Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ändringslogg Guide

Samarbetsavtalet möjliggör en succesiv utveckling, vilket innebär att innehåll i guiden förändras över tid. Samtliga ändringar förtecknas i en ändringslogg.

Digitala hjälpmedel

2024-04-04
Guiden är uppdaterad med att tiden för hämtning av hjälpmedel från utlämningsställe är 7 dagar, men möjlighet finns att via transportör förlänga uthämtningstiden med ytterligare 7 dagar, innan hjälpmedlet returneras. 

Digitala hjälpmedel

240301
Nytt avsnitt med specifika tjänster för digitala hjälpmedel och vilka produkter som omfattas av tjänsterna.

Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel

2023-09-12
Vägledning för förkommet hjälpmedel (som länkas under avsnittet) har uppdaterats med länk till en ny brevmall "Ansvar vid ej återlämnade hjälpmedel". Brevmallen innehåller information om ansvar för hjälpmedlet då det inte återlämnats. Brevmallen är frivillig använda.

Redaktionella ändringar i guiden

2023-07-20
För att lättare kunna hitta information om buffertförråd har text om detta flyttats från avsnittet Leverans/hämtning av förskrivna hjälpmedel till ett eget avsnitt. 

Montering/demontering

2023-05-02
Text om montering/installation och demontering/avinstallation har förtydligats i guiden. Justeringarna ses som redaktionella.

Avhjälpande underhåll

2023-05-01
Ledningsrådet beslutade i december 2022 att restid från närmaste hjälpmedelscentral till brukaren tur och retur inte längre ska debiteras per jouruppdrag. I stället ska detta bekostas genom påslag på funktionshyran för de artiklarna där jour alltid ingår och för de där det är möjligt att förskriva ”Rätt till jour”. Syftet med förändringen är en mer solidarisk betalningsmodell för jour och genomförs 1 maj 2023.

Avhjälpande underhåll

2023-02-10
Beskrivning och rutiner vid onormalt slitage/skada utöver normal förslitning är flyttad från Avhjälpande underhåll till en egen sida som nås från guiden till samarbetsavtalet. Syftet är att rutinerna lättare ska kunna hittas.

Expertstöd och konsultation

2023-01-19
Enligt samarbetsavtalet ska konsultations/utprovningstid kunna erbjudas inom 5 vardagar vid akuta behov. Information har förtydligats om vilka behov och situationer som detta avser. 

Avhjälpande underhåll

2023-01-19
Text om ersättningsprodukt vid avhjälpande underhåll har kompletterats med information om vid vilka situationer som detta kan bli aktuellt.

Generella ändringar i guiden

2023-01-02
Ändringar med anledning av nya grupperingar och uppdrag samt nya benämningar inom samarbetsorganisation hjälpmedel, som har beslutats av Samrådsorganet (SRO) respektive ledningsrådet.

Avhjälpande underhåll

2022-09-01
Processbild och länkar till stödmaterial gällande skada utöver normal förslitning/onormalt slitage har reviderats redaktionellt efter genomförd utvärdering våren 2022. 

Avhjälpande underhåll - jourtjänsten

2022-07-19
För att ge bättre stöd till förskrivaren vid bedömning om rätt till jour har checklistan (under punkt 4) kompletterats med en uppmaning om att föra dialog om möjliga situationer som kan uppstå och vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera konsekvenserna av ett trasigt hjälpmedel. 

Avhjälpande underhåll

2022-06-22
Guiden har kompletterats med en uppmaning till förskrivare att informera patient, närstående eller stödperson om möjligheten att kontakta Hjälpmedelscentralen vid behov av avhjälpande underhåll på ett hjälpmedel.  

Leverans/ hämtning av förskrivna hjälpmedel

2022-06-22
Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har beslutat att prova att kundtjänst får lägga en hämtorder på alla hjälpmedel när de får förfrågan från dödsbon. Detta för underlätta arbetet med att återta hjälpmedel skyndsamt. Arbetssättet gäller från 1 juli och en utvärdering ska göras i januari 2023.

Några redaktionella ändringar har även gjorts på sidan om leverans och hämtning.

Avhjälpande underhåll

2022-04-21
Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har beslutat om förtydligande text om vad som gäller när patient efterfrågar att själv göra enklare avhjälpande underhåll.

Montering/demontering

2022-04-14
Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har beslutat om förtydliganden för hjälpmedel som kräver montering och demontering. Detta avser att förskrivaren ska informera om att sjukvårdshuvudmannen inte har ansvar för att återställa ytskikt vid demontering.

Avhjälpande underhåll

2021-10-01
Avsnitt gällande skada utöver normal förslitning/onormalt slitage har förtydligats avseende roller och process samt länkar till stödmaterial.

Statistik och analys

2021-05-06
På sidan om Crystal Reports är text under rubriken Behörighet justerad på grund av att tidigare gruppinloggning inte är förenligt med GDPR och att de därför är ersatta av personliga konton.

Expertstöd och konsultation

2020-05-06
Text om leverantörskontakter under avsnitt Hjälpmedelscentralen ska visa och erbjuda utbildning gällande aktuellt sortiment har kompletterats genom att förtydliga att om leverantör tar direktkontakt med förskrivare så ska de hänvisas till Hjälpmedelscentralen. Externt annonserade utställningar/mässor berörs inte. 

Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel

2021-05-06
I avsnitt Anmälan om/registrering av förkommet hjälpmedel har länken till vägledningen kring anmälan om förkommet hjälpmedel flyttats upp till början av avsnittet för att vara lättare att hitta.

Statistik och analys

2021-03-08
På sidan om Crystal Reports är text under rubriken Behörighet justerad på grund av att gruppinloggning inte är förenligt med GDPR och att det därför pågår en succesiv övergång till personliga konton.

Hantering av medicintekniska avvikelser

2021-01-29
Text som handlar om anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter har flyttats från avsnittet Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel och istället samlats i detta avsnitt under en ny rubrik Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter.

Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel

2020-12-04
I avsnitt Anmälan om/registrering av förkommet hjälpmedel finns en ny länkad sida med vägledning som listar olika situationer och hur dessa kan hanteras. Vägledningen innehåller även situationer när anmälan om förkommet hjälpmedel inte ska göras. 

Expertstöd och konsultation

2020-10-13
Två termer i bilaga 1 Terminologi för tjänsten Experstöd och konsultation har förtydligats:
Information (Ej hälso- och sjukvårdsåtgärd)
Konsultation (Journalpliktig hälso- och sjukvårdsåtgärd av expertstödet)

Avhjälpande underhåll

2020-04-30
Text under momentet Hjälpmedelscentralen ska tillandahålla jourreparationer för avtalade hjälmedel är uppdaterad utifrån beslut om möjlighet för förskrivare att beställa rätt till jour även för rullstolar inom gruppen 122218 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar. Även dokumenten Checklista för bedömning av rätt till jour samt Informationsblad manuell rullstol, drivaggregat för självständig förflyttning och elrullstol för inomhusbruk är uppdaterade.

Anpassning och Montering/demontering

2020-01-31
Text under respektive tjänst är förtydligad med att dessa tjänster normalt inte kan beställas till köpprodukter. Tillfälliga undantag kan förekomma, vilket i så fall framgår i webSesam. Tjänsten debiteras.


Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel

2019-04-18
Ny text införd om att hjälpmedel som anmälts som förkommet hos patient, men som sedan återfinns, kan återregisteras på patienten om detta meddelas inom tre månader.


Leveranstider

2019-04-18
Beskrivningen av olika leveranstider har omstrukturerats i guiden.


Avhjälpande underhåll

2019-04-11
I vissa fall är det möjligt för patient att själv utföra enklare avhjälpande underhåll. Beredningsgrupp Avtal och utveckling har tagit fram ett nytt arbetssätt för detta.


Avhjälpande underhåll

2019-02-04
Text om att timpriset för jourreparation även omfattar kostnader för resa har kompletterats utifrån beslut taget av Ledningsrådet för hjälpmedel 2017-12-13.


Sortiment

2019-01-28
Text om upphandling och registering av konsumentprodukter infogad under rubriken Sortimentsarbete.


Förebyggande underhåll

2018-12-20
Text om att förteckning över produkter, som det görs förebyggande underhåll på, finns på Hjälpmedelscentralens webbplats är borttagen. En sådan förteckning finns inte längre publicerad. Information finns istället i webSesam, för de aktuella produkterna.


Leverans/ hämtning av förskrivna hjälpmedel

2018-07-02
Avgiften för akut leverans har justerats efter beslut av Regiondirektören.


Expertstöd och konsultation

2018-06-05
I dokumentet ”Terminologi gällande expertstöd och konsultation” har termen och definitionen för Visning av hjälpmedelscentral ändrats till Introduktion av hjälpmedelscentral. Ändringen är avstämd med Hjälpmedelsforum vid möte 180426.


Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel

2018-05-31
Hjälpmedelscentralens kvartalsvisa rapportering av förkommet hjälpmedel har justerats och uppdaterats enligt rutiner som gäller för hjälpmedel som förkommer hos patient, samt hjälpmedel som saknas vid returtagning på Hjälpmedelscentralen. 


Sortiment

2018-05-30
Beredningsgrupp Handbok och sortiment beslutade 2018-05-22 att guide till referensgrupp ska publiceras i Samarbetsavtalets guide. 


Avhjälpande underhåll

2018-04-20
I momentet Avhjälpande underhåll ska göras efter beställning från patient eller förskrivare, styckskaet Skada utöver normal förslitning har dokumentet Bilaga till Avhjälpande underhåll uppdaterats med information gällande hjälpmedel som luktar tobaksrök samt åverkan i form av brännmärken. Uppdateringen beslutades av beredningsrupp Avtal och utveckling 180329.


Prissättning

2018-02-12
Information om prissättning är länkad till Specifikation gällande finansiell samverkan. 


Leverans/hämtning av förskrivna hjälpmedel, Leveranstider och Sortiment

2018-02-12
Sortimentsbegreppen A, B och Ö-sortiment har ändrats till leverans inom 7 vardagar, leverans inom 17 vardagar samt leverans över 17 vardagar. Text under rubrikerna Leverans/hämtning av förskrivna hjälpmedel, Leveranstider och Sortiment är ändrade till de nya begreppen. 


Hantering av medicintekniska avvikelser

2018-01-26
Kommunikation och samverkan mellan Hjälpmedelscentralen och vårdgivare gällande säkerhetsmeddelande från tillverkare har förtydligats i guiden.


Prissättning

2018-01-02
Timpriser för tjänster är justerade enligt beslut av regiondirektören.


Leveranstider

2017-12-01
Text avseende jourreparation är reviderad i enlighet med den utökade jourtjänsten som börjar gälla 171201


Avhjälpande underhåll

2017-12-01
Text i momentet Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla jourreparationer för avtalade hjälpmedel är reviderad i enlighet med den utökade jourtjänsten som börjar gälla 171201.


Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel

2017-11-01
Beredningsgrupp Avtal och utveckling beslutade 170524 om en återgång till tidigare arbetssätt gällande när huvudhjälpmedel saknas vid returtagning på Hjälpmedelscentralen. Text på sidan revideras idag.


Tillgänglighet

2017-03-03
Ledningsrådet beslutade 170209 om ändrade tider för Hjälpmedelscentralens telefontillgänglighet. I samband med det identifierades behov av att revidera texten om tillgänglighet (punktlistan), vilket nu är gjort. 


Prissättning

2017-01-19
Timpriser för tjänster är justerade enligt beslut av regiondirektören.


Prissättning

2017-01-02
Underrubriken Utbildning flyttad från avsnittet Avgifter till avsnittet Tjänster, och texten uppdaterad med gällande prissättning/debitering.

Underrubrik och text gällande Uteblivande från utbildning tillagd i avsnittet Avgifter.


Avhjälpande underhåll

2016-12-01
Efter beslut i beredningsgrupp Avtal och utveckling 161124 lagt till text under sista momentet i tjänsten; "Tekniker kan, under förutsättning att patienten godkänner det, omvandla en beställd jourreparation till en arbetsorder gällande ett akut avhjälpande underhåll."


Expertstöd och konsultation

2016-11-30
Efter beslut i beredningsgrupp Avtal och utveckling 161124 har länkat dokument Prissättning av expertstöd och konsultation uppdaterats med beslutade definitioner av Basutbud respektive Tilläggsutbud.

Ny länk till dokument Gemensamma aktiviteter för Hjälpmedelscentralen och vårdgivarna i processen för utbildningsplanering har lagts till under momentet Utbildningsutbud gällande annonserade utbildningar ska planeras i samverkan med Hjälpmedelsforum


Uppdragshandling för Hjälpmedelsforum

2016-10-21
Efter beslut i Ledningsrådet för hjälpmedel 160901, har uppdragshandlingen för Hjälpmedelsforum reviderats. Uppdragshandlingen innehåller nu information om att representanter bör ha god kunskap om hjälpmedel, antalet fysiska möten minskas till 2-3 tillfällen per år, samt att kommunikation som inte kräver dialog förmedlas elektroniskt  till representanterna.


Vårdgivarnas åtagande

2016-10-20
Efter beslut i beredningsgrupp Avtal och utveckling 161013, har ändring gjorts i Vårdgivarnas åtagande på sidan Guide Samarbetsavtal. Skrivningen "Vid byte av vårdgivare bedöma patientens aktuella hjälpmedelsbehov samt kontrollera patientens registrerade hjälpmedel" ändras till "Kontrollera patientens registrerade hjälpmedelsinnehav".


Avhjälpande underhåll

2016-09-13
Momentet "Enklast möjliga ersättningsprodukt utifrån patientens behov ska kunna erbjudas vid avhjälpande underhåll" flyttats upp på sidan, enligt beslut i beredningsgrupp Avtal och utveckling 160825.


Prissättning

2016-09-13
Text gällande Konsultation respektive Utbildning uppdaterad i enlighet med beslut utifrån utvecklingsarbete och förslag till Ledningsrådet för hjälpmedel.


Expertstöd och konsultation

2016-09-13
Alla moment och texter utbytta i enlighet med beslut utifrån utvecklingsarbete och förslag till Ledningsrådet för hjälpmedel.


Kontroll och uppdatering av länkar

2016-07-22
Avhjälpande underhåll: Bytt namn på länk till dokument gällande Skada utöver normal förslitning.
Leverans/Hämtning: Uppdaterat länk under momentet "Hjälpmedelscentralen ska efter registrerad hämtorder hämta hjälpmedel från angiven adress inom Västra Götalands geografiska gränser."
Montering/demontering: uppdaterat namn och länk till "Instruktion flytt av personligt förskriven säng/fast monterad lyft." 


Fakturering

2016-05-23
I beslutet om prissättning och prisjustering ingick även regler för fakturering och kreditering. Text lagts till under det sista momentet: ”Debiteringsanspråk från Hjälpmedelscentralen kan göras maximalt 90 dagar bakåt efter fullgjord leverans.
Kreditering
Krediteringsanspråk kan göras maximalt 90 dagar från fakturadatum.”


Hantering av medicinteknisk avvikelse

2016-05-20 Innehållet i den förklarande texten i momentet Teknisk dokumentation ska vid förfrågan göras tillgänglig för vårdgivarna har arbetats om och förtydligats. Länk tillagd till bild Medicinteknisk avvikelse Process.


Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel

2016-05-20
Länk tillagd till bild Medicinteknisk avvikelse Process.


Sortiment

2016-04-29
Text om sortimentsarbete är reviderad efter beslut i Ledningsrådet för hjälpmedel 2016-03-31.


Förkommet hjälpmedel

2016-04-06
Sidan Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel är efter beslut i beredningsgrupp Avtal och utveckling uppdaterad med information gällande anmälan om/registrering av förkommet hjälpmedel.


Prissättning

2016-04-06
Text om prissättning och prisjustering är justerad efter beslut i Ledningsrådet för hjälpmedel 2016-03-31.


Leveranstider

2016-04-05
Rättning av text gällande jourreparation från "Jourreparation (= ej vardagar) göras med maximalt 5 timmars inställelsetid" till "Jourreparation ska utföras vardagar 16:30 - 08:00 samt dygnet runt lördagar, söndagar och helgdagar. Inställelsetiden är maximalt 5 timmar."


Leverans/hämtning av förskrivna hjälpmedel

2016-04-05
Ny text under de moment som gäller buffertförråd, efter avslutat utvecklingsarbete och beslut i beredningsgrupp Avtal och utveckling.


Vårdgivarnas åtaganden

2016-04-05
Komplettering med punkt gällande hur vårdgivarna ska ta ett gemensamt ansvar för självkostnaden, efter beslut i beredningsgrupp Avtal och utveckling.


Leveranstider

2016-03-02
Justering av text: ”För montering/installation av hjälpmedel som kräver dubbelkompetens t.ex. både montör och elektriker ska montering/installation utföras senast 10 vardagar efter mottagen beställning.” har ändrats till: ”För montering/installation av hjälpmedel som kräver dubbelkompetens t.ex. både montör och elektriker ska montering/installation utföras senast 10 vardagar utöver avtalad leveranstid för den aktuella produkten.”

Den tidigare skrivningen var felaktig och detta uppmärksammades först efter att avtalet undertecknats.


Avhjälpande underhåll

2016-02-11
Kompletterad information om möjligheten för förskrivare att utföra avhjälpande underhåll.


Leveranstider

2015-12-17
Uppdaterat länk längst ner på sidan till ny bild som visar leveransschema vid veckoleverans för alla leveransdagar.


Montering/demontering

2015-12-15
Uppdaterat länk till Hjälpmedelscentralens webbplats gällande reviderad Instruktion för flytt av säng.


Rekonditionering

2015-12-04
Lagt till länk till Hjälpmedelscentralens webbplats under stycket Beställning av ej rekondionerad produkt.

Senast uppdaterad: 2024-04-04 13:41