Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Begreppslista

Begrepp

Beskrivning/definition

Anpassning av hjälpmedel

Socialstyrelsen: En anpassning innebär att ett hjälpmedel justeras för att passa patienten, exempelvis genom att det förses med tillbehör eller genom in­ställning av justerbara funktioner. Anpassningar görs inom de ramar som tillverkaren anger.

CE-märkning/MDR

Socialstyrelsen: Medicintekniska produkter ska vara CE-märkta och registrerade hos Läkemedelsverket om tillverkaren finns i Sverige. CE-märkningen innebär att tillverkaren intygar att den överensstämmer med det medicintekniska regelverkets krav.

Diabetshjälpmedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: Medicinteknisk produkt som används för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för att en patient själv ska kunna kontrollera sin medicinering vid diabetes.

Dispensförskrivning

Denna handbok: Förskrivning av hjälpmedel utanför upphandlat sortiment. För förbrukningsartiklar kan dispensförskrivning enbart göras för de produkter som är godkända på förteckning över möjliga dispensprodukter inom det läkemedelsnära området i Västra Götaland och efter kontakt med kostnadsansvarig.

Egenansvar

 

Socialstyrelsen: Om sjukvårdshuvudmannen bedömt att patientens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar kan han eller hon bli hänvisad till att själv köpa produkten inom sitt egenansvar. I dessa fall ansvarar patient­en för inköp av produkten, eventuella justeringar, service, underhåll och försäkring.

Egenvård

 

Lag om egenvård (2022:1250): Med egenvård avses i en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan.

Förbrukningsartikel

Socialstyrelsen: Vara som fortlöpande förbrukas.

Denna handbok: Förskrivningsbara produkter som fortlöpande förbrukas till exempel stomimateriel, inkontinensprodukter, syrgasgrimmor.

Förbrukningsmaterial

Denna handbok: Produkter som är egenansvar och som kan köpas i allmän handel, exempelvis batterier och lampor

Förskrivning av hjälpmedel

Socialstyrelsen: En åtgärd för att förse en person med hjälpmedel. Processen för förskrivning av hjälpmedel omfattar utprovning, eventuell specialanpassning, information, träning och uppföljning.

Försörjare av hjälpmedel

Denna handbok: Verksamhet, inom regionen eller med avtal/överenskommelse med region och kommun, som tillhandahåller personliga hjälpmedel med tillhörande tjänster. Nuvarande försörjare inom Västra Götaland är Hjälpmedelscentralen, Läkemedelsnära produkter, Habilitering & hälsa samt de ortopedtekniska enheterna.

Förtroendeförskrivning

Denna handbok: Förskrivning på någon annan verksamhets kostnadsansvar.

Hjälpmedel

Socialstyrelsen: Omfattar både hjälpmedel för det dagliga livet och hjälpmedel för vård och behandling.

Hjälpmedel för dagliga livet

Socialstyrelsen: en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning.

Hjälpmedel för vård och behandling

 

Socialstyrelsen: Förskriven medicinteknisk produkt som syftar till att kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning.

Denna handbok: Inkluderar även förbrukningsartiklar och nutritionsprodukter

Hjälpmedelscentralen (HMC)

Denna handbok: Försörjare av hjälpmedel i Västra Götaland

ICF

International Classification of Functioning, Disability and Health (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).

ISO-klassifikation

Socialstyrelsen: ISO 9999 är en internationell klassificering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Standarden används i arbetet med regelverk och statistik, och vanligen även vid upphandlingar. Det är tillverkaren som ISO-klassificerar produkten med produktens syfte som utgångspunkt.

Konsumentprodukt

 

Socialstyrelsen: När benämningen konsumentprodukt används inom hjälpmedelsområden menas vanligtvis en konsumentprodukt som inte är en medicinteknisk produkt.

Kostnadsansvar

 

Denna handbok: I handboken regleras kostnadsansvaret till fyra nivåer; sjukhus, regional primärvård, kommunal primärvård och Habilitering & Hälsa. Hur kostnaden fördelas inom respektive nivå regleras inte av handboken.

Lokala rutiner och anvisningar

Denna handbok: För att stödja förskrivare kan det, utöver nationella och regionala riktlinjer, finnas behov av lokala rutiner och anvisningar. Till exempel för att beskriva hantering av hjälpmedel på den egna enheten.

Läkemedelsnära produkter (LMN)

Denna handbok: Försörjare av förbrukningsartiklar och nutritionsprodukter i Västra Götaland.

Medicinskt underlag

 

Denna handbok: Medicinskt underlag är ett muntligt eller skriftligt underlag från legitimerad personal i form av journalanteckning, intyg, utlåtande, remiss mm. Underlagen ska dokumenteras i patientjournal.

Underlaget kan innehålla både rekommendationer och restriktion och syftar till att ge förskrivaren nödvändig information inför planering och beslut om eventuell förskrivning av ett hjälpmedel.

I anvisningen för specifikt produktområde framgår om det finns krav på medicinskt underlag.

Medicinteknisk produkt

 

Socialstyrelsen: Produkt som används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning, undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process eller kontrollera befruktning.

Nutritionsprodukt

Livsmedelsverket: FSG står för livsmedel för särskilda grupper. Det är livsmedel som på grund av särskild sammansättning eller tillverkningsmetod skiljer sig från andra livsmedel. De är avsedda för personer som på grund av sjukdom eller annat förhållande är i behov av särskild kost. Livsmedel för speciella medicinska ändamål kan utgöra den enda näringskällan för patienten, vara ett komplement till annan mat och dryck eller användas för berikning.

Närstående

Socialstyrelsen: Person som den enskilde anser sig ha en nära relation till.

Ordination

Socialstyrelsen: Beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd.

Patient

Lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (2022:913): Person som fått, får eller är registrerad för att få hälso- och sjukvård.

Produktområden

Denna handbok: Gruppering av produkter utifrån diagnos, funktion eller typ av produkt

Registrera förskrivning

Denna handbok: Registrering görs i avsett system till exempel webSesam eller SesamLMN.

Utöver registrering ska alltid en förskrivning dokumenteras i patientjournal.

Samråd

Socialstyrelsen: Samråd är en överläggning för att om möjligt enas om ett gemensamt handlande eller en gemensam ståndpunkt.

Denna handbok: Samråd är en överläggning för att om möjligt enas om ett gemensamt handlande eller en gemensam ståndpunkt. Samråd ska dokumenteras i patientjournal.

Samråd innebär muntlig eller skriftlig kommunikation om bedömning och val av behandling där förskrivaren för en dialog med andra professioner.

Förskrivaren är den som ansvarar för den slutliga bedömning och val av produkt.

I produktanvisningen för specifikt produktområde framgår om det finns krav på samråd

(Sjukvårds-)huvudman

 

Lag om ändring i Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 (2019:973): Med huvudman avses den region eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet.

Specialanpassning

Socialstyrelsen: Specialanpassning är ingrepp som inte ryms inom tillverkarens medgivande. Definitionen innebär att en specialanpassning ska baseras på en skriftlig anvisning och att produkten ska vara avsedd för en viss patient.

Ansvaret för produktens färdiga egenskaper ligger hos den som utfärdar anvisningen.

Vårdgivare

 

Lag om ändring i Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 (2019:973): Med vårdgivare avses statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Denna handbok: Vårdgivare är region, kommun eller privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet med avtal med region eller kommun. Vårdgivaren kan utse personer med ledningsansvar, till exempel verksamhetschef eller medicinskt ansvarig, för att säkerställa att vårdgivarens ansvar tillgodoses.

Vårdnadshavare

Socialstyrelsen: Förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn.

Senast uppdaterad: 2024-02-09 09:56