Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Specifikation gällande finansiell samverkan

Specifikationen anger den finansiella samverkan inom Samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel. Specifikationen är webbaserad och förändring av innehållet i specifikationen kan göras under avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen för hjälpmedel. Respektive avtalspart ansvarar för att implementera beslutade förändringar.

Kalkylmodell

Kalkylmodellen omfattar hela Hjälpmedelscentralens verksamhet fördelad på fyra huvudområden: Produkt personliga hjälpmedel, Tjänst personliga hjälpmedel, Hjälpmedel vid medicinsk behandling och Grundutrustning.                       

Modellens huvudområden beskriver även de delar som inte ingår i samarbetsavtalet, hjälpmedel vid medicinsk behandling och grundutrustning, inkluderande relaterande produkter och tjänster. Detta för att kunna få en helhetsbild och därmed få ett underlag för bedömning av Hjälpmedelscentralens självkostnad.

För produkter personliga hjälpmedel, oavsett uthyrda eller försålda, tar modellen sin utgångspunkt i Hjälpmedelscentralens inköpspris för produkten. Till detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med produkten/produktgruppen. Detta resulterar i ett utpris till vårdgivaren som uttrycks som funktionshyra eller försäljningspris.

För tjänster tar kalkylmodellen sin utgångspunkt i tjänstens timkostnad. Till detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med tjänsten. Detta resulterar i ett utpris till vårdgivaren som uttrycks som timpris eller fast pris.

Hjälpmedel vid medicinsk behandling och grundutrustning behandlas väsentligen på samma sätt som angivits för personliga hjälpmedel. För att kunna särredovisas i förhållande till samarbetsavtalet förses transaktionerna inom detta område med särskild markering.

På varje beskrivet huvudområde eller på valfri nivå inom detta redovisas det ekonomiska resultatet genom att ställa intäkter mot kostnader och därmed få fram ett nettoresultat.

Prissättning

Prissättning görs årligen i budgetprocessen och bygger på kalkylmodellens resultat. Ledningsrådet för hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen samarbetar kring prissättningen. Samarbetsorganisationen följer upp och initierar en utveckling av prissättning.

Produkter med funktionshyra

I funktionshyra ingår kostnader för

 • funktionsduglig produkt
 • logistik
 • montering/installation
 • ankomst/leveranskontroll
 • förebyggande och avhjälpande underhåll
 • rekonditionering
 • biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse
 • återtag och utrangering
 • restvärde för personligt förskrivna förkomna hjälpmedel
 • Hjälpmedelscentralens administration inklusive kundtjänst
 • utbildning inom basutbud
 • vårdgivarnas samverkansfunktion
 • IT-stöd, inklusive support.

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivaren från den dag förskrivet hjälpmedel levererats till patient eller förskrivande enhet. Funktionshyran upphör tre dagar efter det att hjälpmedlet är avbeställt via hämtorder i IT-systemet.

Samarbetsavtalets produkter med funktionshyra prissätts utifrån dygnshyra utryckt i månadshyra (ex är hjälpmedlet uthyrt 15 dagar så utgår månadshyra/30*15).

Prissättningen utgår från de i samarbetsavtalet ingående produkterna som är indelade i funktionsgrupper (cirka 100). Som grundregel utgörs en funktionsgrupp av hjälpmedel med likartade funktioner och inköpspriser. Artiklarna inom respektive funktionsgrupp får samma hyrespris baserat på snittet av funktionsgruppens alla kostnader. I vissa funktionsgrupper kan förekomma stor avvikelse i inköpspris, övriga kostnader eller funktioner.

När nya produkter kommer in i sortiment frångås prissättningsprincipen inom funktionsgruppen. Syftet är att öka återanvändning av fullt funktionsdugliga hjälpmedel och motverka en för tidig utrangering av dessa hjälpmedel. Hjälpmedel som Hjälpmedelscentralen köper inom gällande upphandlingsavtal får en 10 % högre funktionshyra och hjälpmedel som köpts in enligt tidigare upphandlingsavtal får motsvarande lägre funktionshyra, vilket innebär 20 % skillnad.

Hjälpmedel utanför sortiment prissätts med funktionshyra per månad motsvarande 6 % av produktens inköpspris.

Hyresprodukter som inte är individmärkta (tillbehör eller reservdelar) och som inte ingår i standardkonfigurationen av ett huvudhjälpmedel prissätts med funktionshyra per månad motsvarande 4 % av produktens inköpspris.

Köpprodukter

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen vid fullgjord leverans.

Köpprodukter (huvudhjälpmedel, tillbehör och reservdelar) debiteras med påslag på 12,8 % på Hjälpmedelscentralens gällande inköpspris.

Två års garanti ska gälla för köphjälpmedel. Tiden räknas från leveransdag till den dag som vårdgivare gör anmälan om ersättningskrav enligt garanti.

Reklamationer

Hjälpmedelscentralen ersätter köphjälpmedel inom detta samarbetsavtal om varan är trasig eller skadad vid leverans. Detta ingår i försäljningspriset.

Utanför sortiment

Principen för vad som ska vara hyr- respektive köphjälpmedel följer den nivå som är beslutad för övriga hjälpmedel. För produktområden som innehåller både hyr- och köpprodukter avgör produktkonsulent om det blir hyra eller köp.

Tjänster

Tjänster som inte ingår i funktionshyra debiteras med 628 kr per timma. Enbart aktiv tid debiteras, d.v.s. inte restid eller dylikt. Debitering sker utifrån registrerade påbörjade 15 min-intervaller, d.v.s. 0,25 av en hel timma. Minsta tid att debitera är en kvart.

Konsultation
Vårdgivaren debiteras 628 kr per timme, oavsett hur många av hjälpmedelscentralens personal (och eventuellt hjälpmedelsleverantör) som medverkar.

Utbildning
Annonserade utbildningar avseende basutbud finansieras via funktionshyran. Vårdgivaren debiteras en avgift om anmälda deltagare uteblir eller vid sent återbud.

Annonserade utbildningar avseende tilläggsutbud prissätts av Hjälpmedelscentralen vid varje tillfälle.

Uppdragsutbildning debiteras med 628 kr/timme per medverkande personal från Hjälpmedelscentralen, samt eventuella kostnader för extern lokal, förtäring och material.

Montering/demontering
Vårdgivare kan beställa montering och demontering för produkter där det inte ingår i funktionshyran och debiteras då 628 kr per timme.

Vårdgivaren debiteras 628 kr per timme, oavsett hur många av hjälpmedelscentralens personal (och eventuellt hjälpmedelsleverantör) som medverkar.

Specialanpassning
Hjälpmedelscentralen debiterar för materialkostnad samt arbetskostnad med timpris för tjänster, 628 kr per timme.

Akut avhjälpande underhåll under normal arbetstid
Debiteras 628*2=1256 kr per timma.

Jourreparation på säng, lyft, luftfylld madrass, manuell rullstol för självständig förflyttning samt elrullstol för inomhusbruk debiteras 628*2,8=1758 kr/timma. Under storhelg debiteras 628*3,1= 1947 kr/timma. 

Flytt av säng
Debiteras med fasta avgifter oavsett hur lång tid uppdraget pågår eller hur långt sängen ska flyttas. Säng som flyttas inom samma fastighet debiteras med 628 kr per uppdrag.
Säng som flyttas inom samma geografiska område, t ex inom Sjuhäradsbygden, debiteras med 628*1,2 = 754 kr per uppdrag.
Flyttning av säng mellan geografiska områden, t ex från Göteborgsområdet till Skaraborg, genomförs endast i de fall sängen är specialanpassad. Debitering för sådan flytt är 628*2 =1256 kr per uppdrag. I övriga fall ska hämtorder läggas på befintlig säng och ny beställning göras till den nya adressen.

Akut leverans
Debiteras med 1000 kr per order.

Avgifter

Uteblivande från utbildning
Vårdgivaren debiteras 1000 kr vid återbud efter att anmälningstiden har gått ut, eller om bokad plats på utbildning inom basutbudet eller på visning av Hjälpmedelscentralen inte utnyttjas. 

Bomkörning
Om leverans eller hämtning inte kan utföras p.g.a. att ingen finns på plats för att ta emot/återlämna hjälpmedlet debiteras beställande enhet 965 kr per tillfälle.

Om paket inte hämtats ut från utlämningsställe debiteras beställande enhet 700 kr per tillfälle.

Buffertförråd

Prissättningen av buffertförråd baseras på självkostnad utifrån de 3 kostnadskomponenterna; kostnad för hantering, lagervärde och omsättningshastighet. De 3 komponenterna viktas utifrån hur de var för sig bidrar till den totala kostnaden för buffertförråden och ger kostnadsindex för respektive förråd. Kostnadsindex ligger till grund för prissättningsnivån med bestämd månadskostnad i fem nivåer (stort, mellan, litet, mini samt administration).

Nivå Kostnadsindex Månadskostnad
Stort 100 001 - 8 052 kr
Mellan   50 000 - 100 000 5 673 kr
Litet     12 001 - 50 000 2 196 kr
Mini             0 - 12 000    915 kr
Administration Enbart kundvärde    366 kr

Kostnaden debiteras vårdgivaren, med undantag för sjukhusen vars förråd hanteras via samarbetsavtalets produkter. Kostnaderna för sjukhusens buffertförråd fördelas på funktionsgrupperna Rullstolar (90 %) och övriga artiklar (10 %).

Sammanställning av priser

Tabeller som visar priser och avgifter

Restvärde

Ett individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är Hjälpmedelscentralens anskaffningspris (inköpspris) exklusive moms, minus avskrivning utifrån hjälpmedlets beräknade livslängd.
Ex. Rullstol med anskaffningspris 6000 kr med beräknad livslängd på 10 år har en månatlig avskrivning på 50 kr. Om rullstolen registreras som förkommen så har den efter 2 år och 3 månader ett restvärde på 4650 kr.

Ej individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är 50 % av anskaffningspriset.

Restvärde gäller vid

 • förkommet hjälpmedel registrerat på patient eller buffertförråd
 • onormalt slitage
 • produkter som inte längre är förskrivningsbara
 • hyreshjälpmedel utanför sortiment som återlämnas innan avskrivningstiden är slut
 • när specialanpassade hjälpmedel som inte går att återställa återlämnas innan avskrivningstiden är slut.

Förkommet hjälpmedel registrerat på patient
Kostnader för restvärde för produkter med funktionshyra inkluderas i kalkylmodellen.
F-märkta förkomna hjälpmedel har inget restvärde.

Förkommet hjälpmedel i Buffertförråd
Restvärdet debiteras buffertförrådsansvarig vårdgivare i samband med inventering.
Fakturering görs samlat för året på januari månads faktura.

Ersättning vid skada utöver normal förslitning/onormalt slitage
Avhjälpande underhåll eller akut avhjälpande underhåll av hjälpmedel som är skadat utöver normal förslitning kan tilläggsdebiteras. Utsedd personal på Hjälpmedelscentralen, kostnadsansvarig eller hjälpmedelssamordnare samt ansvarig förskrivare ska gemensamt bedöma om det rör sig om onormalt slitage som ska tilläggsdebiteras

Fakturering och kreditering

Fakturering omfattar de tjänster som beskrivs i Specifikation gällande tjänster inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Fakturering sker månadsvis med 30 dagars betalningstid från fakturans ankomstdag. Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i Vårdgivarnas IT-system och vara i Excelformat. Underlaget, som tillgängliggörs för användare med särskild behörighet, ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest.

Debiteringsanspråk från Hjälpmedelscentralen kan göras maximalt 90 dagar bakåt efter fullgjord leverans.

Krediteringsanspråk kan göras maximalt 90 dagar från fakturadatum.

Moms
Moms debiteras för varor och tjänster till vårdgivare som inte tillhör Västra Götalandsregionen. Moms ska inte debiteras för hälso- och sjukvårdstjänster. Läs mer

Prisjustering

I prisjustering innefattas alla prisförändringar på tjänster, avgifter eller produkter (funktions-hyra/köp) till vårdgivare inom samarbetsavtalet. Hjälpmedelscentralen eller vårdgivarna initierar behov via blankett till samverkansfunktionen.

Huvudprincipen är att beslut tas så att prisjusteringar kan träda i kraft 1 januari respektive 1 juli.
Ärendeprocess prisjustering.
Kostnadsökningar eller intäktsbortfall som identifieras mellan uppföljningar av självkostnadskalkylen ska i möjligaste mån hanteras genom en justeringspott.

Justeringspott
I kalkylmodellen finns kolumn för att hantera justeringspott. Det procentuella påslaget i denna kolumn kan variera beroende på hur stort det balanserade resultatet är för samarbetsavtalet.
Exempel: Samarbetsavtalet redovisar år 1 ett positivt resultat med 1 % till ca 4,5 milj. Ledningsrådet beslutar att Hjälpmedelscentralens vinst år 1 överförs till år 2. Det procentuella påslaget i kalkylmodellen blir 0 % år 2. År 2 redovisar ett 0 resultat inklusive vinsten från år 1. Det procentuella påslaget i kalkylmodellen år 3 justeras till 1 %. Överskott/underskott vid årsbokslut över 1 % (ca 4,5 milj.) ska fördelas utifrån respektive vårdgivares kostnadsandel av den summerade kostnaden.

Ekonomisk uppföljning

Hjälpmedelscentralen lämnar ekonomiska rapporter och underlag till samverkansfunktionen för vidare hantering inom samarbetsorganisationen enligt beslutat årshjul inom Samarbetsavtalet. 

Aktivitet

Jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Årsrapport/bokslut föregående år

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delårsrapport med fördjupad analys av utfall

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

10-årig prognosrapport
*vart annat år senast nov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X*

 

Budget och verksamhetsplan HMC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Kontroll självkostnad, underlag för prisjustering

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Uppföljningsrapport, förkomna hjälpmedel

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

Vårdgivare med särskild behörighet har möjlighet att, för den egna verksamheten, hämta rapporter ur webSesam och Crystal Reports.

Ändringslogg för specifikation gällande finansiell samverkan

Senast uppdaterad: 2024-05-08 10:03