Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Patient och närståendes delaktighet i förskrivningsprocessen

Patienten ska vara delaktig och ha inflytande i förskrivningsprocessen men det är förskrivaren som utifrån behovsbedömningen ansvarar för beslut om ett hjälpmedel ska förskrivas och för val av specifika hjälpmedel.

När det finns flera alternativ som uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten erbjudas möjlighet att välja det alternativ hen föredrar om det framstår som befogat med hänsyn till behov och kostnader (i enlighet med Patientlagen).

Det finns inga formella möjligheter för patienten att överklaga ett beslut gällande förskrivning av hjälpmedel. Om patienten inte är nöjd, har synpunkter på insatsen eller bemötandet ska hen i första hand vända sig till förskrivaren eller förskrivarens närmaste chef. Patienten kan även hänvisas till 1177.se/Om du inte är nöjd med vården och/eller till patientnämnden.

Personliga hjälpmedel förskrivs till patienten som ett lån (med undantag för förbrukningsartiklar) med nyttjanderätt så länge behovet finns kvar och handbokens kriterier för förskrivning uppfylls. Hjälpmedel får inte lånas ut, ges bort eller säljas utan enbart användas av patienten.

 

Patientens ansvar är att:

  • beställa förbrukningsartiklar med framförhållning så att bristsituationer och akutleveranser undviks i möjligaste mån
  • följa bruksanvisningen och de instruktioner och anvisningar som ges av förskrivaren
  • vara aktsam om förskrivna hjälpmedel
  • förmedla information om till exempel skötsel och handhavande till personer som kan komma att hantera hjälpmedlet
  • ta kontakt med förskrivare om problem uppstår med hjälpmedel eller om behovet förändras
  • förvara hjälpmedel så att obehöriga inte kan få tillgång till det
  • vid behov köpa förbrukningsmaterial som finns i allmän handel, så som batterier och lampor
  • vid behov se över försäkringsskydd vid lån av hjälpmedel
  • om det är aktuellt med bilanpassning i kombination med förskriven rullstol kontakta förskrivare innan anpassning påbörjas

Den som har vårdnaden om ett barn har enligt lag ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad blir tillgodosett (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vårdnadshavaren är ansvarig för hjälpmedel som förskrivs till barn. Makar, partners, sambos har däremot inte någon omvårdnadsskyldighet gentemot varandra enligt lag, inte heller vuxna barn gentemot föräldrar. Deras insatser, liksom insatser från andra närstående, bygger helt på frivillighet.

Närståendes medverkan och delaktighet är ofta en förutsättning för en väl fungerande vård. Det är därför viktigt att deras synpunkter beaktas vid planering och förskrivning av hjälpmedel, under förutsättning att sekretessen inte hindrar detta. Utgångspunkten är att all samverkan kring patienten ska ske på patientens uppdrag och villkor.

Det är viktigt, och kan ha stor betydelse för hjälpmedlets funktion och nytta, att närstående får lära sig använda hjälpmedlet samt får information om vart de ska vända sig om hjälpmedlet inte fungerar.

I avsnittet Lagar och regelverk finns länkar till webbsidor med styrdokument.

Senast uppdaterad: 2024-01-05 14:32