om ny anvisning 

Ansökan om ändring av riktlinjer i handboken

Ansökan om ändring av anvisning i handboken

Förändringar i handbokens riktlinjer och anvisningar dokumenteras i ändringsloggar:

Ändringslogg riktlinjer       senast uppdaterad: 2024-01-29

Ändringslogg anvisningar    senast uppdaterad: 2024-01-08

Vägledande principer vid beslut samt övergångsregler vid förändringar i handboken

Inför beslut om att införa en ny anvisning eller förändra en anvisning kan Ledningsrådet för hjälpmedel ta ställning till om det finns behov av att utvärdera brukarnytta/effekt, volymer och kostnader över tid. Detta görs genom att bedöma hjälpmedlets effekt i förhållande till definierade nyttor för målgruppen, risker, ekonomiska- och samhällsvinster, hur angelägen produktområdet är, komplexitet i införande, kunskapsstöd, evidens, erfarenheter och omvärldsbevakning. Om det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt omfattande tar beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst eller Ledningsrådet för hjälpmedel ställning till om det behövs mer evidens för att kunna fatta beslut om förändring i produktanvisning. Om studier av god vetenskaplig kvalitet finns, används dessa.

Tekniska aspekter prövas av aktuell försörjare i Västra Götaland.

 

Vid förändringar i handboken ska det finnas gemensamma tillämpnings- och övergångsregler för Västra Götalands kommuner, när det finns behov av det. Vid beredning av ärenden ska beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst ta fram förslag till vilka övergångsregler som ska gälla. Beredningsgruppen kan besluta om övergångsregler och rekommendera dem till omsorgsgivarna i Västra Götaland. Vid behov kan även Ledningsrådet för hjälpmedel besluta och rekommendera övergångsregler. Vid beslut om att ett hjälpmedel som inte längre kan beställas ska återlämnas, ska kommunen föra en dialog med brukaren och säkerställa att återlämnandet sker på ett värdigt sätt. Brukaren kan behöva tid för omställning, anpassning och förändring. Vid förändringar i anvisningarna som innebär återtag av hjälpmedel ska överenskommelser göras mellan kommuner och försörjaren.

Senast uppdaterad: 2024-01-29 16:35