Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer

Personer som är berättigade till nödvändig tandvård och munhälsobedömning ska identifieras av kommunen och ges intyg om N-tandvård från det år då de fyller 24 år.

I Intygsbeställningen ser du om personen redan har intyg. Nya intygshavare får ett brev från Tandvårdssamordning Koncernkontoret till den adress du anger och du kan beställa en kopia på brevet om det behövs.

Intygsutfärdare kan vara en biståndsbedömare, sjuksköterska, LSS-handläggare med flera, som fått behörighet av MAS/.

 Logga in – Intygsbeställningen 

Rätt till N-tandvårdsintyg har personer som:

 1. Bor i särskilt boende med dagligt behov av stöd och hjälp med personlig vård/omvårdnad. OBS! Personer som är medboende/parboende eller har boendet av trygghetsskäl är inte berättigade till N-tandvårdsintyg, utan bedöms som ”Bor i eget boende ” enligt nedan.

 2. Bor i eget boende med dagligt behov av stöd och hjälp med personlig vård och som vårdas av hemtjänst och/eller hemsjukvård. Nedsättning inom livsområdet personlig vård ska bedömas som svår eller högre enligt ICF, (ICF=Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Här avses personer med små förbättringsutsikter och därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse. Stödinsatser från anhörig/närstående ska räknas med i bedömningen.

  Personer som har kommunalt hemvårdsbidrag bedöms som personerna ovan.

  De personer som är berättigade utifrån sina behov men som tackar nej till insats då de saknar sjukdomsinsikt har också rätt till N-tandvårdsintyg.

 3. Har beslut om insatser enligt LSS, samt har pågående insats – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 4. Har kroniska (eventuellt långvariga) psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Personer med psykisk funktionsnedsättning* saknar ibland sjukdomsinsikt och kännedom om rätten till N-tandvårdsintyg. Ofta ser dock socialtjänst, sjukvård och anhöriga behovet. Då kan N-tandvårdsintyg utfärdas av kommunen. I de fall kommunal insats saknas kan sjukvården identifiera behov, utfärda underlag som styrker funktionsnedsättningen och ansöka om N-tandvårdsintyg. Tandvårdssamordning Koncernkontoret fattar beslut utifrån underlaget.

  Personer med fysisk funktionsnedsättning med dagligt behov av stöd och hjälp med personlig vård och som inte har kommunala insatser utan får stöd av anhöriga, närstående med flera, kan ha rätt till N-tandvårdsintyg. Sjukvården identifierar behov, utfärdar underlag som styrker funktionsnedsättningen och ansöker om N-tandvårdsintyg. Tandvårdssamordning Koncernkontoret fattar beslut utifrån underlaget.

  Personer som har omfattande assistansersättning via försäkringskassan har rätt till N-tandvård.

  *psykisk funktionsnedsättning: vid psykossjukdom eller tillstånd med symtom där sjukdomsinsikt saknas eller är nedsatt. Symtom kan innebära isolering, svårt att ta egna initiativ, svår ångest, vanföreställningar, paranoida tankar, svårighet att klara rutiner i det dagliga livet såsom personlig hygien, regelbundna måltider, betala räkningar, sköta sin bostad.

Hur ska personer med demens bedömas?

Om demensdiagnos finns ska N-tandvårdsintyg utfärdas.

Personer med demens tappar ofta sin tandvårdskontakt. Munhälsan riskerar att snabbt försämras. Ett N-tandvårdsintyg förbättrar möjligheten till tidiga förebyggande insatser. Det går inte att bota en demenssjukdom och att etablera en tandvårdskontakt tidigt då kognitiva funktioner är mindre påverkade ger en stor vinst för individen.

Kommunens biståndsbedömare, sjuksköterskor, LSS-handläggare med flera som är utsedda av medicinskt ansvarig sjuksköterska utfärdar intyg om N-tandvård genom att registrera berättigade personer via Intygsbeställningen ovan.

Alla förändringar ska uppdateras i Intygsbeställningen

 • Registrera både de som tackar ja och de som tackar nej till munhälsobedömning. Varje intygshavare ska vara registrerad på boendenivå. Ändra boendeadressen om patienten flyttar.
 • Uppgifter om kontaktpersoner på vårdenheter och områden måste vara aktuella så att tandhygienisterna kan nå rätt personer inför sina besök.

 • Du behöver inte registrera att en patient har avlidit. Tandvårdssamordning meddelas via befolkningsregistret.

 • Korrekt registrering och regelbunden uppdatering gör att fler kan få sin munhälsobedömning.

 

Alla uppgifter och kommunens indelning av boenden och områden i Intygsbeställningen ska överensstämma med verkligheten. Det är avgörande för att tandhygienisterna ska kunna kontakta personalen och hinna besöka de som tackat ja till munhälsobedömning. De uppgifter som kommunen registrerar i Intygsbeställningen är samma som de uppsökande tandhygienisterna ser i registret Uppsök2011.

Intyg om N-tandvård gäller tills vidare men kan tidsbegränsas i de fall förbättringsutsikten inte kan bedömas.

När intyg måste dras in

Ett intyg ska dras in om det getts på felaktiga grunder eller om sjukdomsbilden har ändrats så att villkoren för intyget inte längre är uppfyllda. Personen ska vara folkbokförd i Västra Götaland.

Rutiner för indragning

 • Kommunen
  - Intygsutfärdaren bedömer om intyget ska dras in och från vilket datum. Intyget ska avslutas med tidsmarginal så att eventuell behandling hinner avslutas.
  - Personen ska informeras om beslutet och från vilket datum intyget dras in.
  - Tandvårdssamordning informeras
 • Tandvårdssamordning
  - Registrera beslutet, beslutsfattare och datum i register för bland annat eFHB och Fakturaportalen.
  - Om det finns en känd tandvårdskontakt ska kliniken informeras om att intyget är indraget.

Fråga?

Har personen stort behov av vård, omsorg eller service större delen av dygnet alternativt har beslut enligt LSS?
Se de fyra villkoren för intyg ovan under Vem får intyg om N-tandvård?

Om svaret är JA:

Personen kan få intyg om N-tandvård – en förutsättning för punkterna nedan och utfärdas av biståndshandläggare, sjuksköterska, enhetschef eller annan som utsetts av MAS.
1. Den som har intyg ska erbjudas en årlig och gratis munhälsobedömning i sin bostad.
• En tandhygienist gör då en enklare kontroll av tänder och munhåla – och ger individuella råd till vårdpersonalen eller anhöriga om personens munvård. Instruktioner antecknas på ett munvårdskort som ska finnas väl synligt där munvården utförs.
• Det går inte att välja tandhygienist.

2. Rätt till nödvändig tandvård vid behov
• N-tandvård till fasta patientavgifter – 100, 200 eller 300 kronor – och med samma frikort som i hälso- och sjukvården. Patienter har rätt till frikort enligt samma regler som i hälso- och sjukvården. Det är samma frikort som gäller. Patienter över 85 år betalar ingen patientavgift.
• Valfri tandvårdsklinik.
• Tandvårdsgivaren är skyldig att tillhandahålla både högkostnadskort och frikort – även i de fall N-tandvården är mobil och utförs i patientens hem.

Patientfoldrar om munhälsobedömning och N-tandvård

Beställ från Tandvårdssamordning.


Senast uppdaterad: 2023-05-05 09:40