Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sök i handbok för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård

 

Det går att söka på del av ord med "*", om du är osäker på hur det är benämnt. Det går att använda "*" före, efter eller både före och efter som en del av ett ord. Exempelvis: *strump*

Sidor i handboken

#

A B C D E F G H I

J

K L M N O P

Q

R S T U V

W

X

Y

Z

Å

Ä Ö
A

Utifrån en behovsbedömning avgörs om ett hälsoproblem ska åtgärdas med hjälpmedel genom förskrivning eller på annat sätt. Behovet ska ställas i relation till andra planerade eller genomförda åtgärd...

De flesta hjälpmedel är kostnadsfria med nyttjanderätt för invånare i Västra Götaland. Vissa ortopedtekniska produkter och förbrukningsvaror, till exempel batterier, betalar dock patienten själv.

Vid eventuell personskada, som kan kopplas till användningen av ett hjälpmedel som är CE-märkt som medicinteknisk produkt, omfattas patienten av patientförsäkringen och kan ha rätt till ersättning ...

B

I hälso- och sjukvårdslagen framgår att patienten har rätt till en behovsbedömning. Bedömningen är en förutsättning för att kunna planera och genomföra vårdåtgärder.

C
D

Länkar till blanketter och dokument som handboken hänvisar till.

Utgångspunkten är att endast en uppsättning av hjälpmedel kan förskrivas till en och samma person. Dubbelförskrivning medges i anvisningarna inom vissa produktområden, i dessa fall krävs ingen kont...

E

Generellt följer kostnadsansvaret för hjälpmedel hälso- och sjukvårdsansvaret och de flesta hjälpmedel är kostnadsfria för patienten.

F

Anställning och yrkeskompetens är grundkrav för all förskrivning av personliga hjälpmedel. Utöver detta krävs förskrivarkompetens, vilket innebär kunskap om de hjälpmedel som förskrivs i relation t...

Här kan du läsa mer om de regler  som gäller exempelvis vid flytt, utomlänsvård eller vård av personer från andra länder.

Om personen är bosatt i ett annat län ska förskrivaren ta reda på om det är en kommun eller en region som har kostnadsansvar för det aktuella hjälpmedlet. Om kommunen har kostnadsansvar för hjälpme...

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har personer som är bosatta i Sverige rätt till subventionerad vård inklusive hjälpmedel. Bosatt i Sverige är man från folkbokföringsdagen.

Här finns länkar till övergripande information om förskrivningsprocessen och till processens olika delar.

Förtroendeförskrivning innebär att förskrivningen sker på en annans kostnadsansvar i syfte att underlätta en obruten vårdkedja.

Under förutsättningar för förskrivning beskrivs bland annat ansvarsfördelning och grundläggande kompetens, vårdkedja samt hantering av avvikelser.

G
H

Handboken består av generella riktlinjer och specifika anvisningar inom olika produktområden. Riktlinjerna beskriver utgångspunkterna för förskrivning av hjälpmedel, vilka utgår från lagstiftning o...

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar vilka allmänna krav som gäller för hälso- och sjukvård i Sverige. Dessa krav gäller även hjälpmedelsområdet.

Produktområdet Hörsel omfattar hjälpmedel som förskrivs inom hörselverksamheter i Västra Götaland.

I

Informationen ska vara tydlig och lätt att förstå. Det är viktigt att förskrivaren anpassar informationen utifrån mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella fö...

Förskrivaren ansvarar för att patienten kan använda och hantera hjälpmedlet som det är tänkt. Ett bra sätt är att gå igenom bruksanvisningen tillsammans med patienten eller annan användare och inst...

K

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är en internationell standardiserad begreppsförklaring för att förstå och beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. ICF ...

Konsumentprodukt innebär att produkten inte är CE-märkta som medicinteknisk produkt. Efter en behovsanalys kan i vissa fall en konsumentprodukt införas i sortiment och därmed blir förskrivningsbar.

L

Förskrivning av hjälpmedel är hälso- och sjukvårdsåtgärder och regleras av de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för hälso- och sjukvård.

Nedan finns ett dokument, med QR-koder till lånevillkorens olika avsnitt med teckenspråkstolk, som kan skrivas ut och lämnas till patient. Samma filmer som QR-koderna går till finns längre ner på d...

M

Produktområdet Mätning av fysiska, fysiologiska och biokemiska funktioner omfattar hjälpmedel för mätning av olika kroppsfunktioner, för patienter med behov av att mäta och kontrollera olika parame...

N

Produktområde Nutrition och sondmatningstillbehör omfattar nutritionsprodukter och sondmatningstillbehör, inkl. nutritionspumpar.

Här listas nyheter som gäller handboken.

O

Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland (VGK) har en gemensam handbok. Den reglerar personlig förskrivning av hjälpmedel (i handboken inkluderas även förbrukningsartiklar oc...

P

Patienten ska vara delaktig och ha inflytande i förskrivningsprocessen men det är förskrivaren som utifrån behovsbedömningen ansvarar för beslut om ett hjälpmedel ska förskrivas och för val av spec...

Detta är ett processtöd för förskrivare av eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat (benämns i processtödet som "elrullstol"). Utgångspunkten är förskrivningsprocessens olika steg.

Produktområdet Andning och cirkulation omfattar hjälpmedel för mätning, stöd, träning eller ersättning av kroppsfunktioner, för patienter med nedsatt andnings- och/eller cirkulatoriska funktioner. 

Produktområdet Blås- och tarmfunktion omfattar förbrukningsartiklar inom blås- och tarmdysfunktion och stomi och är medicintekniska produkter.

Diabeteshjälpmedel är produkter som hjälper patienten att administrera läkemedel samt utvärdera och styra sin behandling. De är en del i vård och behandling av diabetes och kan inte frikopplas från...

Produktområdet Hud och sår omfattar bland annat hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt genom att förebygga sår, behandla sår och hudsjukdom samt produkter för sårvård.

Produktområdet Muskel-och nervstimulatorer omfattar hjälpmedel som används för öka, minska eller stabilisera kroppsfunktioner med stimulatorer som inte är att betrakta som ortoser.

Produktområdet Påkalla uppmärksamhet omfattar hjälpmedel som underlättar kommunikation och syftar till att påkalla uppmärksamhet.

Produktområdet Rörelse omfattar hjälpmedel som underlättar vardagen för patienter med nedsatt funktion i rörelseapparaten.

Produktområdet Tillföra läkemedel omfattar hjälpmedel till patienter med behov av att kunna hantera injektion och/eller infusion i sin vardagsmiljö. I produktområdet ingår bland annat infusionspump...

Anvisningar för vem som får förskriva och vilka kriterier och mål som gäller förskrivning av hjälpmedel är indelat i olika produktområden. Produktområden som innehåller många anvisningar är indelad...

Produktområdet Kommunikation och kognition omfattar hjälpmedel för kommunikation och informationshantering, för patienter med nedsatt förmåga att kommunicera och/eller med kognitiva funktionsnedsät...

Lämpligt hjälpmedel väljs, provas ut och eventuellt anpassas efter behovsbedömningen. Hjälpmedel som förskrivs ska vara enklast möjliga hjälpmedel som tillgodoser patientens behov av funktion, akti...

R

Anvisningarna för Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen (kompressionsplagg) (ISO-kod 040606) och Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för...

Handbokens riktlinjer gäller förskrivning av alla hjälpmedel, inklusive förbrukningsartiklar. Riktlinjerna är övergripande för all förskrivning, mer specifika anvisningar finns under respektive pro...

S

Varje sjukvårdshuvudman (region eller kommun) fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel.

Ibland behövs en specialanpassning av det valda hjälpmedlet, exempelvis om patientens behov inte tillgodoses genom vanlig anpassning av hjälpmedlet. Innan en specialanpassning görs ska förskrivaren...

T
U
V

Vårdgivare är en statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Ä

Processen för förändringar i handboken är fastställd. På denna sida beskrivs processerna, här finns också blanketter för ändringar och ändringsloggar.

Ö

Syftet med att förskriva hjälpmedel är att personer med funktionsnedsättning ska beredas möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning...

Vid förändringar i handboken ska det finnas gemensamma tillämpnings- och övergångsregler för Västra Götalands vårdgivare när det finns behov av det. Detta beskrivs i Process för förändringar i hand...

Senast uppdaterad: 2024-01-05 13:09