Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Använd SIP vid demens

Här får du tips som kan vara till nytta då en person med demens behöver en SIP.

När en person med demenssjukdom behöver stöd från olika aktörer ska stödet samordnas i en SIP. Det är bra att upprätta en SIP i ett tidigt skede av sjukdomen då personen lättare kan uttrycka sin vilja.

Förebyggande ar­bete är generellt viktigt vid demens för att undvika svåra situationer och tvång. Använd gärna personens levnadsberättelse i SIP-arbetet.

Levnadsberättelsen skrivs i samråd med personen själv och dennes anhöriga. Den kan användas som ett verktyg för att lära känna och förstå en person genom information om vad som är eller har varit betydelsefullt för personen tidigare. Information om verktyg och arbetssätt med personer med demenssjukdom kan du ta del av hos Demenscentrum.

Anhörigas roll

Anhörigas insatser vid demens är ovärderliga. Anhöriga är oftast de som bäst känner personen och kan berätta vem personen är och vad den tycker om. Samtidigt har den anhörige inte några rättsliga befogenheter att agera som ställföreträdare för en vuxen person när det gäller insatser från hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Samtycke vid demens

I början av demenssjukdomen är det bra att skriva en generalfullmakt. Per­sonen som får fullmakten har då rätt att sköta fullmaktsgivarens ekonomiska angelägenheter, praktiska ärenden samt bevaka personens intressen. Full­makten gäller enbart så länge som personen själv kan ta in, förstå och medde­la egna beslut. Om personen vill att anhöriga eller någon annan ska kunna fatt beslut även i ett senare skede av sjukdomen kan istället en framtidsfullmakt vara ett alternativ, se under rubriken Framtidsfullmakt nedan.

Några generella tips om bemötande av personer med demenssjukdom

 1. Stressa inte
  Personer med demenssjukdom kan vara extra känsliga för stress, ha förstå­else om saker tar tid. Fråga om du kan hjälpa till.
 2. Berätta hellre än att fråga
  Tänk dig att ofta få frågor som du inte kan besvara. Det är då lätt att känna sig osäker och otillräcklig.
 3. Vänta in svar
  Försök inte rätta eller fylla i meningar om personen inte själv ber om det. Ge personen tid att tänka själv först.
 4. En sak i taget
  Ta en sak i taget och vänta in ett svar eller en reaktion. Försök inte förklara allt på en gång.
 5. Varje fråga är ny
  Att fråga samma sak om och om igen är inget ovanligt. Undvik att påpeka att personen upprepar sig.

Framtidsfullmakt

Sedan den 1 juli 2018 finns lagen om framtidsfullmakt. Enligt den lagen kan en person ge någon annan fullmakt att i framtiden företräda denne. Fullmak­ten blir aktuell då personen varaktigt och i huvudsak inte kan företräda sig själv på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller nå­got liknande förhållande. Framtidsfullmakten träder i kraft efter ett beslut av tingsrätten.

Den som företräder någon med en framtidsfullmakt kan samtycka till att en SIP upprättas. Företrädare med framtidsfullmakt kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen eller LSS samt ersättningar från till exempel Försäk­ringskassan. Den som företräder någon med framtidsfullmakt kan hjälpa den personen när det gäller hälso- och sjukvård och tandvård, men inte samtycka till hälso- och sjukvård eller tandvård i den personens ställe.

 


Senast uppdaterad: 2021-04-09 09:49