Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Formulera mål

Här får du tips och vägledning i hur du tillsammans med individen kan formulera konkreta och motiverande mål.

Kort- och långsiktiga mål

Det är viktigt att individen är med och sätter mål då det ökar motivationen att genomföra aktiviteterna i planen. Målen ska formuleras på ett enkelt och konkret sätt. Målen delas upp i kort- och långsiktiga för att man lättare ska kunna se vilka steg man behöver ta på kort sikt för att nå de långsiktiga målen. En planering för stödinsatser kan ges under en längre tid och beröra stora de­lar av individens livssituation men det kan också behövas göras en planering av insatser för kortare tid för att lösa en aktuell situation.

Ibland är alla överens om de uppsatta målen och ibland inte. Om man tyck­er väldigt olika bör detta framgå av planen. Det är viktigt att verksamhetsföre­trädarna är lyhörda gentemot individen och frågar efter dennes behov inom de olika områdena.

Målen man kommer fram till under planeringen behöver vara vägledande.

Vägledande mål ska:

 • vara av värde för den enskilde och teamet.
 • beskriva förändring i positiva ordalag (försök att undvika ”inte” och ”sluta med”).
 • vara utmanande.
 • vara motiverande.
 • vara tydliga för att kunna följas upp och utvärderas.
 • beskriva det man vill åstadkomma, inte det man gör.

När man formulerar mål kan det också vara till hjälp att tänka på hur målen kommer till, hur de kan användas, följas upp, utvärderas och revideras. Det handlar om att kunna se målen i sitt sammanhang.

Nuläge

Ta reda på vad personen trivs med, är intresserad av, klarar själv, behöver hjälp med.

Mål och delmål

Formulera mål som visar hur personen vill ha det jämfört med hur det är nu, på kort och på lång sikt. Eventuellt prioritera vad som är viktigast just nu.

Frågor för att formulera konkreta mål:

 • När ska insatsen påbörjas?
 • När ska insatsen ges?
 • Hur ofta ska insatsen ges?
 • Var ska insatsen ges?
 • Vem ska utföra insatsen?

Smarta mål – en metod för att sätta tydliga mål

Specifikt. Det ska vara tydligt vad som ska uppnås för de personer som ska uppnå målet. Målet ska vara exakt så att det inte går att misstolka.

Mätbart. Redan då ni sätter målet bör ni besluta hur ni mäter att ni lyckats. Det är viktigt att komma överens om hur det ska gå till: är det en viss kostnad/insats, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet etcetera?

Accepterat. För att målet ska upplevas som relevant måste man förstå vad målet innebär: saknas förståelse är det svårt att känna motivation och san­nolikheten för att målet inte uppfylls ökar. Delaktighet i att ta fram målet är ett nyckelord för att uppnå acceptans och för att undvika otydlighet.

Realistiskt. Det ska vara möjligt att uppnå målet. Om det uppstår diskus­sion kring om målet är realistiskt är det viktigt att vara lyhörd för det upplevda motståndet hos individen. Tolkar ni målet på samma sätt? Finns det oklarheter som inte är utredda kring de andra kriterierna?

Tidsbestämt. Det ska finnas en tidsangivelse för när målet ska vara uppfyllt


Senast uppdaterad: 2021-04-09 11:13