Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ändringar i handboken

Processen för förändringar i handboken är fastställd. På denna sida beskrivs processerna, här finns också blanketter för ändringar och ändringsloggar.

Uppdatering av Handboken görs utifrån förändringar i lagstiftning, andra styrande dokument, politiska beslut och utveckling inom hjälpmedelsområdet. Införande av nya hjälpmedel ska ställas i relation till andra åtgärder inom vård och behandling och följa riktlinjer för prioritering.

Förändringar i handboken som påverkar både region och kommun kräver likalydande beslut i Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner (genom VästKom). Beslut om redaktionell förändring i handboken fattas av beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård eller beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter. Information om ändringar i handboken publiceras i ändringsloggar för riktlinjer respektive anvisningar.

Samverkansfunktionen ansvarar för att samordna och administrera processen för förändring i handboken inom samarbetsorganisationen för hjälpmedel.

Ansökan om förändring i Handboken

Vårdgivare i Västra Götaland kan ansöka om förändringar i handboken, utifrån att vårdgivaren identifierat ett vårdbehov. Tillvägagångssättet säkerställer följsamheten till handbokens utgångspunkter för förskrivning och utgör underlag till upphandling av nytt sortiment enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Processerna ska vara ett stöd för vårdgivare, hjälpmedelsförsörjare och tillverkare av hjälpmedel.

Processer för ansökan, beredning och beslut

 1. Vårdgivare i Västra Götaland kan lämna förslag till förändring av riktlinjerna.Förslag ska vara förankrade inom vårdgivaren. Ansökan skickas till samordning.hjalpmedel@vgregion.se.
 2. Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård eller
  beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter bereder ansökan och förankrar vid behov hos fler vårdgivare och inom kunskapsorganisationen.
 3. Redaktionell ändring av riktlinjerna beslutas av beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård eller beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter.
 4. Innehållsmässig förändring av riktlinjerna lyfts för ställningstagande i
  Ledningsrådet för hjälpmedel. Ledningsrådet lämnar rekommendation till beslut.
 5. Beslut fattas av hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören för Västra Götalandsregionen och av VästKoms styrelse för de 49 kommunerna.
 1. Vårdgivare kan ansöka om ändring i eller borttagning av produktområde eller i anvisningar. Förslag ska vara förankrade inom vårdgivaren och omvärldsbevakning och dokumenterad evidens ska bifogas ansökan. Ansökan skickas till samordning.hjalpmedel@vgregion.se
 2. Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård eller
  beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter bereder ansökan och förankrar vid behov hos fler vårdgivare och i kunskapsorganisationen.
 3. Redaktionell ändring beslutas av beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso-och sjukvård eller beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter.
 4. Innehållsmässig förändring av anvisning lyfts för ställningstagande i
  Ledningsrådet för hjälpmedel. Ledningsrådet lämnar rekommendation till beslut.
 5. Beslut om innehållsmässig förändring eller borttagning av anvisning fattas, utifrån kostnadsansvar, av hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören för Västra Götalandsregionen och VästKoms direktör för de 49 kommunerna.
 6. Samverkansfunktionen för hjälpmedelsfrågor informerar berörda vårdgivare och ansvarig försörjare/distributör om beslut.
 7. Berörda vårdgivare och försörjare/distributör vidtar de åtgärder som beslutet innebär.
 1. Vårdgivare kan ansöka om att införa nytt produktområde eller en ny anvisning för att möjliggöra förskrivning av produkt. Förslag ska vara förankrade inom vårdgivaren. Omvärldsbevakning och dokumenterad evidens ska bifogas ansökan. Ansökan skickas till samordning.hjalpmedel@vgregion.se
 2. Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård eller
  beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter bereder ansökan och förankrar vid behov hos fler vårdgivare och i kunskapsorganisationen. Saknas dokumenterad evidens av produktområdets effekt i förhållande till patientnyttan beslutar beredningsgruppen om och hur utvärdering ska ske.
 3. Ärendet lyfts för ställningstagande i Ledningsrådet för hjälpmedel.
  Ledningsrådet lämnar rekommendation till beslut.
 4. Beslut fattas, utifrån kostnadsansvar, av hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören för Västra Götalandsregionen och VästKoms direktör för de 49 kommunerna.
 5. Samverkansfunktionen för hjälpmedelsfrågor informerar berörda vårdgivare och ansvarig hjälpmedelsförsörjare om beslut.
 6. Vid införande av ny anvisning vidtar berörda vårdgivare och hjälpmedelsförsörjaren de åtgärder som beslutet innebär. 

 

Blanketter för ansökan om förändring i handboken är ifyllningsbara pdf.-dokument som du laddar ner till din dator, fyller i (lättast att göra i Adobe, svårare i webbläsare), sparar och mejlar till samordning.hjalpmedel@vgregion.se 

Ansökan om förändring av riktlinjer
Ansökan om uppdatering av befintlig anvisning
Ansökan om ny anvisning 

Förändringar i handbokens riktlinjer och anvisningar dokumenteras i ändringsloggar:

Ändringslogg riktlinjer         senast uppdaterad 2024-04-11

Ändringslogg anvisningar    senast uppdaterad 2024-04-11

Vägledande principer vid beslut samt övergångsregler vid förändringar i handboken

Processen för förändringar i handboken grundar sig på den nationella prioriteringsmodellen. Utgångspunkten för den nationella modellen är riksdagens beslut och den etiska plattformen; människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. När beslutsfattare inom hälso- och sjukvården står inför val kan det vara en fördel att kunna rangordna tänkbara valmöjligheter i en prioriteringsordning. I prioriteringsmodellen innebär prioritering enbart att olika alternativ rangordnas. Nationell prioriteringsmodell

Inför beslut om att införa en ny anvisning eller förändra en anvisning kan Ledningsrådet för hjälpmedel ta ställning till om det finns behov av att utvärdera patientnytta/effekt, volymer och kostnader över tid. Detta görs genom att bedöma hjälpmedlets effekt i förhållande till definierade hälsoproblem, funktionsnedsättningar eller aktivitetsbegränsningar. Om det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt omfattande tar beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård, beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter eller Ledningsrådet för hjälpmedel ställning till om det behövs mer evidens för att kunna fatta beslut om förändring i produktanvisning. Om studier av god vetenskaplig kvalitet finns, används dessa.

Tekniska aspekter prövas av aktuell försörjare i Västra Götaland.

Om kostnadseffektivitet eller etisk analys ska bedömas kan samråd om expertstöd ske med program- och prioriteringsrådet (PPR), det råd inom Västra Götalandsregionen som ansvarar för "ordnat införande av nya medicinska metoder och läkemedel".

Om införandet av hjälpmedlet bedöms medföra betydande regionala konsekvenser, till exempel årliga merkostnader på minst 2 mnkr, ska det nomineras till PPR för att ingå i den regionala processen för ordnat införande.

 

Vid förändringar i handboken ska det finnas gemensamma tillämpnings- och övergångsregler för Västra Götalands vårdgivare, när det finns behov av det. Vid beredning av ärenden ska beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård eller beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter ta fram förslag till vilka övergångsregler som ska gälla. Beredningsgrupperna kan besluta om övergångsregler och rekommendera dem till vårdgivarna i Västra Götaland. Vid behov kan även Ledningsrådet för hjälpmedel besluta och rekommendera övergångsregler.

Vid beslut om att ett hjälpmedel som inte längre kan förskrivas ska återlämnas, ska vårdgivaren föra en dialog med patienten och säkerställa att återlämnandet sker på ett värdigt sätt. Patienten kan behöva tid för omställning, anpassning och förändring. Vid förändringar i anvisningarna som innebär återtag av hjälpmedel ska överenskommelser göras mellan vårdgivare och försörjaren.

Aktuella övergångsregler

 

Senast uppdaterad: 2024-04-11 12:06