Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Checklista för SIP-processen

Bild av SIP-processensex steg: Upptäck behov, förbered, kalla/bjud in till SIP-möte, SIP-möte, följ upp och avslut.

Checklista för SIP-processen ska underlätta och vägleda i arbetet med SIP-processen. Läs om vad du ska göra innan, under och efter mötet samt hur ni följer upp.

Checklista för SIP-processen, för utskrift, PDF

Innan mötet

Följande steg görs innan mötet.

Upptäck behov

 • SIP i Öppenvården
  • Den enskilde har behov som innebär att det finns eller krävs insatser från båda huvudmän?
  • Bedöm om en SIP krävs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. (systematisk behovsbedömning).
 • SIP i samband med utskrivning från slutenvården.
  • Den enskilde har behov som innebär att det finns eller krävs insatser från båda huvudmän efter utskrivning från slutenvården?
  • SIP ska alltid erbjudas för en trygg och säker hemgång. Den enskilde tackar ja eller nej.

Förbered

 • Möte med den enskilde innan kallelse till SIP
 • Informera den enskilde om SIP-processen. Informera den enskilde på det sätt hen önskar informationen.
 • Vad är viktigt för dig? Kartläggning med den enskilde och ev närstående (se bilaga 1).
 • Vilka ska komma och vad vill vi med mötet?
 • Skapa tydliga frågeställningar inför mötet (utifrån de kortsiktiga målen).
 • Samtycke till att informationsutbyte sker (se vidare under Samtycke).
 • Är förmöte med den andra huvudmannen och/eller inbjudna aktörer aktuellt?
 • Kostnadsfördelning mellan huvudmän vid placering i HVB? (se bilaga 2).

Munhälsa

 • Är personen aktuell för utfärdande av Intyg om Nödvändig tandvård, eller annat ekonomiskt tandvårdsstöd?
  Kriteriet för att erhålla intyg om Nödvändig tandvård och därmed också bl a tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift är ”långvarigt, omfattande omsorgsbehov” (oavsett t.ex. boendeform – alltså även ordinärt boende med stöd i vardagen av närstående). Kontakta gärna kommunens tandhygienist (TAIK) vid frågor.
 • Besöker personen regelbundet tandläkare eller tandhygienist?
  Frågan ger svar på om det finns någon aktuell tandvårdskontakt, eller om den ”tappats bort”. Följ med fördel upp frågan med hur länge sedan det var personen var på en undersökning. Om det var mer än två år sedan är det inte regelbundet.
 • Är det något personen undviker att äta på grund av smärta från munnen, eller för att det är besvärligt att tugga?
  Påverkas ditt liv exempelvis av muntorrhet, sår, blåsor, trasiga och/eller lösa tänder, illasittande proteser, tandförluster eller smärta i munnen? Svaret visar om tandvårdsbehovet är akut.
 • Behöver personen stöd/hjälp med den dagliga munvården?
  Stöd vid bedömning om daglig munvård skall preciseras som en egen insats i personlig omvårdnad. Kan t ex bestå av att hälla upp fluoridsköljning och se så att lösningen sköljs.

Samtycke

 • Utifrån den enskildes behov och de insatser som krävs kallas huvudmännen och inbjudna aktörer till mötet.
  • Ta reda på vad den enskilde INTE vill att samtycket ska gälla.
  • Informera tydligt om att detta samtycke gäller.
  • Informera tydligt om att detta samtycke är tidsbegränsat till och med.

Kallelse/Inbjudan

 • Skriftlig kallelse skickas till huvudmännen.
 • Skriftlig inbjudan skickas till inbjudna aktörer.
 • Förbered för Skypedeltagande.
  • Skicka Skypelänk.
 • Kallelse finns i gällande IT-system och som framtagen mall.
  • Särskilt viktig information -finns det? Så som tolk, hemlig adress.
  • Kallade till mötet.
  • Kostandansvar är utrett (se Förberedelse, ovan).
  • Ta om möjligt telefonkontakt med de som ska bjudas in (speciellt om någon person är särskilt viktigt för mötet).
  • Stäm av möjlig mötestid (gäller vid första mötet).
  • Ta reda på ev. Skypedeltagande.
  • Berätta kort om frågeställningarna.
  • Tydlig tidsram anges för mötet.
 • Du har blivit kallad/inbjuden till SIP-möte.
  • Kontakta sammankallande om kallelsen kommit till fel verksamhet.
  • Ta reda på vilken verksamhet inom din huvudman som är aktuell deltagare på SIP-mötet.
  • Meddela sammankallande om vem som kommer medverka på mötet.
  • Förbered dig inför mötet utifrån målet med mötet och de frågeställningar som finns. Vad kan du tillföra utifrån din verksamhet? Skaffa mandat i frågor om du behöver det!
  • Förbered för digitalt möte. Kontrollera tekniken.

Under mötet

Följande steg görs under mötet.

 • Förbered för Skypedeltagande.
  • Kontrollera tekniken.
 • Dagordning (se bilaga 3).
 • Se till att någon dokumenterar – SIP.  (se bilaga 5) Skriv på ett sätt så att alla förstår, använd inga förkortningar eller verksamhetsbegrepp.
 • SIP ersätter inte den dokumentation som respektive huvudman och inbjudna är skyldig att göra.

Möteshygien för samtliga deltagare

 • Kom väl förberedd.
 • Håll tiden.
 • Låt alla komma till tals.
 • Lyssna aktivt och ta ansvar för ditt deltagande.
 • Använd ett enkelt språk.
 • Tala om vad du kan bidra med, inte vad någon annan borde göra.
 • Vara uppmärksam på den enskildes och ev närståendes reaktioner under hela mötet samt bidra till att de känner delaktighet.

Innan mötet avslutas

 • Sammanfatta det ni kommit fram till. Gärna så alla ser via kanon eller på Whiteboard.
 • Se till att alla på mötet får ett exemplar av SIP.
 • Boka tid för uppföljning.
 • Huvudansvarig är utsedd.
 • Tydliggör vad som gäller om den enskildes livssituation förändras väsentligt, innan den planerade uppföljningen.

Efter mötet

Följande steg görs efter mötet.

 • Du är ansvarig för insatser till den enskilde.
  • Efter mötet ansvarar varje huvudman, inbjudna aktörer och den enskilde för att utföra sina insatser enligt SIP.
  • Du meddelar huvudansvarig för SIP om den enskildes livssituation förändras väsentligt, innan den planerade uppföljningen.
 • Du är huvudansvarig för SIP.
  • Efter mötet ansvarar varje huvudman, inbjudna aktörer och den enskilde för att utföra sina insatser enligt SIP.
  • Om den enskildes livssituation förändras väsentligt, innan den planerade uppföljningen, sammankallar du berörda och den enskilde för att följa upp arbetet.
 •  

Uppföljning

 • Du är huvudansvarig för SIP
  • Du ansvara för uppföljning av insatser inför uppföljningsmötet
  • Den enskildes behov och formen av insatser som avgör hur och när uppföljning ska ske. Under uppföljningen utgår man ifrån upprättad SIP.

 


Senast uppdaterad: 2021-09-14 08:44