Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vanliga begrepp i handboken

Begrepp som används i denna handbok rör sig inom socialtjänstens verksamhetsområden och innefattar både myndighetsutövning och verkställande verksamhet.

Begrepp Definition/beskrivning Källa
Ansvarig för behovsbedömning av hjälpmedel inom socialtjänst

Person som ansvarar för behovsbedömning av hjälpmedel inom socialtjänst.

Samarbets-organisationen för hjälpmedel i Västra Götaland
Ansvarig för beställning av hjälpmedel inom socialtjänst

Person som beställer hjälpmedel i beställningssystemet för hjälpmedel (för närvarande WebSesam) efter att en behovsbedömning är genomförd.

Samarbets-organisationen för hjälpmedel i Västra Götaland
Bedömning

Åtgärd i form av ett omdöme grundat på insamlad information

Anmärkning - Exempel: biståndsbedömning, funktionsbedömning.

Socialstyrelsens termbank
Behovsbedömning av hjälpmedel inom socialtjänst

Bedömning av behov av om det finns behov av hjälpmedel inom socialtjänst och i så fall vilket hjälpmedel som möter behovet. Bedömning kan göras av myndighet och verkställighet beroende på hjälpmedel och den egna kommunens styrdokument.

Samarbets-organisationen för hjälpmedel i Västra Götaland
Besluta

Aktivitet där nämnden fattar beslut genom att pröva rätt till insats eller annat beslut utifrån beslutsunderlaget. Hantering av underrättelse om beslut samt överklagande av beslut ingår också i detta steg.

Processmodell - Socialtjänst, enkel - Nationell informationsstruktur - Nationell informationsstruktur (socialstyrelsen.se)
Brukare

(Inom socialtjänst:) person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten

Socialstyrelsens termbank

Digitala hjälpmedel

 

I handboken kommer benämningen hjälpmedel att innefatta digitala hjälpmedel

A. Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte.

B. Digital teknik som syftar till att kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuell utprovad eller inte. 

Utredning välfärdsteknik i samverkan – Bilaga 1 Utredning Välfärdsteknik i samverkan (vgregion.se)
Försörjare av hjälpmedel i Västra Götaland

 

Kommunerna och Västra Götalandsregionen har avtal med Hjälpmedelscentralen som försörjare av hjälpmedel.

Samarbets-organisationen för hjälpmedel i Västra Götaland
Handläggare

Tjänsteperson som behandlar myndighetsärenden.

Personer som arbetar i kommunerna med att bedöma behoven enligt SoL och LSS. De tar emot ansökan om insatser, utreder, bedömer och beslutar om insatser. De har olika namn beroende på vilka grupper de jobbar mot och vilken förvaltning de hör till, exempelvis LSS-handläggare och biståndshandläggare och socialsekreterare.

rikstermbanken.se
Handläggning

(inom socialtjänst:) förfarande som börjar med att ett ärende öppnas och efter utredning avslutas med ett beslut

Socialstyrelsens termbank

Hjälpmedel

I handboken kommer benämningen hjälpmedel att innefatta digitala hjälpmedel

Hjälpmedel för det dagliga livet eller hjälpmedel för vård och behandling

Socialstyrelsens termbank

Hjälpmedels-centralen (HMC)

Försörjare av hjälpmedel i Västra Götaland

Samarbets-organisationen för hjälpmedel i Västra Götaland
Myndighet

 

Myndighet är samtliga statliga och kommunala organ enligt regeringsformen

Tillägg:

I handboken avses de verksamheter som fattar myndighetsbeslut om insatser inom socialtjänsten

Myndighet | lagen.nu

 


Samarbets-organisationen för hjälpmedel i Västra Götaland

Socialtjänst

Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras genom bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt personlig assistans som utförs med assistansersättning som regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110).

Socialstyrelsens termbank

Utreda

Aktivitet där nämnden utreder och bedömer behov av och rätt till insatser för att uppnå måltillstånd. I steget ingår att inhämta samtycke till att ta behövliga kontakter och inhämta uppgifter under utredningen samt att kommunicera och samverka.

Processmodell - Socialtjänst, enkel - Nationell informationsstruktur - Nationell informationsstruktur (socialstyrelsen.se)

Verkställighet

Vidtagande av åtgärder efter beslut i ett ärende.

Socialstyrelsens termbank

Verkställighetsbeslut

Beslut om hur och/eller var ett slutligt beslut ska verkställas. Ett verkställighetsbeslut är i regel inte möjligt att överklaga

Socialstyrelsens termbank

Senast uppdaterad: 2023-10-11 11:01