Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Följa upp och utvärdera funktion och nytta

Förskrivaren ansvarar för att utvärdera alla förskrivningar. I utvärderingen ingår att bedöma:

  • om avsedd funktion och nytta uppnås enligt uppsatta mål
  • eventuella risker utifrån användning och hantering enligt bruksanvisning
  • patientens förmåga att ta kontakt vid förnyat eller förändrat behov

Utvärderingen är en grund för att ta ställning till behov av fortsatt uppföljning. Det är förskrivaren som bedömer om och när uppföljning ska ske, med hänsyn till eventuella lokala anvisningar. Det kan också bli fråga om flera uppföljningar, där resultatet av en tidigare uppföljning är en viktig grund för beslut om det behövs ytterligare uppföljningar.

Ett fungerande hjälpmedel kan endast bytas ut om patientens behov förändras eller om en ny modell eller teknik innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt. Modellen nedan kan användas som stöd vid bedömning av behov av uppföljning.

Modell för bedömning av behov av fortsatt uppföljning

Analys av hjälpmedlets funktion och nytta utifrån uppsatta mål Analys av risk utifrån användning och hantering enligt hjälpmedlets bruksanvisning

1. Funktion och nytta är uppnått enligt uppsatta mål

1. Sannolikt ingen risk för tillbud eller skada

2. Osäkerhet vad gäller hjälpmedlets framtida funktion och nytta föreligger

2. Viss risk för tillbud eller skada

3. Ytterligare instruktion/träning krävs för att nyttan ska kunna bedömas

3. Betydande risk för tillbud eller skada

 

Uppföljningsansvaret enligt förskrivningsprocessen kan avslutas när förskrivaren i sin analys kommer fram till att funktion och nytta med hjälpmedlet är uppnått enligt uppsatta mål och det sannolikt inte finns risk för tillbud eller skada vid användning och hantering enligt hjälpmedlets bruksanvisning. Förskrivaren ska också vara säker på att patient (eller närstående eller personal) har förstått information och instruktion samt kan ta ansvar för att kontakta den ansvarige vårdgivaren om behovet förnyas eller förändras.

Bedömningsresultatet ska dokumenteras men behöver inte rapporteras vidare till en annan vårdgivare.

När förskrivaren i sin analys kommer fram till att hjälpmedlets framtida funktion och nytta är osäker eller att det finns risk för skada eller tillbud vid användning och hantering enligt hjälpmedlets bruksanvisning, ska förskrivaren ta ställning till om det behövs uppföljning.

Faktorer som påverkar om och när uppföljning ska ske kan exempelvis vara diagnos, funktionsnedsättning, förväntad prognos eller övriga tillstånd (exempelvis vikt eller missbruk).

Om förskrivaren bedömer att uppföljning behövs ska hen planera för hur och när den ska ske. Bedömningsresultatet ska dokumenteras och rapporteras över till annan vårdgivare om hälso- och sjukvårdsansvaret för patienten inte kvarstår inom den egna verksamheten.

Om förskrivaren bedömer att uppföljning inte behövs och hen är säker på att patient (eller närstående eller personal) har förstått information och instruktion samt kan ta ansvar för att kontakta den ansvarige vårdgivaren om behovet förnyas eller förändras, kan uppföljningsansvaret avslutas. Bedömningsresultatet ska dokumenteras men behöver inte rapporteras vidare till en annan vårdgivare.

När förskrivare i sin analys kommer fram till att ytterligare instruktion eller träning behövs för att nytta ska kunna bedömas eller det finns betydande risk för tillbud eller skada vid användning och hantering enligt hjälpmedlets bruksanvisning ska förskrivaren planera för återkommande uppföljning. Bedömningsresultatet dokumenteras och rapporteras över till annan vårdgivare om hälso- och sjukvårdsansvaret för patienten inte kvarstår inom den egna verksamheten.

Senast uppdaterad: 2024-01-02 11:16