Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Buffertförråd

Hjälpmedelscentralen ska ge förskrivande enheter möjlighet att ha hjälpmedel i lokala buffertförråd där det ska finnas ett varierat sortiment av hjälpmedel utifrån verksamhetens behov.

Beskrivning av begrepp

Buffertförråd: förråd för köp- och hyresartiklar för förskrivning, med automatpåfyllnad och möjlighet till uppackning. I ett buffertförråd ska det finnas hjälpmedel för det dagliga livet som förskrivs frekvent utifrån verksamhetens behov. Det kan vara hjälpmedel för att kunna sköta basala behov som att äta och dricka, förflytta sig till och från toalett eller säng, eller situationer där det finns risk för vårdskada. Det gäller även kommunikationshjälpmedel, för att kunna meddela sig och motta information för att tillgodose de basala behoven.

Leveranspunkt: en överenskommen plats för leverans av personbeställda hjälpmedel, t.ex. på ett särskilt boende. Leveranspunkten finns valbar under ”Välj adress” vid beställning i webSesam.

Kundförråd: förråd för kundägda hyresartiklar, enligt föregående avtal. Finns enbart i vissa kommuner och kommer att fasas ut.

Prissättning

Funktionshyra startar när ett hjälpmedel registreras på patient i Websesam, vilket ska göras inom 24 timmar efter att hjälpmedlet tagits ur förrådet.

Kostnad för buffertförråd anges i Specifikation gällande finansiell samverkan. Prissättningen av ett buffertförråd styrs av:

  • Lagervärdet som är Hjälpmedelscentralens anskaffningsvärde på de hyreshjälpmedel med tillbehör som ligger i vårdgivarnas buffertförråd. Lagervärdet fastställs genom flera mätningar som resulterar i ett genomsnittsvärde.
  • Påfyllnad av buffertförråd (omsättningshastighet) – antal artiklar som levereras till buffertförråd.
  • Kostnad för hantering - en fast administrationskostnad för att täcka kostnader för inventering, justering av lagernivåer och registervård.

När ett buffertförråd startas sätts prisnivån utifrån trolig storlek, enligt de av Ledningsrådet fastställda nivåerna.

  • Buffertförrådskoordinator gör tillsammans med kostnadsansvarig en bedömning och vid tveksamma fall väljs den lägre nivån.
  • Buffertförrådskoordinator kommer överens med kostnadsansvarig när debitering startar.
  • Endast hela månader faktureras.

Prissättningen av ett buffertförråd kan bara revideras vid två tillfällen per år; i juni (fakturering juli) och december (fakturering januari)


Sortimentet i lokala buffertförråd, dess volym, uppackning i förråd och leveransdag ska överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare.

Förrådsstorlek avser mini, liten, medium respektive stor. Grundregeln är att förändring av förrådsstorlek kan göras maximalt en gång per halvår.

Tillfälliga förändringar i verksamheten kan medföra behov av tillfällig justering av volym inom aktuell förrådsstorlek, vilket är möjligt att göra.

Uppackning av leverans av buffertförrådsvaror ingår i avtalet, men kan göras antingen av vårdgivaren eller av Hjälpmedelscentralen. Överenskommelse om det görs mellan berörd vårdgivare och Hjälpmedelscentralen och gäller tills annan överenskommelse görs.


Hjälpmedelscentralen ska hantera automatisk påfyllnad till lokala buffertförråd.

Buffertförrådet fylls vid veckoleveransen på med det antal produkter som understiger den överenskomna säkerhetsnivån för aktuell artikel.


Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare ska i samverkan minst en gång årligen följa upp att lokala buffertförråd bedrivs kostnadseffektivt utifrån verksamhetens behov.

En generell instruktion om hantering av buffertförråd finns tillgänglig på Hjälpmedelscentralens webbplats. Hjälpmedelscentralen för register över vårdgivarnas kontaktpersoner för respektive buffertförråd.

Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare ska i samverkan minst en gång årligen följa upp att de lokala buffertförrådet bedrivs effektivt avseende logistik, storlek och sortiment efter verksamhetens behov. Sjukhusens förråd för förtroendeskrivning ska följas upp två gånger per år.

Hjälpmedelscentralen gör uppföljning av lagervärde under 6 månader. Lagervärdet görs tillgängligt för respektive vårdgivare i rapport i Crystal Reports.

Avveckling av buffertförråd

  • Kostnadsansvarig kontaktar buffertförrådskoordinator och meddelar att förrådet inte längre behövs.
  • Tidsplan tas fram för avveckling av buffertförrådet.
  • Kostnaden för buffertförrådet faktureras för hela månaden som kvarstår efter att buffertförrådet är tömt. 
Senast uppdaterad: 2024-01-05 14:43