Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Plan uppföljning

I avtalets specifikation för tjänster anges vilka tjänster som ingår i Samarbetsavtalet samt leveranstider och tillgänglighetskrav gällande utförandet av tjänsterna.

Hjälpmedelscentralen redovisar kvartalsvis.

Vid behov inhämtas även underlag kring Hjälpmedelscentralens förbättringsarbete.

Patientsäkerhet

Målsättning: att patientens behov av funktionellt fullgott hjälpmedel säkerställs.

Nyckeltal Syfte
Medicintekniska avvikelser:
 • Antal
 • Produktområde
 • Produkt
 • Jämförelse med föregående kvartal
 • Eventuell händelse orsakad av åtgärd hos Hjälpmedelscentralen
Få kunskap om händelser som inneburit skador/risker för patient.
Underlag till upphandlingsarbetet.

 Felrapporter

 • Antal inkomna felrapporter:
  -Utebliven/sen leverans av order
  -Ej komplett leverans
  -Trasigt gods vid leverans
  -Undermålig kvalitet på produkt
  -Levererad vara stämmer ej med specifikation
  -Utebliven hämtning
  -Leverans till fel adress
  -Smutsigt gods vid leverans
  -Brist i buffertförråd (automatpåfyllnad)
  -Anmärkning på utfört/ej utfört underhåll
  -Anmärkning på montering/installation
 • Redovisas tillsammans med antal levererade orderrader och i jämförelse med föregående kvartal.
 • De 20 mest frekventa produkterna som förekommit i felrapporterna redovisas på 6-siffrig ISO-kodsnivå.

Hjälpmedelscentralen beskriver vidtagna och planerade åtgärder

Få kunskap om händelser som inneburit skador/risker för patient.

 

Leveranssäkerhet

Målsättning: att säkerställa att beställd produkt och/eller tjänst levereras inom avtalad tid till den av förskrivaren angivna platsen.

Nyckeltal
 • Syfte
 • Andel hjälpmedel som levererats inom fastställd tidsram (mål 98%). Redovisas inklusive respektive automatpåfyllnad.

Avvikelse gällande enskild produkt redovisas (20 mest frekventa huvudhälpmedel och förbrukningsmaterial som ej levererats inom tidsram)

Jämförelse med motsvarande kvartal föregående år.

Undersöka grad av måluppfyllelse för att säkerställa att patient får förskrivet hjälpmedel levererat.
 • Andel akuta leveranser av hjälpmeel, med leveranstyp inom 7 vardagar, som utförts inom 24 timmar från mottagen beställning (mål 100%).

Aktuella hjälpmedel redovisas på 6-siffrig ISO-kodsnivå och gruppvis för Kommun, Primärvård, Sjukhus samt Habilitering & Hälsa.

Undersöka grad av måluppfyllelse för att säkerställa att patient vid akut behov av förskrivet hjälpmedel  får detta levererat.

Tillgänglighet

Målsättning: att god tillgänglighet uppnås och säkerställs för patient och förskrivare.

Nyckeltal Syfte
 • Andel telefonsamtal till kundtjänst som besvaras inom 5 minuter (mål 80%).
 • Andel konsultations-/utprovningstider som erbjudits inom 15 vardagar efter mottagen beställning (mål 90%)
Undersöka grad av måluppfyllelse för att säkerställa att bristande tillgänglighet inte fördröjer förskrivningsprocessen.
 • Andel utförda förebyggande underhåll som utförts enligt tillverkarens anvisning.
 • Andel utförda underhåll som utförts fördelade på:
  avhjälpande (inom 10 vardagar)
  akuta (inom 8 arbetstimmar)
Undersöka grad av måluppfyllelse för att säkerställa att bristande tillgänglighet inte påverkar patients tillgång till funktionellt fullgott hjälpmedel.

Volymer

Produkter

Nyckeltal Syfte
 • Antal levererade hjälpmedel per 6-siffrig ISO-kodsnivå för de 20 mest frekventa huvudhjälpmedlen.
 • Antal levererade hjälpmedel per 6-siffrig ISO-kodsnivå för 20 minst frekventa huvudhjälpmedlen.

Redovisas totalt för alla förvaltningar och gruppvis för Kommun, Primärvård, Sjukhus, Hablitering & Hälsa.

Underlag för att utveckla sortimentsarbetet samt produktanvisningarna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Tjänster

Nyckeltal Syfte
 • Antal utförda specialanpassningar samt inom vilka produktområden de är gjorda.
 • Andel beställningar av avhjälpande underhåll (reparationer), ej akuta, gjorda av patient respektive förskrivare.
Följa i vilken utsträckning patienter beställer avhjälpande underhåll (reparationer), i syfte att identifiera behov av aktiviteter för att öka andelen beställningar från patient.

Övriga kategorier av felrapporter

Kommunikation och samverkan

Nyckeltal Syfte
 • Antal inkomna felrapporter:
  -Tillbakalämnat men ej avregistrerat hjälpmedel
  -Admnistration/E-faktura
  -Lång svarstid
  -Personal på hjälpmedelscentral ej nåbar
  -Anmärkning på uppackning i buffertförråd
  -Anmärkning på konsultation/specialanpassning/anpassning
  -Bemötande
Ge underlag för Hjälpmedelscentralens förbättringsarbete samt dialog med vårdgivare.
Senast uppdaterad: 2024-01-08 10:36