Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionen och kommunerna i Västra Götaland utvecklar samverkan för vård i livets slutskede

För första gången ska Västra Götalands 49 kommuner tillsammans med den regionala hälso- och sjukvården ta fram en länsgemensam medicinsk riktlinje, området är palliativ vård.

Den länsgemensamma medicinska riktlinjen blir den första i sitt slag, men arbetssättetär etablerat inom Västra Götalandsregionen (VGR). Det som blir unikt med den länsgemensgemensamma regionala riktlinjen är att båda huvudmännen, Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, är med i framtagandet för att tydliggöra ansvarsgränser och samverkan kring vården av patienter i ett palliativt skede.

-En medicinsk riktlinje är ett kunskapsstöd för medarbetarna i det kliniska arbetet ochoch syftar till att bidra till en kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård och omsorg för den enskilde patienten, säger Carina Mannefred, VGR:s processledare i det gemensamma med en länsgemensam medicinsk riktlinje.

Palliativ vård i rätt tid och på rätt vårdnivå

Som initiativtagare till att ta fram en länsgemensam medicinsk riktlinje står ett interemistiskt kunskapsråd med representanter från både kommunerna och VGR och som även fungerar som styrgrupp för arbetet.

- Vi vill säkerställa att personer som är i behov av palliativ vård identifieras och får tillgång till vård och omsorg utifrån bästa tillgängliga kunskap i rätt tid och på rätt vårdnivå, oavsett vilken sjukvårdshuvudman som ansvarar för, eller ger insatsen, säger Ingela Sunneskär som är kommunsidans processledare för den länsgemensamma regional riktlinjen.

Generellt sett är ambitionen att integrera den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens allt tidigare i olika sjukdomsförlopp, även om det kortsiktiga målet är att erbjuda alla personer som behöver god vård under livets allra sista tid.

En gemensam angelägenhet

- Om det finns gemensamma riktlinjer finns förutsättningar att vården och bemötandet kan upplevas som ”sömlöst”. Det är även viktigt att hela livssituationen uppmärksammas för såväl patient som närstående, säger Jan-Åke Simonsson som är patient-och närståenderepresentant i arbetsgruppen. 

Arbetet blev en gemensam angelägenhet då vårdprocessgruppen för palliativ vård inom Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst), där även kommunala representanter ingår, identfierade behovet av att ta fram ett gemensamt styrdokument för tillämpning av Nationellt vårdprogram för palliativ vård inom både regional och kommunal vård och omsorg.

Fler förväntas ha behov av palliativ vård

Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som förbättrade medicinska behandlingsmöjligheter gör att fler lever längre med kroniska sjukdomar. En andel av dessa förväntas ha omfattande palliativa vårdbehov som en effekt av komplexa sjukdomstillstånd. Behovet kan variera från dagar till år beroende på sjukdomstillstånd och komplexitet.

För att möta dessa personers behov krävs en god palliativ vård. I Västra Götaland bedrivs palliativ vård inom primärvården, i egna hem, på korttidsboende, på särskilda boende, hospice och på alla sjukhus. Det ställer krav på att personal som möter dessa personer samverkar sinsemellan.

Beslut under 2022     

Den länsgemensamma medicinska riktlinjen tas fram under hösten 2021. Under våren 2022 skickas förslaget ut på remiss till kommunerna och förvaltningarna inom VGR för inhämtande av synpunkter. Därefter tas ärendet upp för beslut i Vårdsamverkan (VVG) och sedan hos respektive huvudman.

Mer information

  • Kunskapsrådet i samverkn ansvarr för att bygga upp en bra struktur för samverkan i de kunskapsstyrningsfrågor som rör både kommunerna och Västra Götalandsregionen, samt koordinera och vidareutveckla den gemensamma kunskapsstyrningen. Kunskapsrådet - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
  • Nationellt vårdprogram för palliativ vård godkändes av Regionala cancercentrum i samverkan i mars 2021. Vårdprogrammet är giltigt för all palliativ vård av vuxna över 18 år. Palliativ vård - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)
  • Vårdprogrammet beskriver hur palliativ vård bör bedrivas, oavsett patientens diagnos, bakgrund, etnicitet eller vilken vårdform som är aktuell. Vårdprogrammen beskriver hela det palliativa vårdförloppet, från tidig fas till sen fas.
  • Vårdprogrammet ska, tillsammans med bland annat Svenska palliativregistret och Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, ge förutsättningar för en bättre palliativ vård. Det behandlar olika delar av den palliativa vården och ska vara en del av underlaget för att planera den nationella, regionala och lokala allmänna palliativa vården.
  • En regional medicinsk riktlinje utgår från det nationella vårdprogrammet och anger hur detta ska tillämpas inom VGR.  Regional medicinsk riktlinje är ett styrande dokument avseende diagnostik och behandling för patientgrupper.

Kontaktpersoner

Processledare: kommunsidan Ingela Sunneskär, MAS i Bollebygd, ingela.sunneskar@vastkom.se, Västra Götalandsregionen, Carina Mannefred, utvecklingsldedare vid Regionalt cancercentrum väst, carina.mannefred@rccvast.se. 

Patient-/närståenderepresentant: Jan-Åke Simonsson, Patient- och närståenderådet, Regionalt cancercentrum väst, jan-ake.simonsson@vgregion.se.


Senast uppdaterad: 2021-11-18 15:46