Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beredningsgrupp Ekonomi

Ekonomigruppen ingår som en beredningsgrupp inom samarbetsorganisationen för samarbete och styrning inom ramen för befintliga avtal på hjälpmedelsområdet. Beredningsgruppen förstärker samarbetsorganisationen med samlad strategisk och operativ kompetens inom ekonomiområdet.

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Uppdrag för beredningsgruppen

Mötesplan våren 2024

29 februari
23 maj

Beredningsgruppens representanter

Ordförande och sekreterare
Peter Detterberg peter.detterberg@vgregion.se
Fredrik Ahlvik fredrik.ahlvik@vgregion.se

Kommunens representanter

Helen Jarelid
helen.jarelid@aldrevardomsorg.goteborg.se

Sverker Andersson
sverker.andersson@vara.se

Västra Götalandsregionens representanter

Carina Helgesson
carina.helgesson@vgregion.se

Försörjningsförvaltningens representanter

Sören Johansson
soren.p.johansson@vgregion.se

Magnus Hansson
magnus.p.hansson@vgregion.se

Uppdrag

 • Bistå med strategisk rådgivning inom området samt agera utredande i aktuella frågor kopplat till ekonomi

Ansvar

 • Utreda och bereda strategiska frågor kopplat till ekonomi, ekonomiska modeller, prissättningsmodeller, effekthemtagningsmodeller med mera
 • Stödja samarbetsorganisationen i ekonomisk rapportering, uppföljning och i planeringen och utvecklingen av den ekonomiska uppföljningen
 • Vara samarbetsorganisationen behjälplig i budgeterings- och prisjusteringsfrågor i samband med att Försörjningsförvaltningen rapporterar självkostnadskalkylen
 • Göra ekonomiska beräkningar/bedömningar vid framtagande av prognosrapporter för aktuella produktområden

Mandat

Bereda ovanstående ärenden till Ledningsrådet för hjälpmedel

Arbetsorganisation

Ekonomigruppen ska bestå av representanter från kommunerna i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen samt Försörjningsförvaltningen. Vid behov adjungeras ytterligare kompetens in. Representant aviserar till samverkansfunktionen och sin uppdragsgivare om hen avser att avsluta sitt uppdrag.

 

Representanter Antal Utses av
Senior/strategisk ekonom från VGR (ordförande och sammankallande) 1 VGR via Koncernstab för uppdrag och produktion hälso- och sjukvård
Ekonom, kommun 2 Kommunalförbunden och Göteborgs stad genom VästKom
Ekonom, VGR 2 VGR via Koncernstab för uppdrag och produktion hälso- och sjukvård
Ekonom, prissättningsansvarig Försörjningsförvaltningen 2 Försörjningsförvaltningen
Administratör och sekreterare 1 Samverkansfunktionen

Kompetenskriterier

Kompetens hos alla representanter:

 • Strategisk förmåga
 • Kunskap om samarbetsorganisationen ekonomi och dess ekonomiska modeller
 • Förmåga att balansera perspektiven ekonomi, verksamhet, invånarbehov och säkerhet

Utöver ovan; Kompetens hos en eller flera representanter:

 • Kunskap om berörda verksamheter kopplat till hjälpmedel och läkemedelsnära produkter inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst
 • Kunskap om ekonomi inom regionala och kommunala verksamheter
 • Expertkunskap om befintliga prissättningsmodeller
 • Beställarkompetens
 • Kunskap om ekonomisk redovisning
 • Grundläggande kunskaper inom hälsoekonomi

Adjungerad kompetens

Vid behov adjungeras ytterligare kompetens in till grupperingen.

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen sammanträder cirka sju till åtta gånger per år utifrån behov.
 • Mötesanteckning ska föras och rekommendationer, beslut samt beslutsunderlag ska dokuemnteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samverkansfunktionen.
 • Vid behov tillsätts arbetsgrupper med expertkompetens för specifika frågor.
 • Vid behov sker samverkan med andra beredningsgrupper.
 • Vid behov involveras forum för information, dialog och förankring för att få förankring och perspektiv i frågor.
 • Orförande är sammankallande och vidarbefordrar information mellan beredningsgrupp och ledningsrådet.
Senast uppdaterad: 2024-01-31 08:55