Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Mobil närvård

Två anställda ute vid bilen på väg att göra ett hembesök.

Mobil närvård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för eller som komplement till vård på vårdcentral eller på sjukhus. Vården blir mer tillgänglig, individanpassad, och mer ändamålsenlig, det vill säga vårdens kvalitet ökar. Patienten upplever en ökad trygghet. Digitala vårdmöten och observation i hemmet är en självklar del av den mobila närvården.

Slutrapport

Slutrapporten innehåller bland annat metoder, praktiska tillämpningar och slutsatser i arbetet med följeutvärderingen.

2019-12-20 Slutrapport Att samverka med närsjukvårdsteam

Den 19 januari 2022 genomfördes en länsgemensam träff för mobil närvård där vi fick en kort tillbakablick hur ett nytt arbetssätt växte startade och fram.

Därefter fick vi ta del av sex exempel av mobil närvård från nedslag i olika delar av Västra Götalandsregionen. Det gav en bild av hur arbetssättet med mobil närvård har utvecklats till en individanpassad och nära vård. Arbetssätten kan se ut på olika sätt utifrån de olika förutsättningar som finns i länet. 

Länsgemensam träff mobil närvård, presentationsmaterial, PPT

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten samt dygnet runt-funktionen och arbetar tätt tillsammans med regionala specialistteam och hemsjukvårdsläkare.

Målsättningen med mobil närvård är fortsatt att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och specialistvård som präglas av helhetssyn och en god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser.

Vården ges i hemmet och utgår alltid från patientens behov. Syftet är att öka tryggheten hos patienten, utnyttja gemensamma resurser på ett bättre sätt och minska den slutenvård som går att undvika.

Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Presentation om mobil närvård

Personcentrerad vård

Mobil närvård grundar sig i personcentrerad vård, vilket innebär att:

  • patienten är medaktör i sin egen vård och omsorg
  • patientens individuella behov, preferenser och värderingar respekteras
  • det sker en samordning och finns kontinuitet, såväl inom som mellan vård och omsorg
  • vårdgivarna har en helhetssyn på patienten som en människa med både medicinska, sociala, emotionella och andliga behov
  • patientens familj och närstående involveras i vården, enligt patientens önskemål

Följeutvärdering

Slutrapport – april 2019

Dag Noréns presentation av följeutvärderingen – inspelning från konferens 2019

Delrapport 3 – april 2018

Delrapport 2 – augusti 2017

Vuxna patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i eget boende, med omfattande vård- och omsorgsbehov ska erbjudas teambaserad vård i hemmet. Hemsjukvårdsteamet består av mobil hemsjukvårdsläkare från vårdcentral, samt en eller flera yrkesprofessioner i kommunal hemsjukvård.

Teamet arbetar personcentrerat och proaktivt, det vill säga arbetar bland annat med riskbedömningar, vårdplaner och läkemedelsgenomgångar för att förhindra undvikbara försämringar och komplikationer. Den mobila hemsjukvårdsläkaren ska vara patientens fasta medicinska vårdkontakt.

Källa: Krav- och Kvalitetsbok 2021

Närområdesplan – övergripande information

Närområdesplaner A-Ö

Krav- och kvalitetsboken

Närsjukvårdsteamen utgår från sjukhusen i samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården och gör hembesök. Detta leder till en ökad samordning och kontinuitet av insatser, bättre medicinsk kvalitet och högre upplevelse av trygghet hos patienterna.

Källa: Sjukhusens Vårdöverenskommelser.

Att samverka i närsjukvårdsteam – slutrapport december 2019

AU124 SIP

XV016 Fördjupad läkemedelsgenomgång

Beslut om breddinförande av mobil närvård togs av Hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen, 2014.

I december 2018 tog breddinförandeprojektet slut och såväl mobila hemsjukvårdsläkare som närsjukvårdsteamen ingår numera i ordinarie verksamhet och följs upp av de enheter på koncernkontoret VGR som ansvarar för Krav- och kvalitetsboken samt vårdöverenskommelser. Omställning/Nära vård kommer dock att stödja utvecklingen av mobil närvård under 2019-2020.

Breddinförandet av mobil närvård – slutrapport mars 2019

Kontakt till delregionala samordnare

Anki Schutz

Strateg, Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-12-15 08:48