Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Övergripande om förskrivningsprocessen

Syftet med att förskriva hjälpmedel är att personer med funktionsnedsättning ska beredas möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ges förutsättningar till lek och utveckling. Nyttan av förskrivning värderas också utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Förskrivningsprocessen är generell och ska följas vid all förskrivning av hjälpmedel. I förskrivningsprocessen ska patientens erfarenheter och kunskap om den egna funktionsnedsättningen och de egna behoven tillvaratas. Patientens delaktighet i och inflytande över processen ska säkerställas och förskrivningen ska ha sin grund i patientens hela livssituation. Närståendes roll är en omgivningsfaktor som är viktig att beakta i utredning av patientens hälsotillstånd inför en eventuell förskrivning. När patienten är ett barn ska hen vara delaktig så långt det är möjligt i förskrivningsprocessens alla delar och hens inställning ska beaktas utifrån ålder och mognad. Även mycket små barn kan ha en inställning till en åtgärd och det är viktigt att ge barnet utrymme att få uttrycka sin åsikt.

Förskrivning av hjälpmedel är en del av vård och behandling och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsåtgärder. Vid förskrivning gäller att:

  • hjälpmedel avsedda för användning i patientens boendemiljö bara kan förskrivas för den stadigvarande bostaden och dess närmiljö. (Leverans kan, för vissa produktgrupper, ske till annan adress än den egna bostaden, se försörjarens information om leverans.)
  • endast en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskrivas, om inte annat anges i anvisningar under produktområdet. Vissa undantag finns, se riktlinjer gällande dubbelförskrivning av hjälpmedel. För förbrukningsartiklar och nutritionsprodukter beräknas antal hjälpmedel och antal uttag utifrån patientens behov.
  • endast de tillbehör/komponenter som krävs för att uppnå målet med förskrivningen eller upprätthålla det förskrivna hjälpmedlets funktion, prestanda eller säkerhet kan förskrivas.

Förskrivningsprocessens olika delar kan vara mer eller mindre omfattande beroende på vilken produkt som förskrivs. Förskrivningsrätten kan inte delegeras. Det innebär att förskrivaren har ett helhetsansvar, som inte kan överlåtas till någon annan. Däremot kan annan personal medverka eller själva genomföra ett eller flera steg i processen. Vårdgivaren är ansvarig för att ta fram rutiner för förskrivningsprocessen, i det ingår att de som medverkar i förskrivningsprocessen har rätt kompetens. Alla professioner som medverkar i förskrivningsprocessen har ett eget yrkesansvar för sin insats.

Förskrivningsprocessens olika delar

Bilden innehåller förskrivningsprocessens olika steg

Behovsbedömningen och alla delarna i förskrivningsprocessen är hälso- och sjukvårdsåtgärder som ska dokumenteras i patientjournal.

Senast uppdaterad: 2024-01-03 14:28