Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd och checklista för kostnadsfördelning vid placering

Här får du stöd vid kostnadsfördelning mellan huvudmännen då placering  utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Förutsättningen för att kostnaderna för en placering utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk ska kunna göras är följande.

 1. En samordnad individuell plan (SIP) eller motsvarande där ansvarsfördelningen har tydliggjorts.
 2. En överenskommelse om kostnadsansvar mellan huvudmännen (oavsett vilken huvudman som gör placeringen).

Observera att det handlar om en planering och en överenskommelse.

Det är två olika möten där den enskilda ska erbjudas att vara med i framtagandet/uppföljningen av SIP, men inte vid dialog om kostnadsfördelning.

Det är viktigt att personer med uppgift och mandat att fatta ekonomiska beslut deltar i/undertecknar överenskommelsen om kostnadsansvar.

Av den samordnade individuella planen, SIP, ska framgå

 • målsättningen med placeringen.
 • individens önskemål.
 • respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ska utföras.
 • om huvudmännen själva utför insatserna eller om de utförs av annan part.
 • hur skola/sysselsättning ska tillgodoses.

Av den skriftliga överenskommelsen om kostnadsansvar ska framgå

 • Respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ska utföras.
 • Hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses.
 • Fördelning av kostnader i kronor eller procent.

Ansvar och fördelning

 • I överenskommelsen om kostnadsansvar är huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till var och ens ansvar, oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller om avtal med annan part upprättas.
 • I de fall då HVB tillhandahåller både socialtjänstinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser och fördelningen är oklar, kan huvudmännen dela på kostnaden utifrån en schablon där VGR betalar 1/3 och kommunen 2/3.
 • Parterna ska bedöma om kostnadsfördelningen ska justeras i takt med att den enskildes behov förändras.
 • Vid akut placering bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 dagar efter placeringen. Till dess ligger den kvar hos placerande huvudman.
 • Uppföljning ska ske gemensamt och regelbundet.
 • Inför avslut ska en gemensam planering för vidare insatser göras.

Avvikelser

 • Varje vårdgivare har rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud. Här avses avvikelser från åtaganden enligt ” Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk” och gemensamma rutiner. En gemensam rutin för avvikelsehantering ska finnas framtagen i varje delregional vårdsamverkans struktur.

Tvister

 • Tvister mellan parterna om tolkning av Överenskommelsens innebörd ska i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt (vårdsamverkan). En tvist som inte kan lösas delregionalt kan lyftas till VVG som utfärdar rekommendationer.
 • Om tvist inte kan lösas delregionalt inom 30 dagar hänförs den direkt till VVG. VVG ska bereda frågan inom 30 dagar.
 • Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP omgående komma överens om tillfällig ansvarsfördelning i väntan på lösning. Den rekommendation VVG utfärdar kan innebära en justering i efterhand.

Samverkan kring upphandling och gemensam uppföljning av placeringar HVB är exempel på pågående och kommande processer i linje med Överenskommelsen.

Checklista

Finns följande med i SIP inför placering?

 • huvudmännen är överens om att resurser i närmiljön är uttömda och att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom placering.
 • en placering inom Västra Götaland har övervägts.
 • målsättningen med placeringen.
 • individens önskemål.
 • respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ska utföras.
 • om huvudmännen själva utför insatserna eller om de utförs av annan part.
 • hur skola/sysselsättning ska tillgodoses.

Finns följande med i Överenskommelsen om kostnadsansvar?

 • respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ska utföras.
 • hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses.
 • fördelning av kostnader i kronor eller procent.

Senast uppdaterad: 2021-04-08 14:08